playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

วันนี้ (27 มิถุนายน) เวลา 14.00 น. คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และผู้บริหารสถาบันฯ ประมาณ 20 คน  นำโดยนายไมตรี  อินทุสุต  ประธานคณะกรรมการสถาบันฯ ได้ล่องเรือในคลองลาดพร้าว  จากชุมชนชายคลองบางบัว  เขตหลักสี่  ไปยังชุมชนวัดบางบัว  เขตจตุจักร  และชุมชนหลัง ว.ค.จันทรเกษม ระยะทางทั้งหมดประมาณ 8 กิโลเมตร  เพื่อศึกษาโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ลาดพร้าวที่ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  ทั้งนี้คณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมความคืบหน้าของการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ชุมชนวัดบางบัว  เขตจตุจักร ซึ่งมีบ้านเรือนทั้งหมด115 หลัง  ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างบ้านมั่นคงริมคลองไปแล้ว 65 หลัง  ส่วนที่เหลือ 50 หลังยังติดปัญหาอุปสรรคจากผู้ที่ยังไม่เข้าร่วม  ทำให้การก่อสร้าง...
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร้วมกับเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน  สภาองค์กรชุมชน  หน่วยงานท้องถิ่น  สำนักงานการประสานสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย (สป.สว.) และเจ้าหน้าที่พอช. จัดเวทีสรุปบทเรียน การจัดการความรู้ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อรองรับสังคมสูงวัย โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ณ  มีผู้เข้าร่วม 115 คน  “สังคมสูงวัย  คลื่นลูกใหม่ที่ต้องเจอ จะร่วมออกแบบ ระบบกลไก รองรับสังคมสูงวัย อย่างไร” เป็นหัวข้อในการอภิปราย  :โดย อาจารย์กรรณิการ์  บรรเทิงจิตร ผู้จัดการสำนักงานการประสานสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย (สป.สว.)  อาจารย์ได้เกริ่นนำกรอบแนวคิดการปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ  (สปช.) พ.ศ. 25...
วันที่​ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานภาคกลางและตะวันตก นำโดยนายปฏิภาณ จุมผา ผู้อำนวยการ ภาคกลางและตะวันตก ร่วมกับเครือข่ายที่อยู่อาศัยระดับภาคและระดับชาติ นำโดย นางอร่ามศรี จันทร์สุขศรี ประธานเครือข่ายการพัฒนาที่อยู่อาศัย จ. นครสวรรค์ และ นายสมบูรณ์ สิงกิ่ง เครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติ (คทช.) จาก ต.ไทยสามัคคี จ.นครราชสีมา ในการจัดเวทีเครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองตาคลี ณ หอประชุมเทศบาลเมืองตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมืองตาคลี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ฟื้นฟูเครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองตาคลี และเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายนำไปสู่ “ตาคลี เมืองแห่งความสุข” กลุ่มผู้เข้าร่วมในทีดังกล่าวนั้น ประกอบด้วย ผู้...
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ประกอบด้วยสำนักงานภาค 4 ภาค และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยขบวนองค์กรชุมชน เข้าร่วมงาน “Digitized Community 2019” ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาในชุมชน ภายใต้มาตรการความช่วยเหลือ อุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชน   โดยให้ชุมชนมานำเสนอไอเดียความต้องการในการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา นำไปสู่การพัฒนา ต่อยอดสิ่งต่างๆ ที่ชุมชนได้ดำเนินการอยู่ ซึ่งในวันนี้มีพื้นที่เข้าร่วมนำเสนอโครงการจากทั่วประเทศ กว่า 21 โครงการ .ซึ่งในส่วนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นั้น มีพื้นที่เข้าร่วมเส...
ตำบลบางกะไชย  อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับคลองท่าแฉลบ – แม่น้ำจันทบุรี ทิศตะวันออกติดกับปากแม่น้ำคลองจันท์ ทิศตะวันตกติดกับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้าบ้านวังวน ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  ทิศใต้ติดกับทะเล (ปากน้ำแหลมสิงห์) และอ่าวไทย มีจำนวนประชากรอาศัย 3,841 คน ลักษณะพื้นที่เป็นที่ลุ่มหรือที่หล่มดิน เป็นดินทรายและเป็นป่าเลนน้ำเค็ม  พื้นที่เป็นที่นาซึ่งปัจจุบันเป็นนากุ้ง มีภูเขาที่สำคัญ คือเขาแหลมสิงห์ อาชีพหลักของชาวบ้าน ได้แก่ การทำประมง เลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากพื้นที่ตำบลบางกะไชยมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ลุ่มหรือที่หล่มดินเป็นดินทรายและเป็นป่าเลนน้ำเค็ม และอาชีพรอง ได้แก่ การค้าขาย และรับจ้าง  ชาวบ้านในตำบลบางกะไชยส่วนใหญ่ไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน บา...
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ชาวบ้านชุมชนริมคลองลาดพร้าว โดย “เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง” ได้รวมตัวกันกว่า 200 คน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า กทม. เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและจัดระเบียบชุมชนริมคลองที่ล่าช้าเกินกว่าเป้าหมาย โดยมีนายจักรพันธ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นผู้แทนรับหนังสือ ตัวแทนเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลองให้เหตุผลในการเดินทางมาร้องเรียนต่อผู้ว่าฯ กทม.ว่า สาเหตุหลักเกิดจากกลุ่มที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ยอมรื้อย้ายบ้านเรือนที่ปลูกสร้างรุกล้ำริมคลองลาดพร้าวออกจากแนวการก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร  ทั้งยังเกิดการกระทบกระทั่งกันของชาวบ้านทั้งสองฝ่าย จึงมา...
ตำบลนายายอาม มีประวัติเล่าว่า  เดิมมีหญิงชราคนหนึ่งชื่อ "ยายอาม" มีไร่นาอยู่ในเส้นทางการสัญจรไปมาของชาวบ้าน และเป็นที่พักหมอนไม้ที่ลากจูงมาจากแก่งหางแมว เกิดเป็นย่านการคมนาคมและการค้าขาย ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า "นายายอาม" ครั้นบ้านเมืองเจริญมากขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านและตำบลจนถึงปัจจุบัน ตำบลนายายอามพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มดินลูกรัง มีลำคลองใหญ่น้อยไหลผ่าน ด้านเหนือมีป่าไม้เบญจพรรณ ด้านตะวันออกจรดอ่าวไทย มีฝนตกชุกตลอดปี  อากาศร้อนชื้น สภาองค์กรชุนตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 มีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นหลายโครงการ  โดยเชื่อมโยงการทำงานกับหลายภาคส่วน  ซึ่งโครงการบ้านพอเพียงชนบท เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการดำเนินงานภายใต้สภาองค์กรชุมชนตำบลแห่งนี้ จ...
ทำเนียบรัฐบาล/ ที่ประชุม ครม.เห็นชอบอนุมัติงบบ้านมั่นคงเพิ่มอีก 9,800 บาทต่อครัวเรือน   จากเดิม 80,000 บาทเป็น 89,800 บาทต่อครัวเรือน  เริ่มในปีงบประมาณ 2563 ตามที่กระทรวง พม.เสนอ เนื่องจากค่าก่อสร้างและวัสดุมีราคาสูงขึ้น  ทำให้งบประมาณตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปีของ พอช.เพิ่มขึ้นกว่า 6,500 ล้านบาท นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์  โฆษกรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า  การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (25 มิถุนายน) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงจากเดิม 80,000 บาท/ครัวเรือน  เป็น 89,800 บาท/ครัวเรือน   ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ  โดยจะเริ่มมีผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้โครงการบ้านมั่นคงเริ่มดำเนินโคร...