playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
ลำดับ ชื่อกฎหมาย
1 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
2 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543
3 ข้อบังคับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
  ว่าด้วย การประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
  ว่าด้วย การเงิน การบัญชี และงบประมาณ
  ว่าด้วย การเงิน การบัญชี และงบประมาณ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1
  ว่าด้วย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนเมืองและชนบท
  ว่าด้วย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนเมืองและชนบท แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1
  ว่าด้วย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนเมืองและชนบท แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2
  ว่าด้วย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนเมืองและชนบท แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3
  ว่าด้วย การพัสดุ
  ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการพัฒนาองค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน
  ว่าด้วย โครงการพัฒนาสวัสดิการชาวบ้าน
  ว่าด้วย แนวทางการร่วมบริหารจัดการโครงการและงบประมาณกับองค์กรภายนอก
  ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน
  ว่าด้วย การส่งเสริมและพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชน
  ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
  ว่าด้วย เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการ ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
  ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
  ว่าด้วย โครงการบ้านมั่นคงภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
  ว่าด้วย โครงการบ้านมั่นคงภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
  ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้สินเชื่อเพื่อการพัฒนาแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน พ.ศ. 2553
  ว่าด้วย การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุมในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับตำบลของสภาองค์กรชุมชนตำบล พ.ศ. 2553
  ว่าด้วย โครงการสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชุมชนในเรื่องที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2553
  ว่าด้วย การรับรองสถานภาพการเป็นองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน พ.ศ. 2553
  ว่าด้วย หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าว พ.ศ. 2560
  ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
     
4 ระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
  ระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ว่าด้วย การบริหารงานพัสดุ พ.ศ.2549
  ระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ว่าด้วย การดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน พ.ศ.2552
  ระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ว่าด้วย หลักเกณฑ์การสนับสนุนองค์กรชุมชนตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยชุมชนท้องถิ่น ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552
  ระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน พ.ศ.2553
  ระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2561
     
5 กฎหมายอื่นๆ
  5.1 กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน
  พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524
  พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520
  พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน
  พระราชบัญญัติกำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529
  พระราชบัญญัติควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน พ.ศ.2504
  พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
  พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
  พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
  พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔
     
  5.2 กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
     
  5.3 กฎหมายเกี่ยวกับชุมชน
  พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551
  พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551
  พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547
  พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ.2522
  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
  พระราชบัญญัติสถานสินเชื่อท้องถิ่น พ.ศ. 2518
  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
     
  5.4 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเกษตร
  พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542
  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
  พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518
  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
  พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504
     
  5.5 กฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
     
  5.6 อื่น ๆ
  พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2535
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  พระราชบัญญัติ การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter