playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านดง กับการพิทักษ์ป่าห้วยเม็ก ทฤษฎีผีเสื้อขยับปีก (The Butterfly Effect) ระบุไว้ว่า "เพียงผีเสื้อขยับปีกทำให้เกิดพายุ" เมื่อผีเสื้อขยับปีกหนึ่งครั้งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศส่งผลให้เกิดพายุทอร์นาโด การขยับของปีกผีเสื้อ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในเงื่อนไขของระบบนิเวศ แต่ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ที่นำไปสู่ปรากฏการณ์ขนาดใหญ่ ไม่ต่างจากปฏิบัติการทวงคืนที่สาธารณะป่าห้วยเม็ก ของชาวบ้านที่ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ใครจะรู้ว่าการต่อสู้คัดค้านของคนที่นี่สามารถคัดง้างกับบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ได้สำเร็จ  ดั่งไม้ซีกงัดไม้ซุง ดั่งผีเสื้อที่ขยับปีก จนสามารถปกปักษ์รักษาทรัพยากรไว้ให้กับลูกหลาน ไว้ให้กับชุมชน และประเทศชาติให้มีความยั่งยืน   นายไพบูลย์ บุญลา ประธานสภาองค์...
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าชุมชนไหนมีความเข้มแข็ง หรือไม่เข้มแข็งอย่างไร อะไรคือภาพสะท้อน หรือสิ่งบ่งชี้ถึงความเข้มแข็งของชุมชน วิธีการหนึ่งที่จะทำให้เราได้มองเห็นและเข้าใจ ก็คงดูได้จากรูปธรรม และความสำเร็จที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จากแต่ละชุมชน กลุ่ม องค์กรสู่ภาพรวมของตำบล สิ่งไหนที่ชาวบ้านภาคภูมิใจ อะไรที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อไปให้ถึงภาพฝันในอนาคตที่ชุมชนเป็นคนร่วมกำหนด และพัฒนาให้เป็นเครื่องมือ เป็นตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกถึงความเข้มแข็งของชุมชนด้วยคนในชุมชนกันเอง อย่างที่กำลังมีการริเริ่มที่ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์    ตำบลกุดหว้า ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ 85 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอกุฉินารายณ์ ประมาณ 5 กิโลเมตร ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชุมชนผู้ไท นับถือศาสนาพุทธ ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอั...
รู้เขารู้เราชาวตำบลทุ่งวัง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีจำนวน 354 ครัวเรือน ประชากร จำนวน 2,778 คน แบ่งเป็นชาย 1,385 คน และหญิง 1,403 คน ปัจจุบันตำบลทุ่งวัง เป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสตึก ซึ่งประกอบด้วย 14 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 บ้านทุ่งวัง หมู่ 2 บ้านหนองแวง หมู่ 3 บ้านคุ้มบ้านต่ำ หมู่ 4 บ้านกอก หมู่ 5 บ้านค้อ หมู่ 6 บ้านหนองทัพค่าย หมู่ 7 บ้านตาล๊อก หมู่ 8 บ้านสมหวัง หมู่ 9 บ้านดอนแก้ว หมู่ 10 บ้านยางงาม หมู่ 11 บ้านโคกอาโตด หมู่ 12 บ้านหนองเกาะน้อย หมู่ 13 บ้านม่วงหวาน หมู่ 14 บ้านโนนสะอาด ความเป็นมาการก่อตั้งหมู่บ้าน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและภาพถ่ายทางอากาศยืนยันได้ว่า บ้านทุ่งวังซึ่งตั้งอยู่ระวางหมายเลข 3639 พิกัด 2686 (ระวางแผนที่ภูมิประเทศ ชุด L7017มาตราส่วน 1:50,000 สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัม...
ในวันจันทร์ที่  17  มิถุนายน 6262 ที่ผ่านมา  พอช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ครั้งที่ 4/2562 ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ตัวแทนอนุกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนชุมชนจากคลองลาดพร้าว/คลองเปรมประชากร จำนวน 38 คน โดยมีนายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการ พอช. เป็นประธานในการประชุม           สาระสำคัญในการประชุมคือ ได้มีการแจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2562 ที่ผ่านมา และเรื่องพิจารณา งบดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมคลองลาดพร้าว...
ตำบลหนองแจ้งใหญ่ แยกมาจาก 3 ตำบล คือ ต.บัวใหญ่ ต.โนนทองหลาง และ ต.หนองบัวสะอาด และได้จัดตั้งตำบลขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2536 และเดิมในตำบลนี้มีต้นไม้ยืนต้นชื่อว่า ต้นแจ้งเกิดขึ้นมากมาย ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า ต.หนองแจ้งใหญ่ ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 3 บ้านบุเสมา หมู่ที่ 4 บ้านแจ้งเจริญ หมู่ที่ 5 บ้านเสมาทอง หมู่ที่ 6 บ้านตลุกยาง หมู่ที่ 7 บ้านอีโค หมู่ที่ 8 บ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่ 9 บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 10 บ้านหนองไข่ผำ ตำบลหนองแจ้งใหญ่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 โดยแยกออกมาจากตำบลบัวใหญ่ โดยรวมกับหมู่บ้านในเขตตำบลโนนทองหลาง และตำบลหนองบัวสะอาดบางส่วนรวมจำนวน 10 หมู่บ้าน  มีพื้นที่ทั้งหมด 35.27 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,413 ไร่ ในเขตตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ ...
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา อนุกรรมการประชาสังคมพัฒนาวิชาการและนโยบายสาธารณะ  จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์ภาคประชาสังคมต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ระดับจังหวัด ณ เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีผู้เข้าร่วมกว่า 60 คน  ประกอบด้วย ตัวแทนจังหวัดยุทธศาสตร์ 5 ภาค ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พอช. ในช่วงเช้า เติมความรู้การวิเคราะห์สถานการณ์เชิงนโยบายและบทเรียนการดำเนินงานยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่/แผนพัฒนาจังหวัด  โดย 1)นายกิตติ  สัจจาวัฒนา  ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่  “ภาคประชาสังคมทำงานเชิงประเด็นยังไม่มีภาคประชาสังคมที่ดูภาพรวม”  ที่ผ่านมามีความพยายามสนับสนุนงบประมาณลงไปสู่พื้นที่  เครื่องมือสำคัญ คือ แผน  มีการสนับสนุนการจัดทำแผนจากพื้นที่&nbs...
บริบทของพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น 1 ใน 5 แห่งของเทศบาลตำบลในเขตอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลโคกว่าน  อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากริม        ลำนางรองห่างจากโรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ที่จุดบริเวณพิกัด ทีเอ.614956 จากนั้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามร่องน้ำลึกคลองลำนางรอง ระยะทาง 2 กิโลเมตร ที่จะบริเวณพิกัด ที่เอ.629969 แล้วตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามทางเกวียน บ้านหนองหมี–บ้านหนองละหานทรายจดคลองลำจังหัน ระยะทางประมาณ1.9 กิโลเมตร เป็นจุดสิ้นสุดที่จุดบริเวณพิกัด ทีเอ. 644964 รวมระยะทางด้านทิศเหนื...
ตรัง/ พอช. จับมือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชุมชน  เป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ระยะเวลาความร่วมมือ 2 ปี  งบสนับสนุนไม่เกินโครงการละ 500,000 บาท  นำร่องใช้อากาศยานไร้คนขับหรือ ‘โดรน’ ส่งเสริมการท่องเที่ยว-ปกป้องพะยูน 180 ตัวที่เกาะลิบง จ.ตรัง  ยกเคส ‘มาเรียม’ พะยูนน้อยเป็นต้นแบบความร่วมมืออนุรักษ์และดูแลระบบนิเวศน์ในทะเล ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มีแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่...