playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

เกาะลิบง  อ.กันตัง  จ.ตรัง  เป็นพื้นที่ที่มีพะยูนอาศัยอยู่มากที่สุดในน่านน้ำทะเลไทย  คือมีประมาณ 176-180 ตัว  เนื่องเพราะมีแหล่งหญ้าทะเลที่เป็นอาหารสำคัญของพะยูนอยู่ประมาณ 20,000 ไร่  ขณะที่จำนวนพะยูนที่มีอยู่ในเขตน่านน้ำไทยขณะนี้มีเหลืออยู่ประมาณ  200 ตัว  ดังนั้นท้องทะเลเกาะลิบงจึงถือเสมือนเป็น ‘เมืองหลวงของพะยูน’  แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าธรรมชาติได้ประทานแหล่งหญ้าให้แก่พะยูนแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แต่ยังมีพลังของชุมชนท้องถิ่น  โดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้านบนเกาะลิบงและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้ร่วมกันปกป้องแหล่งหญ้าทะเล  ตลอดจนร่วมกันต่อสู้กับการทำประมงแบบล้างผลาญ  จนทำให้เกาะลิบงเป็น ‘บ้านหลังสุดท้าย’ ของพะยูน  (ภาพจาก trang-dugong.simdif.com) พะยูนหรือ ‘ดุหยง’ (ภา...
ตำบลเด่นใหญ่  อำเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีการขับเคลื่อนงานโดยกลุ่มองค์กรชุมชนในพื้นที่ทั้ง 12 หมู่บ้าน สภาองค์กรชุมชนตำบลเด่นใหญ่ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม  2553  เป็นกลไกการขับเคลื่อนงานพัฒนาในพื้นที่ตำบล มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงาน และเป็นพื้นที่กลางในการวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคต           จากการวิเคราะห์ศักยภาพของตำบลเด่นใหญ่ พบว่า จุดแข็งของตำบล คือ มีทรัพยากรธรรมชาติป่า “เขาราวเทียน” และแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ซึ่งมีผืนป่าพื้นที่ประมาณ 1,443 ไร่ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด อาทิเช่น เต็ง รัง ประดู่ แดง ไผ่ชนิดต่างๆ สามารถนำมาใช้ต่อเติมเป็นที่อยู...
วันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 110 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วย การประสานความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถิ่น ระหว่างขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีกับภาคีความร่วมมือในจังหวัด โดยมีนาพิพัฒน์ แก้วจิตคงทอง ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นายปฏิภาณ จุมผา ผู้อำนวยการ ภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. และนางสมพิศ หลวงแจ่ม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีร่วมลงนาม           บันทึกความร่วมมือดังกล่าว มีหลักการสำคัญในการดำเนินโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์ก...
ช่องสะเดา เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง ประมาณ 56 กิโลเมตร อยู่ติดแนวชายแดนที่เป็นรอยต่อกับอำเภออื่นถึง 3 อำเภอ    ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอศรีสวัสดิ์ ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบ่อพลอย ขณะที่ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอไทรโยค ส่วนสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  และมีภูเขาจากแนวติดต่อจากทางตะวันออกไปยังตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีแม่น้ำแควใหญ่ไหลผ่าน             ตำบลช่องสะเดาแบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ด้วยสภาพพื้นที่อยู่ห่างไกลและอยู่ในพื้นที่ป่าเขา ทำให้ประชาชนในพื้นที่ประสบกับปัญหาไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลเป็นผู้สูงอายุ จากปัญหาดังกล่าว คนในตำบลช่องสะเด...
ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหนึ่งในตำบลที่มีการขับเคลื่อนงานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. มาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อจัดตั้งกองทุนสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมภาคประชาชนให้กับสมาชิกทุกคนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามแนวคิด “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักออมเงินสำหรับแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผ่านการจัดสวัสดิการดูแลสมาชิกตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ตลอดจนการดูแลด้านการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมตามประเพณี เช่น งานแต่งงานบวช และการช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย อัคคีภัย) เพื่อให้เกิดคุณธรรม ความสามัคคี มีน้ำใจ ร่วมกันแก้ไขปัญหา สร้างสัมพันธภาพที่ดีแก่สมาชิก อันจะนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง โดยสมาชิกร่วมกันออมเงินสมทบวันละบาท ร่วมกับงบประมาณที่ไ...
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชน  สภาองค์กรชุมชนตำบล  จัดประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างการเรียนรู้  ค้นหาแนวทางพัฒนาระบบและนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยในระดับพื้นที่  ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  กรุงเทพฯ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อสรุปบทเรียนบทบาทการทำงานของสภาองค์กรชุมชนในการรองรับสังคมสูงวัย  ยกระดับพื้นที่จริงสู่การขยายผล  และการทำงานอย่างต่อเนื่อง  การประสานความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้องอย่างมียุทธศาสตร์  และร่วมกันยกระดับนวัตกรรมงานพัฒนา (พื้นที่/ประเด็น/ขบวนองค์กรชุมชน) ให้เกิดกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพพื...
“ไม่เคยคิดว่าในชีวิตนี้จะมีบ้านที่มั่นคง” ถ้อยคำบอกเล่าความรู้สึกของนางสาวอภิญญา  ขำดี ผู้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง  เทศบาลตำลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแถบตะวันตกของจังหวัดชัยนาท ประชากร 4,259 คน จำนวน 2,008 ครัวเรือน และมีประชากรอพยพเข้ามาอาศัยอยู่จำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ การบุกรุกที่สาธารณะ อาศัยที่ดินของวัด บ้านเช่า ฯลฯ จากปัญหาดังกล่าว ผู้นำชุมชน เทศบาลตำบลหันคา หน่วยงานภาคีและผู้ที่เดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย ได้มีการประชุมปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหันคา และได้ประสานงานกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมมือในการสำรวจผู้เดือดร้อนเขตเทศบาลตำบลหันคาเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระ...
ประวัติความเป็นมาของตำบลรูสะมิแล ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านรูสะมิแลนี้ ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่ามีความเป็นมาอย่างไร แต่สันนิษฐานจากตำนานและคำบอกเล่า คำว่า “รูสะมิแล” มาจากภาษาท้องถิ่นหรือยาวี หมายถึง“สนเก้าต้น” (สะมิแล แปลว่า “เก้า”) เล่ากันว่าบริเวณหมู่บ้านรูสะมิแล ในสมัยก่อนมีต้นสนเก้าต้นเรียงอยู่ตามริมทะเล โดยมีตำนานเกี่ยวกับสนเก้าต้นพอสรุปได้ดังนี้ คือ เมื่อประมาณปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อ ลิ่มโกเหนียว ได้นำเรือสำเภาจากเมืองจีน9 ลำ  โดยนางได้รับอาสากับบิดามารดาของนางที่จะมาตามหาพี่ชาย คือ ลิ่มโต๊ะเคียม ซึ่งจากบ้านมาเป็นเวลานานแล้วให้กลับไปยังเมืองจีน  เมื่อมาถึงปัตตานีนางก็ได้นำเรือทั้ง 9 ลำ ซึ่งมีผู้สันนิษฐานว่าบริเวณที่จ...