playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

     เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานมอบบ้านไทยเข้มแข็งให้กับครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยชุมชนเป็นแกนหลัก ณ  บ้านตะโหนด ต.วารุรี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โดยมีนายถาวร  เสนเนียม รมช.กระทรวงมหาดไทย 
นายภานุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการศอ.บต. ผู้บริหารพอช. ผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ และเครือข่ายองค์กรชุมชนในพื้นที่ห้าจังหวัด  ร่วมงานกว่า ๓,๐๐๐ คน

 

 

 

    นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  หรือพอช.ได้กล่าวรายงานถึงความคืบหน้าของโครงการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยชุมชนและท้องถิ่นเป็นแกนหลักว่า             

      โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักเป็นส่วนหนึ่งของแผนยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตประชาชนในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2552 - 2555  โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็งในปี 2553 รวม 1,736.41 ล้านบาท และงบประมาณปี 2554 จำนวน 85.79 ล้านบาท เพื่อเป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัวยากจน  37,577 ครัวเรือน ในพื้นที่ 1,175 หมู่บ้าน  254 ตำบล  5 จังหวัด  ซึ่งเป็นพื้นที่หมู่บ้านพัฒนาเร่งด่วน 696 หมู่บ้านและตำบลที่มีฐานงานพัฒนาโดยชุมชนในด้านต่างๆ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่คือ  จังหวัด ศอ.บต. กอ.รมน. สนับสนุนให้เครือข่ายชุมชนในพื้นที่ร่วมดำเนินการโครงการนี้ตั้งแต่การร่วมกำหนดเกณฑ์ผู้เดือดร้อน การสำรวจข้อมูลครัวเรือน   การรับรองข้อมูลผู้เดือดร้อนร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น  ตลอดจนการร่วมกันก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 

     การดำเนินการตั้งแต่สิงหาคม 2553 ถึงเดือนเมษายน 2554   ได้อนุมัติการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยไปแล้ว 37,557 ครัวเรือน  แยกเป็นการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ 9,646 หลัง  ซ่อมแซมและต่อเติมที่อยู่อาศัย 27,911 หลัง  ได้ดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติมเสร็จแล้วรวม 21,178 หลัง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 16,349 หลัง   สมาชิกครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์รวม 262,899 ราย  พื้นที่ๆมีก่อสร้างบ้านแล้วได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย 97 ตำบล โดยสมาชิกส่วนใหญ่ได้คืนทุนเข้ากองทุนตั้งแต่ 100 - 500 บาท/เดือน เพื่อหมุนเวียนให้ ผู้ที่เดือดร้อนซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนในชุดแรกใช้ก่อสร้างหรือซ่อมแซม/ต่อเติมที่อยู่อาศัยต่อไป

     นายอภิสิทธ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี กล่าวว่ารัฐบาลได้สนับสนุนแนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ให้ชุมชนและท้องถิ่นเป็นแกนหลักหรือเป็นเจ้าของเรื่องในการดำเนินงาน  แต่ให้ร่วมมือและประสานการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  เพราะจะทำให้การทำงานบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น ดังเช่นความก้าวหน้าของโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย  ของประชาชนในพื้นที่ทั้งห้าจังหวัด   โดยนายกรัฐมนตรี ได้มอบบ้านที่สร้างเสร็จแล้วในพื้นที่ต.วาสุรีให้กับนางโรฮานี สามะ ซึ่งมีสมาชิกในบ้านรวม  7 คน ได้รับงบจากกองทุนที่อยู่อาศัยของตำบลเพื่อต่อเติมบ้านวงเงิน  45,000 บาท  นายสัยมีดี สามะยะซา มีสมาชิกในบ้านรวม  4 คน  ซึ่งไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากได้รับการกระทบกระเทือนด้านสมองจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ภรรยามีอาชีพรับจ้างกรีดยาง ได้รับงบต่อเติมบ้านจำนวน 50,000 บาท  และนายอับดุลเลาะ สามะยะซา พิการมือและแขน อาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งอยู่กับภรรยาสองคน ได้รับงบต่อเติมบ้านจำนวน 80,000 บาท

     พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบกุญแจบ้านให้ผู้แทนเครือข่ายองค์รกรชุมชนเพื่อการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับบ้านที่สร้างซ่อมเสร็จแล้ว  คือจ.ยะลา 2,401หลังคาเรือน  จ.นราธิวาสจำนวน 7,453 หลังคาเรือน จ.ปัตตานี จำนวน  5,669 หลังคาเรือน จ.สงขลาจำนวน 3,291หลังคาเรือน และจ.สตูลจำนวน  2,373 หลังคาเรือน

     ทั้งนี้ในกรณีพื้นที่ตำบลสุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส มีผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยรอบแรกจำนวน 338 ครัวเรือน จาก 1,151 ครัวเรือน ในพื้นที่ 8 หมู่บ้าน  ได้รับอนุมัติก่อสร้างบ้านใหม่ 97 หลัง ซ่อมแซมบ้าน 241 หลัง วงเงินรวม 10.80 ล้านบาท   ชาวบ้านได้ร่วมกันก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเสร็จแล้ว 222 หลัง อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 116 หลัง ขณะนี้สมาชิกได้เริ่มคืนทุนสู่กองทุนที่อยู่อาศัยเดือนละ 300 บาทแล้ว 207 ราย เป็นเงินรวม 96,900 บาท และได้นำเงินกองทุนไปสมทบสร้างบ้านให้กับผู้เดือดร้อน 1 หลัง ซ่อมแซม 1 หลัง   ทั้งนี้มีผู้เดือดร้อนที่เป็นผู้สูงอายุไม่มีลูกหลานดูแล หญิงหม้าย ครอบครัวยากจนที่มีลูกเล็กหลายคนไม่ต้องคืนทุน 40 ราย ที่ผ่านมาการที่แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยตำบลสุวารี ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่เช่น อบต.วาสุรีสนับสนับสนุน สถานที่ประชุมและสมทบงบประมาณในวันลงเสาเอก 20,000 บาท  ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอได้ช่วยงานในพื้นที่  หน่วยทหารพัฒนาสันติช่วยสร้างบ้าน  ฯลฯ

      นอกจากนี้ในพื้นที่ตำบลสุวารีได้มีงานพัฒนาโดยชุมชนในด้านอื่นๆ เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน มีสมาชิก 231 คน เงินกองทุน 145,760 บาท มีการจัดสวัสดิการแล้ว 3 ด้าน (เกิด เจ็บ ตาย)   มีสภาองค์กรชุมชนตำบลที่เป็นเวทีปรึกษาหารืองานของชุมชนในทุกด้าน รวมทั้งการทำโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในครั้งนี้ โดยที่สภาองค์กรชุมชนได้เชื่อมโยงการทำงานร่วมกับกลุ่มต่างๆในตำบล ได้แก่  กลุ่มเยาวชน ชมรมตาดีกาหรือโรงเรียนสอนศาสนา  กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มอสม. กลุ่มชรบ. ฯลฯ 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter