playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

โครงสร้างการทำงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) 

     การจัดโครงสร้างการทำงานของสถาบันฯเน้นความยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตามความจำเป็นของสถานการณ์ การบริหารจัดการเป็นความสัมพันธ์แบบแนวราบที่ไม่มีสายการบังคับบัญชามากนัก โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงกำกับดูแลภาพรวม โครงสร้างจัดเป็นกลุ่มงาน โดยในแต่ละกลุ่มงานประกอบด้วยส่วนงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจใกล้เคียงหรือสัมพันธ์กัน

    เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ สถาบันฯ เป็นองค์กรสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองคืกรชุมชน และเป็นเครื่องมือของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่เป้าหมายร่วม "ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง" ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นการกระจายการบริหารจัดการไปที่ภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้มีโอกาสในการจัดการตนเองมากขึ้น

     คณะผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ร่วมกันบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

 

01 สมชาติ

นายสมชาติ ภาระสุวรรณ

ผู้อำนวยการสถาบันฯ

 

04 อัมพร

นายอัมพร แก้วหนู

รองผู้อำนวยการ

03 ธีรพล

นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง

รองผู้อำนวยการ

02 พรรณทิพย์

นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก

รองผู้อำนวยการ

07 อุดมศรี

นางอุดมศรี ศิริลักษณาพร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

06 ธนัช

นายธนัช นฤพรพงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

05 อุษา

นางอุษา เลิศเจริญพบ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

12 วิชัย

นายวิชัย นะสุวรรณโน

ผู้อำนวยการภาค
สำนักงานภาคใต้

11 ธีรพงศ์

นายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ

ผู้อำนวยการภาค
กลางและตะวันตก

10 เฉลิมศรี

นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล

ผู้อำนวยการภาค
สำนักงานภาค กทม. และตะวันออก

09 ปฏิภาณ

นายปฎิภาณ จุมผา

ผู้อำนวยการภาค
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

08 สุพัฒน์

นายสุพัฒน์ จันทนา

ผู้อำนวยการภาค
สำนักงานภาคเหนือ

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter