playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

มหาราช เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาพภูมิศาสตร์มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ทำให้ประสบปัญหาบ้านทรุดโทรม ประชากรในพื้นที่บางส่วนมีฐานะยากจนและอยู่ริมแม่น้ำ ต้องประสบภาวะน้ำท่วมซ้ำซากทุกปี ขณะที่สภาพทางด้านเศรษฐกิจส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่วไป ในด้านการเกษตรก็ประสบปัญหาขาดน้ำในช่วงฤดูแล้ง และน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย ประกอบกับในชุมชนมีผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทำให้วัยแรงงานมีน้อยส่งผลให้รายได้ไม่พอกับรายจ่ายในครัวเรือน จากปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ทำให้แกนนำในการลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหา ได้หารือ ร่วมกับ คณะทำงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) พบว่า “สภาองค์กรชุมชน” สามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาได้ ชาวบ้าน กลุ่มองค์กรต่างๆ ...
ระบบนิเวศที่สมบูรณ์  ทรัพยากรชายฝั่งทะเลหลากหลายที่ประกอบไปด้วย น้ำทะเล ป่าชายเลน ปะการัง หาดทราย ปลาและสัตว์น้ำชายฝั่งนานาชนิด มีบทบาทสำคัญต่อการความเป็นอยู่และการอยู่รอดของชุมชนประมงชายฝั่ง เป็นทั้งแหล่งอาหาร อาชีพประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สร้างมูลค่าให้แก่ชาวประมงพื้นบ้านและสมาชิกในครอบครัว ทรัพยากรชายฝั่งจึงเป็นที่รักและหวงแหน เพราะอนาคตทั้งหมด ฝากไว้กับทรัพยากรชายฝั่งซึ่งเป็นที่พึ่งแรกและที่พึ่งสุดท้ายของชาวประมงพื้นบ้าน นอกจากนี้ทรัพยากรชายฝั่งยังเกื้อหนุนก่อประโยชน์เพิ่มมูลค่าในด้านเป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนของคน “หาดเจ้าสำราญ” รู้จักตำบลหาดเจ้าสำราญ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ตามประวัติที่เล่าขานกันว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เคยเสด็จมาชายหาดหัวเมืองเพชรบุรีพ...
ตำบลบางโทรัด เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลองซื่อ (หมู่ 1) บ้านบางน้ำวน (หมู่ 2) บ้านคลองซื่อ (หมู่ 3) บ้านบางน้ำวน (หมู่ 4) บ้านบางโทรัด (หมู่ 5 – 8) บ้านบางพลี (หมู่ 9 – 10) ประชาชนประกอบอาชีพหลัก ทำนาเกลือ อาชีพรอง ทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า, กระดาษ และอาชีพรับจ้าง จากการขับเคลื่อนงานของตำบลบางโทรัดในดำเนินโครงการด้านเศรษฐกิจ เริ่มจากสมาชิกในชุมชนมีความต้องการที่จะใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ของตำบลบางโทรัด ประกอบกับมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนผสม ผลไม้และพืชต่างๆ หลากหลายประเภท เช่น กล้วย มะพร้าว ต้นจาก และผลไม้นานาชนิด จากความอุดมสมบูรณ์นี้เองทำให้วิถีชีวิตของคนบางโทรัด มีภูมิปัญญาหลากหลาย ทั้งด้านเกษตร หัตถกรรม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   ซึ่งได้มีการสืบ...
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร คือ ต้นทุนที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ ท่ามกลางกระแสการพัฒนาที่มุ่งการสร้างรายได้เป็นสำคัญ ทำให้เกิดการทำลายทรัพยากรกันอย่างรวดเร็ว และการบุกรุกเข้ามาของพืชเศรษฐกิจที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทรัพยากรที่มีค่าของท้องถิ่นค่อยๆ สูญหายไป  สวนทางกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ที่ควรให้ความสำคัญกับการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด           ไผ่ เรียกได้ว่าเป็นพืชอเนกประสงค์ และสารพัดประโยชน์ เนื่องจากส่วนต่างๆ ของไผ่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน หน่อ นำมาประกอบอาหาร แปรรูปดองเค็ม ลำต้นสามารถใช้ในการก่อสร้าง เช่น ทำนั่งร้าน เครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ ใบใช้ห่อขนม ทำหมวก ทำหลังคา กิ่งแขนงเป็นส่วนขยายพันธุ์ จากประโยชน์ต่างๆ ของไผ่ แสดงถึงศักยภาพของคว...
ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป วัฒนธรรมการบริโภคของผู้คนก็เปลี่ยนแปลงตาม เกษตรกรผู้ผลิตก็ต้องเรียนรู้และปรับเปลี่ยนให้เท่าทันกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง จากข้อมูลพบว่า สถานการณ์การบริโภคโคเนื้อของโลกประมาณ 56.96 ล้านตันต่อปี และข้อมูลการผลิตโคเนื้อของประเทศไทยของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่า ปี 2559 มีปริมาณการผลิตโคเนื้อ 1.013 ล้านตัว เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีปริมาณการผลิต 0.991 ล้านตัว ร้อยละ 2.22 เนื่องจากราคาโคเนื้อที่สูงขึ้นในปี 2557-2558 ประกอบกับมีความต้องการจากตลาดทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโคเนื้อกันมากขึ้นตามความต้องการของตลาดภายในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยตลาดมีความนิยมบริโภคเนื้อโคแบบชาบูหรือปิ้งย่าง ทำความรู้จัก ตำบลท่าแลง  ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี แต่โบราณก่อนจัดตั้งเป็นตำบล บริ...
ตำบลต้นมะม่วง ผู้สูงอายุชวนกันมาทำกิจกรรม ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน มีประชากร 5,700 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ข้าราชการประจำ ข้าราชการเกษียณ พนักงานบริษัท ร้านค้าเอกชน พบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุ จำนวน 535 คน คิดเป็น 9.38% เรียกได้ว่าตำบลต้นมะม่วงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว           ปี 2557  เริ่มตั้งกลุ่มผู้สูงอายุตำบลต้นมะม่วง เป็นการรวมกันของผู้สูงอายุที่เป็นแม่บ้าน มาทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ฝึกทักษะงานฝีมือประเภทต่างๆ  มีแกนนำเป็นแพทย์ประจำตำบลหนุนเสริมในการให้ความรู้ เสริมทักษะอาชีพ พัฒนาสร้างโอกาสเสริมรายได้ให้กับกลุ่ม ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้อีกด้วย ตลอดจนประสานแผนงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง สำนักงานส่งเสริมการ...
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นมรดกตกทอดที่ทรงคุณค่าของทุกพื้นที่ ผ่านกระบวนการลองผิดลองถูก ตามบริบทของสังคมและระบบนิเวศน์ของแต่ละพื้นที่ มีความสำคัญในดำรงชีวิต จากการสั่งสมสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน จนเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ตำบลท่าแร้งก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นสำคัญและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นั่นคือ “แพทย์พื้นบ้าน” ท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไป แพทย์พื้นบ้านที่ท่าแร้งก็ปรับเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยต่างๆ เรื่อยมา หากคงไว้ซึ่งคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้กับคนท่าแร้งไม่เปลี่ยนแปลง ตำบลบ้าน “หมอเทวดา” ถ้าเอ่ยถึงตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี คนเก่าคนแก่หลายคนต้องนึกถึงบ้านหมอเทวดาที่รักษาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้สมุนไพรพื้นถิ่นในการรักษาโรค ...
ตามตำนานเล่าว่า “วังขนาย” เป็นชื่อของ “งาช้าง” ตัวหนึ่งที่ชาวบ้านพบตกอยู่ในหนองน้ำบริเวณด้านหลังโรงเรียนวัดวังขนาย ก่อนนั้นตำบลวังขนายเป็นป่ารวก ป่าไผ่ ติดไปจนถึงอำเภอทุ่งทอง  มีช้างอยู่โขลงหนึ่ง หัวหน้าช้างเป็นตัวเมียมีงา เกิดการแย่งอาหารจึงต่อสู้กันจนช้างตัวเมียงาหลุดและตายในที่สุด คำว่า “วัง” หมายถึง “หนองน้ำ”  “ขนาย” หมายถึง “งาช้างตัวเมีย”  เป็นที่มาของชื่อตำบลวังขนายในปัจจุบัน            ตำบลแห่งนี้มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ด้วยสภาพพื้นที่อุดมสมบูรณ์และอยู่ไม่ไกลตัวเมือง จึงมีสิ่งปลูกสร้าง โรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาท  สังคมเปลี่ยนจากชนบทเข้าสู่สังคมเมืองและสังคมอุตสาหกรรม ชาวบ้านตำบลวังขนายเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต จาก...