playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

 “การพัฒนาชุมชนที่เริ่มจากหน่วยงานภายนอก ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตำบลห้วยชันไม่ได้รับการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง”  นายสนั่น ทับบุรี รองประธานสภาองค์กรชุมชนห้วยชัน กล่าวไว้ในการประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยชัน ตั้งแต่ปี 2551 นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มที่คนในตำบลห้วยชันเริ่มหันกลับมามองชุมชนของตนเองในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยต้องเริ่มจากคนในชุมชน มาร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันพัฒนาให้คุณภาพชีวิตคนในชุมชนห้วยชันมีความสุขอย่างยั่งยืน           คนในตำบลห้วยชันประสบปัญหาคุณภาพชีวิตในหลายๆด้าน ทั้งปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดน้อยลง ปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยทำให้บ้านเรือนของคนในชุมชนเสื่อมโทรม ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก...
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น ประมาณ ๑๘,๐๐๐ คน ในพื้นที่  ๗.๑  ตารางกิโลเมตร และแออัดไปด้วยอาคารบ้านเรือน สำนักงานส่วนราชการ อาคารพาณิชย์  ร้านค้า ตลาด ธนาคาร โรงพยาบาล โรงแรม บ้านเช่า ห้างสรรพสินค้า อยู่ในพื้นที่สองฝากฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา  ด้วยเนื่องความหนาแน่นของประชากร และอาคารบ้านเรือน ทำให้ประชาชนต้องแข่งขันในการทำมาหากิน เป็นลักษณะชุมชนเมืองต่างคนต่างอยู่ ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา นั่นคือ ปัญหาขยะล้นเมือง ประกอบกับเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ขาดการเข้มงวดกวดขัน ประชาชนขาดวินัย ไม่สนใจและขาดความรู้ในเรื่องของการกำจัดขยะที่ถูกวิธี ทำให้สภาพปัญหาดังกล่าวยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ปริมาณขยะในแต่ละวันของเทศบางเมืองสิงห์บุรี อยู่ที่  ๒๕ ตัน/วัน เฉล...
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพธิ์พระยาร่วมใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อเกิดขึ้นในปี 2550 จากกลุ่มโพธิ์พระยาร่วมใจ มีกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มดอกไม้ กลุ่มลิเก ฯลฯ โดย อ.วิโรจน์ ขวัญแพ ประธานกรรมการชุมชนมาเป็นแกนหลัก เมื่อปี 2542 สุขาภิบาลโพธิ์พระยาได้รับการเปลี่ยนฐานะมาเป็นเทศบาล ช่วงแรกประสบปัญหาที่คณะกรรมการชุมชนยังขาดความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตน และกระบวนการเชื่อมโยงงานระหว่างเทศบาลกับชุมชนเป็นไปอย่างหลวมๆ   ในปี 2548  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา จึงจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่  ตามนโยบายเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) และได้ร่วมกันก่อตั้งสภาชุมชนเมืองน่าอยู่ใช้ชื่อว่า “กลุ่มโพธิ์พระยาร่วมใจ” รวมกลุ่มกันเป็นประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทพัฒนาเมืองน่า...
                                                                                     เขียนโดยคณะทำงานสภาองค์กรชุมชนตำบลพรหมบุรี ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นที่กล่าวถึงกันในตำบลพรหมบุรีเป็นประจำทุกวัน บางครั้งได้พรากชีวิตของคนในหมู่บ้าน บางรายเป็นผู้พิการครอบครัวต้องดูแล  และเกิดความเสียหายแก่บ้านเรือน ทรัพย์สินสาธารณะ  ประชาชนทั้ง 6 หมู่บ้านในตำบลพรหมบุรีรับทราบปัญหาและไม่ได้นิ่งนอนใจ ต้องการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเร่งด่วน   นางธิติยา ชุติพันธุ์ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลพรหมบุรี เสนอให้สภาองค์กรชุมชนตำบลพรหมบุร...
ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เดิมชื่อตำบลบ้านกวย เนื่องจากประชากรดั้งเดิมของตำบลท่าพระยานั้น เป็นชาวภาคอีสาน ซึ่งนำโดยนายกวย ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณแห่งนี้ เห็นว่าเป็นที่ราบลุ่ม มีป่าอุดมสมบูรณ์ และต่อมานายกวยได้กลายเป็นบุคคลสำคัญของชุมชน เพราะเป็นผู้มีความรู้เป็นหมอกลางบ้านและได้การรักษาโรคต่างๆ แก่คนในหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงให้ความเคารพนับถือ และพร้อมใจกันเรียกชื่อท้องถิ่นแห่งนี้ว่า "ตำบลบ้านกวย"           ต่อมาทางราชการเห็นว่า จากสภาพเดิมทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของตำบลซึ่งเดิมตั้งอยู่ชายทะเล มีอ่าวใหญ่เรียกว่า "อ่าวท่าพระยา" และมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้นั่งเรือมาขึ้นที่อ่าวท่าพระยานี้ เพื่อสร้างพลับพลาและเพนียดคล้องช้าง ทางราชการจึงเห็นสมควรเปลี่ยนชื่อของตำบลให้เหมา...
ตำบลนาโคก เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านไร่ หมู่ที่ 2 บ้านนาโคก หมู่ที่ 3 บ้านนาโคกร่วมพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านชายทะเลรางจันทร์ หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเลโรงกุ้ง หมู่ที่ 6 บ้านสุนัขหอน สภาพพื้นที่เป็นที่ราบกลุ่มและอยู่ติดกับทะเล และมีป่าชายเลน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเกลือ เลี้ยงกุ้ง เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่าวไทย ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางแก้ว ตำบลลาดใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยชาวบ้านที่นี้ทำอาชีพหลักคือ ทำนาเกลือ และบ่อกุ้ง ส่วนอาชีพเสริม ค้าขาย โดยประวัติที่เล่าขานกันมาแต่ครั้งโบราณมีอยู่ว่า  มีสองผัวเมียคู่หนึ่ง ชื่อยายจันทร์พร้อม...
ตำบลคลองวัว ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 5 กิโลเมตร เดิมพื้นที่ของหมู่บ้านเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา จากคำบอกเล่าสันนิษฐานได้ว่า มีการอพยพเข้ามาของชาวบ้าน และได้ประกอบอาชีพการเกษตร ชาวบ้านได้เลี้ยงวัวควายเพื่อใช้ในการทำไร่ ไถนา จากที่ชาวบ้านได้นำวัว ควาย ออกทำไร่ไถนาอยู่เป็นประจำ จึงทำให้ทางเดินได้เกิดทรุดตัวเป็นร่องรางน้ำ เวลาฝนตกน้ำจะท่วมขัง ดูเหมือนลำคลอง ภายหลัง ชาวบ้านได้นำลักษณะของทำเลที่ตั้งของพื้นที่ซึ่งมีร่องทางเดินของวัว ควาย ที่ปรากฏอยู่ทั่วไปมาตั้งเป็นชื่อตำบลว่า  "คลองวัว" มาจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับการตั้งชื่อจากหน่วยงานทางราชการมาประมาณ 100 ปีเศษ   ตำบลคลองวัวมี 5 หมู่บ้าน เรียงตามลำดับ ได้แก่ บ้านบางตาแผ่น บ้านบางต้นทอง บ้านท่ามอญ บ้านสวนมะม่วง และบ้านคลองวัว รวม 667 ครัวเรือน จำนวนประชากร 1,772 คน อาชีพส่วนให...
จังหวัดสมุทรปราการ /วันที่ 24 มิถุนายน 2562  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยนางสาวพรรณทิพย์  เพชรมาก  รองผู้อำนวยการ นางสาวชญาดา  สิงห์ปี หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชน  นายธีระเดช  คุณสนอง  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ  ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน  จังหวัดสมุทรปราการ  จัดเวทีพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ (หลังเก่า) อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ   เป้าหมายสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงานครั้งนี้คือการตรวจสอบสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชน  การวิเคราะห์ศักยภาพกองทุน พร้อมทั้งยกระดับสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนเ...