playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

eco270858 06กว่าสองปีมาแล้วที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนที่มีความริเริ่มต่อการสร้างแนวทางชุมชนเข้มแข็งในภาคของเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล โดยได้มอบกองทุนให้กับชุมชนที่มีโครงการสร้างพื้นที่ศรษฐกิจและทุนชุมชนด้วยตนเอง (ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง) ซึ่งสำหรับภาคเหนือในปี พ.ศ. 2557 ได้สนับสนุนทั้งหมด 26 ตำบล งบประมาณ 2,600,000 บาท (แบ่งเป็นภาคเหนือตอนบน 12 ตำบล และภาคเหนือตอนล่าง 14 ตำบล) ขณะที่ปี พ.ศ. 2558 นี้ ได้สนับสนุน 28 ตำบล (แบ่งเป็นภาคเหนือตอนบน 14 ตำบล และภาคเหนือตอนล่าง 14 ตำบล) รวมเป็นเงินงบประมาณ 2,700,000 บาท

โครงการเศรษฐกิจและทุนชุมชนดำเนินงานภายใต้กลไกการขับเคลื่อนของสภาองค์กรชุมชน โดยสภาองค์กรชุมชนภาคเหนือได้มีการรวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งหลังจากการดำเนินงานผ่านไป 1 ปี ก็ได้มีการแลกเปลี่ยน สรุปบทเรียนกัน และทำบันทึกความร่วมมือในปีต่อไปเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสนับสนุนพื้นที่ซึ่งมีทั้งพื้นที่เดิมเพื่อพัฒนาต่อยอดกระบวนการทำงาน และมีพื้นที่ใหม่ที่ขอเข้าร่วมโครงการจากความพร้อมของพื้นที่เอง

บทเรียนการดำเนินงานของชุมชนภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังคงประสบปัญหาเรื่องปากท้อง ความยากจน อยู่ ดังนั้น จะทำอย่างไรให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจมาจากหลักคิดการขับเคลื่อนโดยชุมชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสู่ชุมชนจัดการตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างแท้จริง จึงเป็นภารกิจที่ทุกฝ่ายต้องตอบโจทย์ของเงื่อนไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน

econ090558 04การสนับสนุนงบประมาณของ พอช. มีเป้าประสงค์เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ระบบปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหารายได้ ปัญหาหนี้สิน ซึ่งต้องสรุปให้เห็นภาพรวมด้วยกัน และมีท้องถิ่นร่วมคิด ร่วมทำ มีกระบวนการทำแผนในการแก้ปัญหาระดับตำบล และต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน และสรุปแผนในการขับเคลื่อนระดับตำบลนำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทเศรษฐกิจและทุนชุมชนของตำบล ในทิศทางข้างหน้าจะมีการรวบรวมแผนแต่ละตำบล ยกระดับเป็นแผนเศรษฐกิจและทุนชุมชนระดับจังหวัด และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชนกับหน่วยงานราชการภาค ส่วนอื่นๆ

นายอัมพร แก้วหนู ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พอช. ได้เคยวิเคราะห์ทิศทาง “เรื่องเศรษฐกิจและทุนชุมชน” เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ในงานบันทึกความร่วมมือ เศรษฐกิจและทุนชุมชนภาคเหนือตอนบน ที่โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ ว่า การคิดเรื่องเศรษฐกิจและทุนชุมชนไม่ใช่เรื่องของการคิดขายสินค้าที่เป็นเสมือนงานอดิเรกของคนในชุมชน แต่เป็นการคิดถึงเรื่องภาพเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของชุมชนให้มองว่าผลผลิตที่ชุมชนมีมากที่สุดคืออะไร และดูอาชีพหลักของชุมชนว่าคืออะไร และให้คิดเรื่องอาชีพหลักและนำผลิตผลที่มากที่สุดของชุมชนมาคิดวางแผนeco270858 07

ชุมชนจะต้องมีการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนคิดวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ทั้งนโยบายจากภายในประเทศและนอกประเทศ หรือแผนพัฒนาจากต่างประเทศ มองให้รอบด้านว่าจากนี้ไปจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อชุมชนและทำอย่างไร ที่จะให้เงินจากชุมชนรั่วไหลให้น้อยที่สุด ทำอย่างไรให้ชุมชนมีเงินทุนหมุน เวียนภายในพื้นที่ เพราะจากนี้ระบบเศรษฐกิจของโลกเข้มข้นมากขึ้น ยากมากขึ้น ประเทศเพื่อนบ้านชิงความได้เปรียบหลายเรื่องมากมายไปหมด ทั้งแรงงานถูกกว่าทรัพยากรมากกว่า อีกทั้งคุณภาพประชากร คุณภาพเด็ก การศึกษาของเขาดีกว่าแล้วเรามีดีอะไร จะเอาอะไรไปสู้ เราต้องมาคิดทบทวนดู

ซึ่งการทำบันทึกความร่วมมือครั้งนั้น ได้บันทึกร่วมกับ 14 พื้นที่ของภาคเหนือตอนบนที่เข้ารับการสนับสนุน โดยมีงบประมาณสนับสนุนจำนวน 1,300,000 บาท  อันได้แก่ โครงการเศรษฐกิจและทุนชุมชนตำบลแม่อูคอ อ.ขุนยวม  จ.แม่ฮ่องสอน, โครงการเศรษฐกิจและทุนชุมชนตำบลเวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน, โครงการเศรษฐกิจและทุนชุมชนตำบลดอนศิลา และ โครงการเศรษฐกิจและทุนชุมชนตำบลแม่ไร่ จ.เชียงราย,  โครงการพัฒนาอาชีพครบวงจร ต.แม่แฝกใหม่ จ.เชียงใหม่ โครงการเศรษฐกิจและทุนชุมชนตำบลสง่างาม จ.เชียงใหม่, โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนตำบลบ่อแก้ว,  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนตำบลแม่สา จ.น่าน, โครงการสร้างระบบการจัดการขยะในชุมชนให้เป็นทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเมือง จ.ลำปาง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนตำบลบ้านเอื้อม, โครงการการพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรทุนชุมชนในตำบลดอกคำใต้, โครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจทุนชุมชนสู่แผนการพัฒนาตำบลเชียงบาน จ.พะเยา   โครงการเศรษฐกิจและทุนชุมชนตำบลป่าแมต, โครงการเศณษฐกิจและทุนชุมชนตำบลทุ่งกวาว จ.แพร่

และเมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 ที่โรงแรมพระเจริญสุโขทัย จ.สุโขทัย ขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือตอนล่างก็ได้เปิดเวที “กระบวนการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจและทุนชุมชนภาคเหนือตอนล่าง” เพื่อสร้างแนวทางการจัดทำแผนการทำพัฒนาโครงการเศรษฐกิจและทุนชุมชนของ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยมีพื้นที่รับการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่รูปธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน การเสริมสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น จำนวน 14 พื้นที่ ได้แก่ โครงการ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และทุนชุมชนสู่การพัฒนาด้านการเกษตร ต. คุยบ้านโอ่งจ. กำแพงเพชร, โครงการ “โรงสีชุมชน” ตำบลดอนแตง จ.กำแพงเพชร, โครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งสภาองค์กรชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่ตำบลรูปธรรม” ต.ตำบลหนองบัวใต้ จ.ตาก, โครงการ “รวมกลุ่มเกษตรประณีตตำบลแม่ตาว จ.ตาก, โครงการ ส่งเสริมการขับเคลื่อนภารกิจตำบลจัดการตนเอง” ตำบลลำประดา จ.พิจิตร, โครงการ “ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนและเศรษฐกิจสภาองค์กรและสวัสดิการชุมชนตำบลวัดขวาง” ตำบลวัดขวาง จ.พิจิตร, โครงการ “ส่งเสริมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนตำบลนาป่า” ตำบลนาป่า จ.เพชรบูรณ์,โครงการ “ขยะแลกเงิน/กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพุเตย” ต.พุเตย จ.เพชรบูรณ์, โครงการ “การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนคู่กับสภาองค์กรชุมชนและสวัสดิการชุมชนตำบลยางซ้าย” ต.ยางซ้าย จ.สุโขทัย, โครงการ “ลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม” ต.ไทยชนะศึก จ.สุโขทัย, โครงการ “เสริมสร้างพัฒนาคุภาพการผลิตมะขามหวานตำบลบ้านเสี้ยว” ต.บ้านเสี้ยว จ.อุตรดิตถ์, โครงการ “ข้าวปลอดภัยตำบลท้อแท้” ตำบลท้อแท้ จ.พิษณุโลก, โครงการ ส่งเสริมความเข้มแข็งตำบลหนองแขมจัดการตนเองสู่สมัชชาพลเมือง” ต.หนองแขม จ.พิษณุโลกeco270858 02

ซึ่งแต่ละโครงการเหล่านี้ถูกนำเสนอจากความคิดของชาวบ้านในพื้นที่และดำเนินงานภายใต้สภาองค์กรชุมชนตำบลของแต่ละพื้นที่ โดยได้ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนในปี 2558 กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ซึ่งโครงการส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับผลิตภาคการเกษตร หัตถกรรมครัวเรือน หรือบ้างเป็นโครงการพัฒนากลไกลสถาบันการเงินกองทุนชุมชน หรือบางโครงการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมและสามารถทำให้สมาชิกในชุมชนสามารถมีรายได้ด้วย เช่น การจัดการขยะ การจัดการสิ่งแวดล้อม การผลิตสมุนไพร ฯลฯ

ทั้งนี้ 28 พื้นที่ 28 โครงการนี้ ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัดภาคเหนือ โดยทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนอกจากให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณแล้ว ยังพร้อมจะสนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ และการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เท่าทันต่อสภาวะแวดล้อมภายนอก ซึ่งได้มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทุกพื้นที่สามารถดำเนินงานในโครงการไปได้ด้วยดี อันจะนำไปสู่ความเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจชุมชนด้วยชุมชนและสร้างความแข็งแรงให้กับชุมชนไม่ว่ากระแสทุนนิยมจะหลั่งไหลเข้ามาสักเพียงไร ก็หวังให้คนในชุมชนสามารถรับมือได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี งดงาม และเป็นชุมชนที่มีความสุขอย่างแท้จริงeco270858 01

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter