playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  พ.ศ  2560 - 2564

ยุทธศาสตร์

องค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก    พื้นที่เป็นตัวตั้ง

ประเด็นยุทธศาสตร์

ดำเนินงานภายใต้ 4  ประเด็นยุทธศาสตร์   คือ 

  1. การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง   สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง
  2. การจัดระบบความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้องสู่ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบาย
  3. การพัฒนาศักยภาพคนในขบวนองค์กรชุมชนและองค์กรชุมชน
  4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร


CODI Strategy 2560 2564
 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter