playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

     สงขลา/ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาบ้านและที่ดิน 5 จังหวัดชายแดนใต้ อนุมัติงบประมาณรวม 130,007,167 บาท ครอบคลุม 129 หมู่บ้าน 3,788 ครัวเรือน พร้อมอนุมัติการจัดทำการประเมินผลการแก้ปัญหาบ้านและที่ดินโดยภาคประชาชนเพื่อสร้างการเรียนรู้ เชิญทุกฝ่ายระดมสมองประชาสัมพันธ์การทำงานขององค์กรชุมชน

 

      เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ห้องประชุมโรงแรมสิงห์โกลด์เด้น เพลส อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คณะอนุกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นหลัก จัดประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ผู้แทนองค์กรชุมชนนำเสนอ

      นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ในฐานะประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งการปรับปรุงที่อยู่เดิม และสร้างใหม่ไปแล้วรวม 467,856,762 บาท 15,295 ครัวเรือน ซึ่งคณะทำงานแต่ละตำบลได้เบิกงบประมาณไปใช้ดำเนินการซ่อมแซม ต่อเติม และสร้างบ้านใหม่เสร็จแล้วจำนวน 229 หลังคาเรือน และอีก 709 หลังคาเรือนอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

     และการประชุมครั้งนี้คณะอนุกรรมการได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีก 3 จังหวัดได้แก่จ.ปัตตานี ยะลา และสงขลา ครอบคลุม 17 อำเภอ 40 ตำบล 129 หมู่บ้าน ยอดงบประมาณอนุมัติรวม 130,007,167 บาท ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยรวม 3,788 ครัวเรือน

     นางทิพย์รัตน์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากการพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้ว คณะอนุกรรมการยังได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญได้แก่ การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำโครงการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในแต่ละพื้นที่ตามที่คณะอนุกรรมการได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนไปแล้ว พร้อมกำหนดให้คณะทำงานติดตามประเมินผล ควรจะมีสัดส่วนของอาจารย์จากมหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการ คณะทำงานจังหวัด ทีมงานชาวบ้าน ร่วมเป็นทีมงานด้วยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการร่วมกัน

    เป้าหมายการประเมินผลคือ เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นไปตามตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง และยังเป็นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายองค์กรชุมชนในพื้นที่
 
 
 

     นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นด้วยในการดำเนินงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสื่อสารต่อประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต่อสาธารณะ แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนงานของภาคประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมเชิญผู้แทนองค์กรชุมชน นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันวางแผนการประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter