playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

      สงขลา/ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาความมั่นคงในการอยู่อาศัยของคนจนในเมืองและชนบทโดยชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อนุมัติงบประมาณรวม 29,250,000 บาท ครอบคลุม 11 ตำบล 79 หมู่บ้าน 6,131 ครัวเรือน

 

     นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ รองประธานอนุกรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการ ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ห้องประชุมดอกแก้ว โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์     รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผลการประชุมคณะอนุกรรมการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนพื้นที่เป้าหมายปี 54 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยจำนวน 2 ตำบล 21 หมู่บ้าน ผู้เดือดร้อน 676 ครัวเรือน งบประมาณ 28,350,000 บาท และการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน จำนวน 9 ตำบล 58 หมู่บ้าน ผู้เดือดร้อน 5,455 ครัวเรือน งบประมาณ 900,000 บาท รวมทั้งสิ้น 11 ตำบล 79 หมู่บ้าน งบประมาณ 29,250,000 บาท ผู้เดือดร้อน 6,131 ครัวเรือน

      พลเอกสุรินทร์  พิกุลทอง ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ในฐานะประธานที่ปรึกษา กล่าวว่าที่ผ่านมาโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นหลัก เป็นนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้ครัวเรือนยากจนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส,สงขลา,สตูล) มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 และคณะอนุกรรมการได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งการซ่อมแซมต่อเติมและสร้างบ้านใหม่ในพื้นที่เป้าหมายปี 53 และ 54 ไปแล้วรวม 1,580,373,607 บาท 37,917 ครัวเรือน ซึ่งคณะทำงานแต่ละตำบลได้เบิกเงินงบประมาณไปใช้ดำเนินการซ่อมแซม     ต่อเติม และสร้างบ้านใหม่เสร็จแล้วจำนวน 23,705 หลัง และอีก 14,212 หลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง รวมทั้งคืนเงินเข้ากองทุนที่อยู่อาศัยตำบลแล้ว 97 ตำบล เป็นเงิน 7,386,049 บาท และนำเงินคืนทุนไปซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้กับ    ผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย 264 หลัง

          นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอข้อมูลผลการติดตามประเมินผลโครงการบ้านสร้างซ่อมของทีมติดตามประเมินผลจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) ซึ่งมีความเห็นของคณะอนุกรรมการว่าผลการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลเชิงปริมาณของทีมติดตามฯ ควรนำไปสู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนให้เป็นงานวิจัยที่กินได้ไม่ใช่วิจัยอยู่ในห้องสมุด

จีรวรรณ วรรณทอง รายงาน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter