playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

     ด้วยเหตุที่ถูกกำหนดให้เป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 9 ที่ผ่านมา ทำให้จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางทั้งด้านการศึกษา เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมและบริหาร เกิดภาวะแข่งขันเพื่อสร้างกำไรให้กับธุรกิจของตนเอง ส่งผลให้สถาบันครอบครัวเกิดความแตกแยก วิถีการดำเนินชีวิตของคนขอนแก่นอย่างในอดีตไม่สามารถพบเห็นได้อีกต่อไป สังคมที่น่าอยู่ขาดหายไป

     พีระพล พัฒนพีระเดช คนหนุ่มไฟแรงที่นำคณะอาสาเข้าบริหารงานเทศบาลนครขอนแก่น ตระหนักถึงการพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ โดยมีแนวคิดว่าต้องทำให้วิถีดั้งเดิมแบบคนอีสานกลับคืนสู่ครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง โดยการผสมผสานให้สอดคล้องกับแนวความคิดสมัยใหม่ เพื่อทำให้เมืองหมอแคนดินแดนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

นายกหนุ่มเมืองหมอแคนโชว์วิสัยทัศน์ของการพัฒนาเมืองขอนแก่นให้ฟังว่า
"นครขอนแก่นรุ่งเรือง เมืองน่าอยู่
มีประชาร่วมพัฒนา นำพาสิ่งแวดล้อมดี
การศึกษาก้าวไกล ปลอดจากภัยยาเสพติด
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ใส่ใจจริยธรรม วัฒนธรรมยั่งยืน"

     ส่วนแนวทางการทำงานให้ไปถึงเป้าหมายนั้น พีระพล บอกว่า หน้าที่ของเทศบาล คือ การนำเอาความต้องการของประชาชนไปทำให้เกิดประโยชน์ จึงต้องสร้างเวทีให้กับประชาชน ได้พูดได้คุยได้ร่วมกันแก้ปัญหา จึงได้ตั้ง "สภาเมือง" ขึ้น

p-1 small     สภาเมืองขอนแก่น เป็นการรวมตัวขององค์กรเอกชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่มีความรัก ความผูกพันกับเมืองขอนแก่น มาร่วมคิด ร่วมพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เจริญก้าวหน้า มีระบบติดตามประเมินผล ตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่ มีการประชุมกันทุก 3 เดือน

     สมาชิกสภาเมือง ประกอบด้วย องค์กรที่ประชาชนจัดตั้งขึ้นเอง ได้แก่ สมาคม/สโมสรตามเชื้อชาติ ตามภูมิภาค ตามอาชีพ องค์กรชุมชน เป็นต้น รวมกว่า 135 องค์กร ประเด็นของการประชุมก็เป็นเรื่องของการปรับภูมิทัศน์เมืองขอนแก่นให้น่าอยู่ การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น การร่วมกันกำหนดกฎเกณฑ์ทางสังคมให้ชาวขอนแก่นสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาล

แนวทางในการพัฒนาเมืองหมอแคนดินแดนน่าอยู่

เมืองหมอแคนดินแดนน่าอยู่

     พีระพล ยังเล่าต่อไปอีกว่า นอกจากสภาเมืองแล้วเรายังมีโครงการอื่น ๆ อีกหลายโครงการที่จะทำให้ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ โดยทุกโครงการเราให้ความสำคัญกับประชาชน ให้ประชาชนทำเอง เทศบาลเป็นเพียงผู้สนับสนุน หรือรับมาดำเนินการให้ เช่น ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์โดยประชาชน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วมโดยมุ่งให้ประชาชนเป็นผู้กำหนดความต้องการและวางแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง

     p-3 smallโครงการปัญจมิตร ที่ได้ร่วมกันปลูกจิตสำนึกรักท้องถิ่น ให้ช่วยกันอุดหนุนสินค้าใกล้บ้าน โครงการพิพิธภัณฑ์เมืองเพื่อสืบค้นประวัติความเป็นมาของเมือง ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ทำให้คนภูมิใจในความเป็นมาของตน

     โครงการปราชญ์ชาวบ้าน มุ่งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์ท้องถิ่น โดยให้ปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับลูกหลาน

     การปฏิรูประบบการศึกษา ที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูมีบทบาทเพียงผู้ดูแลและให้คำแนะนำ

     นี่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ที่เกิดขึ้นในเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งพีระพล เน้นอย่างหนักแน่นว่า หัวใจของการพัฒนาเมืองอยู่ที่คนในเมืองเป็นศูนย์กลาง ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำเมือง

     ด้วยเหตุนี้การดำเนินงานที่ผ่านมาจึงก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านกายภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การศึกษา เกิดความรัก ความผูกพัน ความรู้สึกเป็นเจ้าของเมืองร่วมกัน เกิดความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน

     และที่สำคัญทำให้เทศบาลเกิดการปรับตัวด้านการบริหารไปสู่ระบบธรรมาภิบาลมากขึ้น เป้าหมายเพื่อเมืองหมอแคนดินแดนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

     ฟังแนวคิดของการพัฒนาเมืองหมอแคนแล้ว อดภูมิใจแทนชาวหมอแคนไม่ได้ ที่มีองค์กรพัฒนาท้องถิ่น ที่เข้มแข็งและเข้าใจประชาชน ให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วม

     แต่มีข้อน่าสังเกตอยู่นิดหนึ่งว่า "ด้วยความคิดเร็ว ทำเร็ว ต้องการให้ผลงานเกิดขึ้นมาก ๆ บางครั้งทำให้คำว่า "การมีส่วนร่วม" ลดน้อยลงไป เป็นการคิดแทนและทำแทน เป็นความปรารถนาดี ที่ต้องระวังเพราะหัวใจของการมีส่วนร่วม คือการร่วมตัดสินใจ ดังนั้น ช้า ๆ อาจได้พร้าเล่มงาม?

"สร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม"

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter