playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

2561 7

 

ชื่อ   นายไพโรจน์ สุวรรณหงส์

     กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

อายุ

61 ปี

เกิดเมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2499

ที่อยู่

21/45 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

อาชีพ

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (จักรพงษภูวนารถ)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

§  ผู้ประสานงานสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

§  คณะทำงานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดพระยาไกร จำกัด

ความรู้พิเศษอื่นๆ

§  การจัดทำเอกสารและระบบการเงินการบัญชี

§  ทักษะด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการอ่าน

§  วิทยากรจัดกระบวนการ

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter