playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

159A0008 resize

ทำเนียบรัฐบาล/ ที่ประชุม ครม.เห็นชอบอนุมัติงบบ้านมั่นคงเพิ่มอีก 9,800 บาทต่อครัวเรือน   จากเดิม 80,000 บาทเป็น 89,800 บาทต่อครัวเรือน  เริ่มในปีงบประมาณ 2563 ตามที่กระทรวง พม.เสนอ เนื่องจากค่าก่อสร้างและวัสดุมีราคาสูงขึ้น  ทำให้งบประมาณตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปีของ พอช.เพิ่มขึ้นกว่า 6,500 ล้านบาท

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์  โฆษกรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า  การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (25 มิถุนายน) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงจากเดิม 80,000 บาท/ครัวเรือน  เป็น 89,800 บาท/ครัวเรือน   ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ  โดยจะเริ่มมีผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทั้งนี้โครงการบ้านมั่นคงเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2546  เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มีรายได้น้อย  ทั้งในเมืองและชนบท  โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  จนถึงปัจจุบันสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  มีสิ่งแวดล้อม  และคุณภาพชีวิตที่ดีไปแล้วประมาณ  100,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ 

ในปี 2560 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เสนอ  โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ มีเป้าหมายสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท  โครงการบ้านพอเพียงชนบท  การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง  และคนไร้บ้าน  รวมทั้งหมดประมาณ  1 ล้านครัวเรือน  

อย่างไรก็ตาม  การดำเนินโครงการบ้านมั่นคงที่ผ่านมาในปี 2553-2560 พบว่างบประมาณในส่วนพัฒนาสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้นจริงไม่เพียงพอ  เนื่องจากราคาการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมีราคาสูงขึ้น  ประกอบกับราคาวัสดุก่อสร้างที่ผ่านมา  มีราคาสูงขึ้น  ดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงขอปรับแนวทางการอุดหนุนและสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับงบประมาณพัฒนาสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัย โดยขอเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงจากเดิม 80,000 บาท/ครัวเรือน   ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติไว้เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552   เป็น 89,800 บาท/ครัวเรือน   โดยจะเพิ่มในส่วนงบพัฒนาปรับปรุงชุมชน   

ทั้งนี้การอนุมัติดังกล่าวจะเริ่มมีผลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563  ซึ่งจะทำให้รัฐบาลต้องเพิ่มงบประมาณรายจ่ายตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี  จาก 55,200 ล้านบาท   เป็น 61,793.342 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้น 6,593.342 ล้านบาท  (คิดเป็นร้อยละ 11.94)

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter