playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

รู้จักช่างชุมชน

ช่างชุมชน

หากถามว่า การมีช่างชุมชน หรือช่างในชุมชน มีความจำเป็นหรือไม่?

คำตอบที่ได้จากพี่น้องในชุมชนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีช่างชุมชน ทั้งนี้ ช่างชุมชนนั้นมีความหมายทั้งคนในชุมชนเองที่สามารถทำงานก่อสร้างได้ มีทักษะงานฝีมือ งานช่างและรวมหมายถึง คนที่มีความรู้ในการก่อสร้างและผ่านการอบรมช่างชุมชน จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ทำบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้สนับสนุนให้งานการก่อสร้างบ้านมั่นคงในชุมชนดำเนินลุล่วง

ดังนั้น ในการริเริ่มงานบ้านมั่นคงจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีช่างชุมชนร่วมอยู่ในขบวนด้วย นับตั้งแต่การวางผังและการออกแบบการวางระบบสาธารณูปโภคชุมชน การก่อสร้างจนกระทั่งแล้วเสร็จและรวมทั้งตรวจรับงาน

ขณะเดียวกัน ต้องยอมรับว่างานของท้องถิ่น เช่น เทศบาลนั้นมีมาก ในขณะที่คนทำงานในเทศบาลเองนั้นมีจำนวนน้อย การดูแล การจัดการงานอาจไม่ทั่วถึง ยิ่งในการก่อสร้างบ้านมั่นคงที่จำเป็นต้องร่วมมือการทำงานกับท้องถิ่นด้วยแล้ว งานอาจจะล่าช้าเพราะคนของท้องถิ่นไม่สามารถเข้ามาร่วมจัดการได้ ดังนั้นการมีช่างชุมชนจึงเป็นทางออกในแนวทางสร้างความร่วมมืออย่างหนึ่งทั้งนี้เพื่อทำให้การร่วมมือกับท้องถิ่นเกิดขึ้นได้เร็วโดยผ่านกลไกจัดการอย่างช่างชุมชน แล้วก็ยังทำให้งานการก่อสร้างบ้านของชุมชนดำเนินไปได้อย่างสบายใจ เพราะชุมชนเองก็จะมีช่างที่เป็นคนในชุมชนคอยดูแล เป็นหูเป็นตาในการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ต้องการอีกด้วย

 “แล้วช่างชุมชนมาจากไหน”

คำตอบ คือ ชาวบ้านนั่นแหล่ะที่เป็นช่างชุมชน ชาวบ้านพี่น้องในชุมชนที่มีความรู้ ทักษะในงานช่าง การก่อสร้าง แล้วชาวชุมชนเองก็เลือกสรรช่างเหล่านี้จากสมาชิกในชุมชน จนได้กลุ่มคนที่เรียกได้ว่าเป็น ช่างชุมชน” ที่ให้ความช่วยเหลือชาวชุมชนด้วยกันเองในเรื่องการก่อสร้างบ้าน โดยที่มีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และภาคี สถาบันการศึกษา เข้ามาหนุนเสริมอบรมให้อีกแรงหนึ่ง

ชมรมช่างชุมชน คือ ชมรมของช่างชุมชนที่เราตั้งขึ้นมา เพื่อเข้ามาทำหน้าที่ในการช่วยเหลือ ดูแลในกรณีที่ผู้รับเหมานั้นรับเหมาในราคาสูง ชมรมจึงมุ่งให้ความรู้แก่ชาวบ้านและช่วยชาวบ้านช่วยพี่น้องคนจนในชุมชนด้วยกันจากไม่รู้ก็กลายเป็นผู้รู้ กลายเป็นขบวนของช่างชุมชน ที่ขับเคลื่อนงานในรูปของชมรมช่างชุมชน

ช่างชุมชน...ต่างจากช่างภายในชุมชนอย่างไร?

แท้จริงแล้ว คนที่อยู่ในชุมชนแล้วมีทักษะงานช่าง งานก่อสร้าง เขาเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นช่างชุมชนทั้งสิ้น หากแต่..ในกระบวนการสร้างบ้านมั่นคงนั้น ช่างชุมชนมีส่วนสำคัญอย่างมากในการก่อสร้างบ้าน ทั้งในงานการวางผัง ออกแบบ การตรวจรับงานการตรวจสอบงาน ดังนั้นช่างชุมชนจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นไปของโครงการ

ดังนั้น ช่างชุมชน ผู้ทำหน้าที่เช่นนี้จึงไม่สามารถที่จะลงมาเป็นผู้ปฎิบัติ ก่อสร้างเองได้ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ช่างชุมชนลงมือก่อสร้างเองแล้วล่ะก็ เขาจะไม่สามารถตรวจรับงานได้ ทำให้ต้องแยกบทบาทออกให้ชัดเจน การจัดบทบาทเช่นนี้ก็เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำงาน เพื่อที่จะทำให้เกิดการลงมือปฏิบัติและการตรวจรับที่เป็นธรรม และถูกต้องนั่นเอง

บทบาทช่างชุมชน

-      สิ่งสำคัญ คือ ช่างชุมชนนั้นควรที่จะสร้างความเข้าใจเรื่องการก่อสร้างบ้านในชุมชน ร่วมวางแผนในการก่อสร้างร่วมกับชุมชนรวมทั้งร่วมกำหนดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานร่วมกับสมาชิกในชุมชน

-      มุ่งให้ความรู้เรื่องการใช้วัสดุ การนำวัสดุเก่ามาใช้ประโยชน์การลดต้นทุนการสร้างบ้าน การวิเคราะห์งบประมาณการก่อสร้างช่วยคนในชุมชนในการควบคุมและการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน ช่วยเหลือดูแลระบบการทำงาน การตรวจสอบ และควบคุมดูแลการทำงานร่วมกันในการใช้วัสดุ ระหว่างช่างและเจ้าของบ้าน

-      ดูแลเรื่องระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ และระบบช่างชุมชนส่งเสริมให้เกิดการจัดการระบบชุมชน ให้ความรู้การวางแผนการออกแบบก่อสร้าง และการประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การติดตามประเมินผล การพัฒนาคนที่จะทำงานในชุมชน

-      ทำให้เกิดการช่วยเหลือกันและการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายในแต่ละชุมชน เช่น การตรวจทาน การตรวจโครงการร่วมกัน

-      สร้างมาตรฐานด้านราคาค่าแรงร่วมกันของแรงงานในเครือข่าย ทำให้ต้นทุนด้านการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยลดลง

-      ขบวนการช่างชุมชนช่วยเหลือกันในการก่อสร้างในโครงการที่มีความเร่งด่วน ตัวอย่างกรณีที่ไฟไหม้ น้ำท่วม ช่างชุมชนจะร่วมกันลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและก่อสร้างบ้านให้ทันกับปัญหาและความต้องการ และเกิดระบบการช่วยเหลือกันและกัน และทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการก่อสร้างบ้านและทำให้เกิดการพัฒนาตนเองของช่างชุมชน ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ช่างชุมชนร่วมก่อสร้างมีกระจายตัวอยู่ตามโครงการต่างๆ

ช่างชุมชนทำให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

 1. ดูแลเงินกองทุนวัสดุ
 2. พัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้เรื่องอาชีพช่าง
 3. ลดต้นทุนการผลิต /โปร่งใส
 4. รู้ราคาวัสดุ รู้ราคา ไม่ถูกโกง
 5. บริหารจัดการวัสดุก่อสร้าง
 6. ได้ช่วยเหลือคนจนด้วยกัน
 7. เรียนรู้การทำงานจากการปฏิบัติจริง
 8. การสร้างช่างชุมชน รู้มาตรฐานการทำงานก่อสร้าง

บทเรียนเรื่องช่างชุมชนและการก่อสร้างบ้านมั่นคง

 1. ประโยชน์ของการดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยช่างชุมชน
 2. ช่วยลดต้นทุนการก่อสร้างของเจ้าของบ้าน
 3. พัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้ความชำนาญเรื่องการก่อสร้าง สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต ยกระดับการทำงานของผู้ที่เป็นช่างอยู่แล้ว เช่น เรื่องการถอดแบบ การประเมินราคาการวางแผนก่อสร้าง ความรู้เรื่องวัสดุ การลดต้นทุนการก่อสร้างเป็นต้น
 4. สร้างอาชีพและกระจายรายได้ให้คนในชุมชน ทำเงินให้หมุนเวียนอยู่ในชุมชน
 5. ให้คนจนได้ช่วยเหลือคนจนด้วยกันเอง สร้างการพึ่งตนเองของชุมชนทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง
 6. เป็นการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการงานก่อสร้างของชุมชนให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง ประหยัด มีประสิทธิภาพ สามารถติดตามตรวจสอบ ประเมินความก้าวหน้าและปรับปรุงการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter