playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

2561 5

 

ชื่อ   นางฑิฆัมพร กองสอน

     กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

อายุ

54 ปี

เกิดเมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2506

ที่อยู่

เลขที่ 82 หมู่ 8 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

อาชีพ

ทำไร

ประวัติการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

§  กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

ปี 2538 – 2539   -

§  อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.)

§  ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านหนองห้า

ปี 2540 – 2546   -

§  วิทยากรสอนทอผ้า สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน

ปี 2540 – 2548

§  คณะกรรมการกลุ่มทำไร่บัวใหญ่

ปี 2542 – ปัจจุบัน

§  ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านหนองห้า

ปี 2544 – 2550   -

§  คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย

ปี 2545 – 2546

§  คณะกรรมการ คขค.จ.บ้านหนองห้า

§  กรรมการที่ปรึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ปี 2546 – ปัจจุบัน

§  ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายคนจนตำบลบัวใหญ่ (โครงการบ้านมั่นคงชนบท)

§  คณะกรรมการกลุ่มฮักนาน้อย

§  คณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนตำบลบัวใหญ่

§  คณะทำงานเครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค

ปี 2549 – 2550   -

§  รองประธานกลุ่มทำไร่บัวใหญ่

§  คณะทำงานยุทธศาสตร์สังคมไม่ทอดทิ้งกันจังหวัดน่าน

§  คณะทำงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคประชาชนจังหวัดน่าน (ศจพ.)

ปี 2550

§  ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช.หมู่บ้าน)

ปี 2551 – 2555

§  ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย

§  อนุกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลภาคเหนือ

ปี 2551 – ปัจจุบัน

§  ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบัวใหญ่

§  คณะกรรมการหมู่บ้าน

§  ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (โฉนดชุมชน) บ้านหนองห้า

ปี 2554 – 2557

§  คณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ปี 2555

§  คณะกรรมการกลั่นกรองนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต 

§  คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ABC จังหวัดน่านและอำเภอนาน้อย

ปี 2555 – ปัจจุบัน

§  ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล (คกส.ต.)

§  ประธานคณะยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือตอนบน

§  กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน

§  คณะทำงานด้านแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอนาน้อย

§  คณะอนุกรรมการระดับอำเภอ (อ.ก.อ.)

ปี 2556

§  คณะกรรมการกลั่นกรองนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต 

ปี 2556 – 2559

§  สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง มาตรา 7 (1) จ.น่าน

ปี 2557

§  คณะกรรมการกลั่นกรองนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต 

§  คณะอนุกรรมการประสานงานขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือ

ปี 2558

§  คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวยเมืองสุข) ประจำปี 2559 ระดับเขต

ปี 2557 – 2558

§  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter