playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

     สงขลา/ประชุมอนุกรรมการฯโครงการ แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นหลัก อนุมัติงบเพิ่มอีก 184.1 ล้านบาท พร้อมมีมติกำหนดกรอบงบประมาณไม่เกินหมู่บ้านละ 1,450,000 บาท ครอบคลุม 1,182 หมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้หมู่บ้านที่ผ่านการพิจารณาไปแล้วเสนอโครงการเพิ่มตามกรอบงบ ประมาณใหม่

 

 

เมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นหลัก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ พอช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาความมั่นคงในการอยู่อาศัยของคนจนในเมือง และชนบทโดยชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5/2553 ณ ห้องสิงห์ทอง โรงแรมสิงห์โกลเดนท์เพลซ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ขณะนี้ โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นหลัก ได้ดำเนินการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้แก่พื้นที่ประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดแล้ว ดังตาราง
 
ในการ ประชุมครั้งนี้คณะอนุกรรมการได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุน รวม 167,000,000 บาท แบ่งเป็น จ.ปัตตานี ครอบคลุม 6 อำเภอ 23 ตำบล 68 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนรับประโยชน์ 2,147 ครัวเรือน รวมงบประมาณ 76,015,974 บาท
จ.นราธิวาส ครอบคลุม 7 อำเภอ 17 ตำบล 82 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนรับประโยชน์ 1,902 ครัวเรือน รวมงบประมาณ 82,000,000 บาท
จ.ยะลา ครอบคลุม 3 อำเภอ 7 ตำบล 20 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนรับประโยชน์ 537 ครัวเรือน รวมงบประมาณ 26,092,953 บาท
รวมงบ ประมาณที่อนุมัติในครั้งนี้ 184,108,927 บาท ครอบคลุม 3 จังหวัด 16 อำเภอ 47 ตำบล 170 หมู่บ้าน แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ 4,586 ครัวเรือน
ประเด็น หารือสำคัญสำหรับการประชุมครั้งนี้คือ การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณจำนวน 626.91 ล้านบาท ตามที่รัฐบาลได้อนุมัติเพิ่มเติม
 
นาง ทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ ผู้อำนวยการ พอช. กล่าวว่า เนื่องจากเดิมโครงการนี้ได้รับงบประมาณ 1,128 ล้านบาท สำหรับดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย 726 หมู่บ้าน ต่อมาโครงการได้ขยายการดำเนินงานไปครอบคลุมถึง 1,156 หมู่บ้าน ทำให้เราต้องกระจายงบประมาณที่มีอยู่เดิมให้ครอบคลุมกับจำนวนพื้นที่ จึงได้กำหนดกรอบสนับสนุนงบประมาณด้านการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยไว้ที่หมู่ บ้านละไม่เกิน 1 ล้านบาท
 
แต่ขณะ นี้โครงการได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นอีก 626.91 ล้านบาท คณะอนุกรรมการฯจึงมีมติ กำหนดกรอบงบประมาณด้านแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นหมู่บ้าน ละไม่เกิน 1,450,000 บาท และเพิ่มจำนวนหมู่บ้านเป้าหมายอีก 26 หมู่บ้าน เป็น 1,182 หมู่บ้าน โดยมีผลนับตั้งแต่การพิจารณาโครงการในครั้งนี้ เป็นต้นไป
 
ผู้ อำนวยการ พอช. กล่าวต่อไปว่า และสำหรับหมู่บ้านที่ผ่านการพิจารณาไปแล้วในกรอบงบประมาณ 1 ล้านบาท และยังมีผู้เดือดร้อนสมควรได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมตามที่คณะทำงาน พื้นที่ได้จัดทำบัญชีไว้แล้ว ก็สามารถจัดทำข้อมูลเพื่อมานำเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯเพื่อขอรับการสนับสนุนงบ ประมาณเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินหมู่บ้านละ 450,000 บาทตามกรอบงบประมาณใหม่ได้อีก.
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter