playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

rayong161058.02เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ขบวนสื่อชุมชนภาคตะวันออก ได้เปิดเวทีอบรม “นักข่าวชุมชนภาคตะวันออก จุดประกายสื่อโดยชุมชน” ในแนวทางสื่อภาคตะวันออกจัดการตนเอง ณ บ้านจำรุง ณ มหาวิทยาลัยบ้านนอกบ้านจำรุง ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง โดยมีวิทยากร คือ รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน จาก สำนักสื่อสารการพัฒนา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ร่วมนำเสนอมุมมองประเด็นการทำสื่อ การเก็บข้อมูล รวมทั้งเทคนิคงานเขียนข่าว บทความ การจัดทำคลิปวิดีโอ การถ่านภาพ ตลอดจนถึงการสอน แนะนำประสบการณ์ ในการทำข่าวคนเดียว

rayong161058.01รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน ได้กล่าวว่า ข้อมูลจะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนสังคมได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับต้นทุนการสื่อสารสื่อชุมชน (คน/ช่องทาง) แผนการสื่อสารขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด/และตำบล ไม่ใช่สื่อเพื่อสื่อ แต่เป็นการสื่อเพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย ไม่แยกตัวออกจากขบวน และประเด็นงานต่างๆ โดยการสร้างเนื้อหาเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการสื่อสารเพื่อชุมชน ไม่มีสูตรสำเร็จ แต่ต้องอาศัยความร่วมแรง ร่วมใจ ซึ่งกันและกันจากทุกฝ่าย เปิดพื้นที่การสื่อสาร เท่ากับเปิดหน้าต่างของการเปลี่ยนแปลง “ชุมชนนักปฏิบัติการ : ผู้สร้างสื่อ-เปลี่ยนแปลงสังคม เมื่อมีประเด็นร้อนเรารบ เมื่อยามสงบเราเรียนรู้”  สื่อสารรอบทิศ สร้างมิตรรอบด้าน ใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

             ปัจจุบัน แม้พื้นที่สื่อสาธารณะจะเปิดกว้าง ในการนำเสนอข้อมูลข่าวชุมชน ภาคประชาชนได้มากขึ้น แต่สื่อกระแสหลักก็มีเงื่อนไข ที่ไม่สามารถลงทำข่าวในพื้นที่ได้ทั่วถึง ฉะนั้น การที่คนในชุมชนต้องลุกขึ้นมามีบทบาททางด้านการผลิตสื่อให้ได้ และให้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นงานสำคัญประการหนึ่ง เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการด้านการสื่อสารด้วยการจัดการตนเอง ได้อย่างต่อเนื่อง ทันสถานการณ์ เพื่อนำกระแสจากมุมส่วนใน สู่สังคมภายนอกให้รับรู้เกิดความเข้าใจ ด้วยความดีถูกต้อง เป็นธรรม และเข้าใจปัญหาในสังคมชุมชนนั้นๆ สามารถพัฒนาให้เจริญรุ่งเรือง และบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด

rayong161058.04นายชาติชาย เหลืองเจริญ ผู้ประสารงาน มหาวิทยาลัยบ้านนอกบ้านจำรุง กล่าวว่า สื่อมีความสำคัญ เพราะว่า

๑) งานขบวนทั้งหลายต้องใช้สื่อเพื่อการทำงาน

๒) ใช้สื่อการปกปัองทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๓) หนุนเสริมความมั่นคงทางอาหาร

เพราะเรื่องของ ดิน น้ำ ป่า ชุมชน คน ถ้าเราไม่จัดการกันวันนี้ วันหนึ่งมันก็จะไหลเข้าสู่ระบบทุนนิยม ซึ่งถ้าไปถึงตรงจุดนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องลำบากกันมากขึ้น ดังนั้น เราต้องมีเครื่องมือที่หลากหลาย ให้สังคมได้รับรู้ และทำอย่างไรให้สังคมมีส่วนร่วมให้จงได้

เดชา คชเลิศ ขบวนสื่อชุมชนภาคตะวันออก ได้กล่าวเชิญชวน พี่น้องทั้ง ๘จังหวัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าว สำนักสื่อสารการพัฒนา พอช. และเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)พอช. ร่วมวางแผนปฎิบัติการขบวนสื่อชุมชนภาคตะวันออก เพื่อเป็นการออกแบบ วางแผนการปฏิบัติการเรื่องสื่อในปีนี้ให้เกิดประสิทธิภาพ

 
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter