playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ตำบลตาชี เป็น 1 ใน 8 อปท. ของอำเภอยะหา จังหวัดยะลาห่างจากอำเภอ 20 กิโลเมตร ซึ่งการประกอบอาชีพโดยส่วนใหญ่เป็นการทำสวน/ทำไร่ อาชีพเสริมกล้วยฉาบ, ทุเรียนกวน, ส้มแขกตากแห้ง น้ำส้มแขก มีเขตการปกครอง 5 หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมดในตำบลตาชี 1,822 คน แบ่งเป็นเพศชาย 888 คน และเพศหญิง 934 คน นับถือศาสนาพุทธ 100% มีวัดแห่งเดียวคือวัดวงกตบรรพต (วัดตาชี)           เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2550 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตาชี  โดยมี นางสาวเอกศรา มณีนิยม เป็นประธาน ซึ่งมีสมาชิกเริ่มแรกจำนวน 70 คน มีเงินสมทบ จำนวน 10,000 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 340 คน มีงบประมาณสมทบ 3 ขา จำนวน 181,220 บาท จากการขับเคลื่อนงานกองทุน ได้ม...
                 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตรการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นต้นและขั้นกลาง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชีของสหกรณ์มุ่งสู่เป้าหมายตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือระหว่าง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง ประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์บริการ เดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  โดยมีสหกรณ์เข้ารับการ...
ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส มีสภาพเป็นที่ราบสูง อากาศชื่นลอมรอบด้วยภูเขา มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่านานาชนิด มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ มีน้ำตกที่สวยงาม ในอดีตเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ปัจจุบันบริเวณน้ำตกแปรสภาพรกร้างอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบและไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรประชากรในตำบลเชิงคีรีส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น การทำสวนยาง และสวนผลไม้ผสมผสาน อาทิเช่น สวนลองกอง ทุกเรียน เงาะ ฯลฯ เมื่อปี  พ.ศ.  2542  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรบ้านดาฮง  และหมู่บ้านใกล้เคียงพื้นที่ตำบลเชิงคีรี ราษฎรต่างเข้าเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมาก  ราษฎรได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์อย่างใกล้ชิด  พระองค์ได้ทรงรับทราบสภาพความเป็นอยู่ของราษฎ...
นายไมตรี อินทุสุต ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ประธานบอร์ด พอช. ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดกลางบน ซึ่งเป็นการจัดร่วมระหว่างสำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม พอช. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา    ประธานบอร์ด พอช. กล่าวแก่ผู้เข้าร่วมว่า ที่ผ่านมา พอช.ทำงานมาอย่างหนัก  แต่ไม่ได้เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไป เมื่อตนมาเป็นคณะกรรมการบริหารองค์กรจะพยายามทำให้ พอช.เป็นที่รู้จักมากขึ้น แม้ว่าการทำงานของ พอช. จะดูเหมือนว่าเป็นการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะสำนักงานพัฒนาชุมชน (พช.) ก็ตาม แต่มีสิ่งที่แตกต่างจาก พช. คือ การสร...
ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรโดยทำนาข้าวไว้บริโภคเป็นหลักรองลงมาคือทำสวนผลไม้และเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม ส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลนาทราย มีแหล่งจับปลาธรรมชาติมากในบริเวณบ่อดิน บ่อทรายร้างการผลิตเกษตรกรในตำบลนาทรายได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการผลิตตลอดเวลานับตั้งแต่พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ปุ๋ยและสารเคมีการเกษตรและเครื่องทุ่นแรงเช่นรถไถเครื่องตัดหญ้าและอื่นๆทำให้ต้นทุนสูงและเสี่ยงต่อการขาดทุนในภาวะราคาผลผลิตตกต่ำการผลิตนอกภาคเกษตรมีการรวมกลุ่มจักสานย่านลิเภาเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์การตลาดโดยทั่วไปตลาดพืชผลสินค้าเกษตรของตำบลนาทรายยังคงอยู่ในมือของพ่อค้าคนกลางและต่างถิ่นเข้ามาซื้อไปขายอีกทอดหนึ่งมีพ่อค้าทั้งในและต่างจังหวัดเข้าไปรับซื้อผลผลิตและเป็นฝายตั้งราคาผลผลิตเหล่านั้นในอดีตการรวม...
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 14 วิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนายปฏิภาณ จุมผา ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก เป็นผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. นำทีมเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย นางวัชรา  สงมา ชำนาญการพิเศษปฏิบัติการชุมชน สำนักอำนวยการกลาง นางสาวนารี  วงศ์มานะกูล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชนอาวุโส นายพงศกร ศรทรง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน สำนักงานภาคกลางและตะวันตก และผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าพบ ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มรภ.เพชรบุรี เพื่อนำเสนอทิศทางงานของสถาบันฯ และผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอเป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาของขบวนองค์กรชุมชน พร้อมกันนี้อธิการบดี ได้เสนอเกี่ยวกับภารกิจของมหาวิทยาลั...
เทศบาลตำบลหาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร เป็นดินแดนที่เกี่ยวข้องกับกรมหลวงชุมชนเขตอุดมศักดิ์ หรือ “เสด็จเตี่ย” ที่ทหารเรือและคนไทยทั่วไปให้ความเคารพ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ท่านได้ทรงเรือกลไกมาจอดถาวรและสิ้นพระชนม์ที่นี่ เสด็จกรมหลวงชุมพรฯ ได้สิ้นพระชนม์ บริเวณหาดทรายรีนี้ เมื่อ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2466  และได้นำพระศพขึ้นเรือกลไฟไปที่กรุงเทพฯ ได้มีการจัดตั้งศาลเพียงตาใต้ต้นหูกวางที่บริเวณหาดทรายรี ด้านหลังเป็นสวนมะพร้าว (ปัจจุบันยังมีให้เห็นบ้างประปราย ) และการปลูกถั่วลิสง การเลี้ยงแพะ และการเกษตรอื่น ๆ (ข้อมูลจากนายน้อย เย็นสุวรรณ ที่เคยมารับใช้พระองค์)ยังไม่สำเร็จ พระองค์มาเสียชีวิตเสียก่อน  ต่อมาได้มีการจัดสร้างศาลที่มีความมั่นคงแข็งแรงขึ้นตรงบริเวณศาลเพียงตาใต้ต้นหูกวางเคียงข้างด้วยเรือรบหลวง ซึ่งเป็นเรือตอร์ปิโดที่ปลดระวางแล้ว (เรือรบ...
ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ชั้น 1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก ร่วมกับสำนักงานภาคกลางและตะวันตก และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ขบวนจังหวัดภาคกลางตอนบน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานจังหวัด จาก 8 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้บางจังหวัดยังมีผู้แทนจากสำนักงานปฏิรูปที่ดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ และภาคประชาสังคมเข้าร่วม           นายปฏิภาณ จุมผา ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก กล่าวว่าการจัดประชุมเชิ...