playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานพื้นที่ เมื่อประมาณ 100 ปีมาแล้ว ได้มีชาวบ้านเชื้อสายไทยยวนหรือลาวยวนจากเขตอำเภอเมือง  อำเภอหนองแซง และอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ได้พากันอพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากิน ใน เขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร บริเวณบ้านลำประดาปัจจุบัน มีการบุกเบิกบริเวณดังกล่าวเพื่อทำการเกษตรกรรม  ซึ่งในบริเวณดังกล่าวจะมีน้ำไหลผ่าน และลำน้ำดังกล่าวจะมีแมงดาอาศัยอยู่มาก จึงเรียกว่า “ลำแมงดา” ภายหลังเรียกเพี้ยนเป็น “ลำประดา” ตำบลลำประดามี 10 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมดจำนวน  2,589 คน แยกเป็น ชาย 1,302 คน หญิง 1,287 คนมีพื้นที่ทั้งหมด 39.79 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 27,861 ไร่ มีพื้นที่บางส่วนที่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมถึงเหมาะแก่การเพาะปลูกไม่มีแม่น้ำไหลผ่านตำบล สภาพลำคลองเป็น ลำคลองเล็กๆ ในฤดูแล้งน้ำในลำคลองจะแห้งขอด...
                                                                              ข้อมูล/เรียบเรียง : ร.ท.บุญชอบ  สมัครวงษ์              ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ห่างจากตัวจังหวัดและย่านเศรษฐกิจการค้าของเมืองออกไปทางทิศเหนือเรียบถนนสาย 311 สิงห์บุรี-ชัยนาทเพียง 2-3 กิโลเมตร ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน โดย 6 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่ประมาณ 17.56 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,981 ไร่ มีประชากรทั้งหมดประมาณ 6,463 คน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ...
“เชื่อว่าการปลูกต้นไม้ธรรมชาติจะกลับคืนมา”  นายวิเชียร กองโล่ คณะกรรมการกลุ่มออมต้นไม้ตำบลเขาแก้ว เล่าให้ฟังว่า ย้อนกลับไปปี พ.ศ. 2531 เกิดอุทกภัยทางธรรมชาติครั้งใหญ่ จากพายุที่พัดกระหน่ำ เป็นเหตุให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาหลวง ไหล่ลงสู่หมู่บ้านคีรีวงผ่านเขาพนมและลานสกา ทำให้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง คลองสายหลักที่เคยไหล่ผ่าน ถูกดินโคลนกลบจนมิด พื้นที่ดินที่เป็นที่ตั้งหมู่บ้าน โรงเรียน และวัด กลายเป็นเส้นทางไหลของน้ำ จนเกิดเป็นคลองขนาดใหญ่ ส่งผลทำให้พืชสวนชาวบ้านเสียหายจำนวนมาก  บทเรียนของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นครั้งนั้น ตำบลเขาแก้วที่ได้รับผลกระทบ​ ได้ประสบปัญหาตามมา คือ สภาพอากาศแปรปรวน ฝนมาผิดฤดู ไม่มีผืนป่าซับน้ำ มาปี พ.ศ. 2558 หลังจากที่ประสบภัยแล้งอย่างรุนแรง น้ำในลำคลองแห้งขอด ทำให้พื้นที่เกษตรกรรม สวนยางพารา และสวนผลไม...
ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ชาวบ้านส่วนใหญ่มีเชื้อสายชาวไท-ยวนที่อพยพมาครั้งแต่อดีตเมื่อหลายร้อยปี จากเมืองเชียงแสนในสมัยรัชกาลที่ 1 รวมตัวกันตั้งหลักฐาน ณ แหล่งน้ำขนาดใหญ่ ในเขตอำเภอบ้านโป่ง ซึ่งแหล่งน้ำแห่งนี้มีปลาชุกชุมมาก โดยเฉพาะปลาหมอไทย จึงเรียกตำบลนี้ว่า "ตำบลหนองปลาหมอ" ทางทิศตะวันตกของอำเภอบ้านโป่ง ห่างจากอำเภอบ้านโป่งประมาณ 15 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 30.60 ตางรางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,125 ไร่ แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 7,113 คน ประชากรส่วนใหญมีอาชีพทำเกษตรกรรมมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ การอพยพในแต่ละครั้งชาวไท-ยวนจะดูแหล่งน้ำ ที่ลุ่ม ที่ดอน เป็นปัจจัยสำคัญในการตั้งถิ่นฐาน เพราะนั่นหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ในการสร้างอาชีพให้ตนเองและในครอบครัว  ก็คือ การทำนา      ...
ภายใต้สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ และการส่งเสริมจากนโยบายรัฐที่มีความพยายามให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจจะเป็นรายได้หลักของประเทศ คนในระดับชุมชน จึงหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวเพิ่มมากขึ้น  เหตุผลนี้จึงทำให้คนตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช หันมาปลูก “ยางพารา” รวมทั้งพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เป็นอาชีพหลักทั่วทั้งพื้นที่ตำบล ?           ในปี 2558  สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาแก้ว ได้มีการทบทวนวาระของสภาองค์การชุมชนตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 มีแผนงานการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน โดยจะใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการรับซื้อผลผลิตยางพารา เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ไม่ผ่านนายทุนคนกลาง  แต่กลับประสบปัญหาความผันผวนของราคาตลาดภายนอก คนในชุมชนไม่สามารถกำหนดทิศทางเอง...
สังคมปัจจุบัน การแสวงหาตัวตนเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหา มีชุมชนอีกแห่งหนึ่งที่ยังคงรักษาร่องรอยวิถีทางภูมิปัญญา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของตนไว้ได้อย่างลงตัวต่อ ในยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนไป จากความเชื่อที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ยังคงฝังรากลึกในชุมชนแห่งนี้ การเห็นคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งชาติพันธุ์ของตน คือชุมชนตำบลดอนแร่นั่นเอง ตำบลดอนแร่ เป็นชุมชนเชื้อสาย ไท-ยวน อพยพมาจากเมืองเชียงแสนเดิม และได้กระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยและในจังหวัดราชบุรี โดยบรรพบุรุษของชาวตำบลดอนแร่ได้มาตั้งรกรากอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลอง ที่บ้านไร่นทีของเมืองราชบุรี ต่อมามีการขยายครัวเรือนออกไปจากเดิมอีกหลายพื้นที่ จนมาตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ บริเวณตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี ในปัจจุบัน  ชื่อตำบลดอนแร่ เกิดจากลักษณะของพื้นท...
สถานการณ์ชุมชนตำบลเขาแก้ว           สถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจความผันผวนของราคายางพารา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพี่น้องประชาชนภาคใต้ ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องระบบการเงินภายในครัวเรือน ที่สวนทางการข้าวของที่มีราคาแพงขึ้นในทุกๆ วัน           ตำบลเขาแก้ว ซึ่งอยู่ในอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช บริบทพื้นที่จะรายล้อมไปด้วยภูเขา จึงเหมาะแก่การทำการเกษตร อาชีพหลักของคนเขาแก้วคือ ปลูกยางพารา รองลงมาคือ ปลูกผลไม้ เช่น เงาะ ลองกอง มังคุด ทุเรียนและพืชผักอื่นๆ ซึ่งเป็นพื้นตามฤดูกาล จากอาชีพหลักก็สามารถเลี้ยงปากท้องของคนในครอบครัวมาตั้งแต่รุ่นปู่ยาตายาย จนมาถึงยุคช่วงแห่งก...
ชาวบ้านตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ในปัจจุบันด้วยเนื่องสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเกษตร จากการที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย มีการใช้ปุ๋ย ยา และสารเคมีในการบำรุงรักษาผลผลิต ทำให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ในขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ ส่งผลให้ชาวบ้านตำบลบางพระ บางรายต้องประสบกับภาวะปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายและการดำรงชีพ รวมถึงการดูแลรักษาบำรุง ปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่อยู๋ในสภาพทรุดโทรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิต ที่เป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงในมิติอื่นๆ เมื่อสภาองค์กรชุมชนตำบลบางพระ ได้รับการประสานจากคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครปฐมให้จัดทำโครงการบ้านพอเพียงชนบท (ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย) เสนอสถาบันพัฒน...