playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
ความเป็นมา
  • ในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีประชาชนมีปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง  ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นขั้นพื้นฐานร้อยละ 28 หรือประมาณ 110,000 ครัวเรือน  ทั้งที่เป็นบ้านที่ก่อสร้างด้วยวัสดุที่ไม่มั่นคง สภาพทรุดโทรม ไม่ได้ปรับปรุงซ่อมแซม  และครอบครัวขยายที่มีความจำเป็นที่ต้องก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่  แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอ  ในขณะเดียวกันชุมชนในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนมากที่มีปัญหาที่ดินทำกินเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การประกาศเขตป่าทับที่ดินทำกิน ผู้ที่อยู่อาศัยทำกินริมฝั่งทะเล  ในที่ดินราชพัสดุ  ที่ดินสาธารณะที่เลิกใช้เป็นที่สาธารณะร่วมกันแล้ว  ทำให้ไม่มีความมั่นคงในที่ดินทำกินและอยู่อาศัย
  • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ปฏิบัติงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่ปี 2544  มีกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการหลายโครงการคือ โครงการบ้านมั่นคงที่ได้ดำเนินการ 50 โครงการ 120 ชุมชน 7,521 ครัวเรือน  กองทุนสวัสดิการชุมชน 190 ตำบล  การรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนและการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน การจัดการทรัพยากรโดยองค์กรชุมชน สื่อ/วิทยุชุมชน การพัฒนาชุมชนประมงพื้นบ้าน การแก้ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในชนบท การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนและการเยียวยาครอบครัวที่ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมพื้นที่ที่สถาบันให้การสนับสนุนประมาณ 200 ตำบล จาก ตำบลทั้งหมด 413 ตำบล ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีประสบการณ์ในการจัดการงานพัฒนาโดยชุมชน
  • คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2552-2555 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 ซึ่งเป็นแผนเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นหลัก  ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับหมู่บ้าน ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณ 5,020 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552-2555

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ครัวเรือนยากจนที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักในการดำเนินการ
  2. เพื่อให้ชุมชนชนบทที่มีปัญหาที่ดินทำกินและที่ดินอยู่อาศัยได้ร่วมกันจัดการแก้ไขปัญหาที่ดิน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การมีสิทธิในที่ดินที่มั่นคง
  3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถจัดการปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลักการทำงานที่สำคัญ

- ให้กระบวนการทำงานที่ชุมชนเป็นแกนหลักในการร่วมกันแก้ไขปัญหา  โดยการเชื่อมโยงครือข่าย
- สร้างความเข้าใจแก่ชุมชน  เพื่อให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานมากที่สุด
- การประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนที่เกี่ยวข้อง การร่วมทำงานและสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน กับการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย

 

พื้นที่เป้าหมายและงบประมาณ

     พื้นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยครัวเรือนยากจน ในระยะเวลา 3 ปี รวม 100,000 ครัวเรือน (ปี 2553 24,000 ครัวเรือน)  แยกเป็นการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือต่อเติมบ้าน  ร้อยละ  70 ก่อสร้างบ้านใหม่ร้อยละ 30และพื้นที่เป้าหมายการแก้ไขปัญหาที่ดิน ปีละ 20 ตำบล

 

ระยะเวลาดำเนินการ

     ปีงบประมาณ 2553-2555

การบริหารโครงการ

     กำกับดูแลโครงการโดยคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

โครงสร้างการบริหารโครงการ

151252.jpg

การซ่อมแซมและสร้างบ้าน

1 หลักเกณฑ์ทั่วไป
สถานะครอบครัวของผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อประกอบกันคือ
1.) ครอบครัวยากจน รายได้น้อย ไม่แน่นอน
2.) มีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ  หรือบุคคลที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
3.) ครอบครัวที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต/ทอดทิ้ง

2 กรณีการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อใด ข้อหนึ่งหรือหลายข้อประกอบกันคือ
1.) บ้านที่อยู่อาศัยทรุดโทรม  สภาพเก่ามาก
2.) โครงสร้างวัสดุก่อสร้างบ้านไม่ถาวร ไม่ทนทาน
3.) ขนาดบ้านคับแคบ ไม่เพียงพอสำหรับการอยู่อาศัย    มีสมาชิกในบ้านหลายคน

4 กรณีการก่อสร้างบ้านใหม่
1) ครอบครัวที่ไม่มีบ้านอยู่อาศัยของตนเอง ต้องอาศัยอยู่กับญาติ/ ผู้อื่น
2) บ้านที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรมมาก ยากที่จะซ่อมแซม
3) อาศัยอยู่กับครอบครัวเดิม อยู่กันอย่างแออัด
4) มีที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างบ้านได้ หรือที่ดินของตนเอง/ของครอบครัว
5.) ครอบครัวที่ประสบภัยพิบัติ
ทั้งนี้คณะทำงานพัฒนาที่อยู่อาศัยตำบลอาจกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความรักความสามัคคีของชุมชนให้มากยิ่งขึ้น 

151252-1.jpg

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter