playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

157727

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ประกอบด้วยสำนักงานภาค 4 ภาค และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยขบวนองค์กรชุมชน เข้าร่วมงาน “Digitized Community 2019” ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาในชุมชน ภายใต้มาตรการความช่วยเหลือ อุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชน   โดยให้ชุมชนมานำเสนอไอเดียความต้องการในการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา นำไปสู่การพัฒนา ต่อยอดสิ่งต่างๆ ที่ชุมชนได้ดำเนินการอยู่ ซึ่งในวันนี้มีพื้นที่เข้าร่วมนำเสนอโครงการจากทั่วประเทศ กว่า 21 โครงการ

.ซึ่งในส่วนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นั้น มีพื้นที่เข้าร่วมเสนอโครงการจำนวนทั้งสิ้น 10  โครงการ ได้แก่

.1.โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับกาแฟ 9 ดอย เสนอโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดอยขุนช่างเคี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

2.โครงการระบบสมาร์ทฟาร์ม เสนอโดย กลุ่มวิสหกิจชุมชนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทรท์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

3.โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันช้างป่า เสนอโดย สภาองค์กรชุมชนตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

4.โครงการระบบ ERP ศูนย์สาธิตเกษตรร้านค้า เสนอโดย ศูนย์สาธิตเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา จังหวัดกาญจนบุรี

5.โครงการระบบสมาร์ทฟาร์ม เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เสนอโดย เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

6.โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อครอบครัวผู้พิการ เสนอโดย มูลนิธิสายรุ้ง ตำบลบ้านนา จังหวัดระยอง

7.โครงการติดตามเรือประมงพื้นบ้าน เสนอโดย สมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งอ่าวไทย อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา

8.โครงการระบบดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง เสนอโดย กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

9.โครงการประมงไบโอฟลอด เสนอโดย ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

10.โครงการประยุกต์ใช้และประดิษฐ์เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม เสนอโดยกลุ่ม Yong smart farmer จังหวัดนครราชสีมา

.ในส่วนของภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก  มีพื้นที่เข้าร่วมเสนอโครงการจำนวน 4 พื้นที่

โดยทั้ง 4 พื้นที่ นั้น ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่

 1.โครงการระบบสมาร์ทฟาร์ม  ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทรท์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี งบประมาณ 284,850 บาท

2.โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพื่อป้องกันช้างป่า ด้วยเทคโนโลยีแอพลิเคชันเตือนภัยช้างป่า เสนอโดย สภาองค์กรชุมชนตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 120,000 บาท

3.โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อครอบครัวผู้พิการ ด้วยเทคโนโลยี สมาร์ทฟาร์ม เสนอโดย มูลนิธิสายรุ้ง ตำบลบ้านนา จังหวัดระยอง งบประมาณ 56,750 บาท

4.โครงการระบบดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง ด้วยเทคโนโลยี Smart Device เสนอโดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี งบประมาณ 122,500 บาท

นอกจากนี้ในภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออกยังมีพื้นที่เข้าร่วมเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอโครงการปี 2563 อีก 2 พื้นที่ ได้แก่

ตำบลท่าทราย จังหวัดนครนายก และตำบลบางขนาก จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้สำนักงานดีป้าและ พอช.มีแผนจะทำความร่วมมือกันในการผลักดันการใช้เทคโนโลยีเพื่อชุมชนต่อไปในอีกหลายพื้นที่

157734.jpg

157571.jpg

157612.jpg

รายงานโดย สำนักงานภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter