playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

     สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานปฏิบัติการภาคใต้ ซึ่งรับผิดชอบโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยชุมชน ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้(ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล สงขลา) รายงานผลการดำเนินการล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่ามีการอนุมัติโครงการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยไปแล้วใน ๑,๒๔๗ หมู่บ้าน จำนวน ๔๒,๑๘๔ ครัวเรือน จำนวนงบประมาณที่อนุมัติรวมทั้งสิ้น ๑,๖๘๔ ล้านบาท (เฉพาะงบซ่อมสร้างบ้านไม่รวมงบประมาณพัฒนากระบวนการอื่นๆ) จำนวนครัวเรือนที่อนุมัตินั้นเกินกว่าเป้าหมายถึง ๑๒% เพราะจำนวนครัวเรือนเป้าหมายที่ตั้งไว้มีเพียง ๓๗,๖๓๐ ครัวเรือน

          ในระยะเริ่มต้นโครงการในปี ๒๕๕๓ เครือข่ายองค์กรชุมชนในพื้นที่ได้ตกลงกันว่าเพื่อให้โครงการนี้มีความยั่งยืน เห็นควรจัดตั้งกองทุนที่อยู่อาศัย ให้ครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือและสามารถคืนทุนได้บางส่วน คืนทุนเข้ากองทุนระดับตำบล เพื่อที่ครัวรือนที่เดือดร้อนอื่นๆสามารถกู้ยืมไปใช้ซ่อมสร้างต่อได้ ปัจจุบันมีกองทุนที่จัดตั้งรวม ๑๗๖ ตำบล(หมู่บ้านรวม ๘๔๖ หมู่บ้าน) จากพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ๒๖๕ ตำบล มีผู้คืนทุนมาแล้ว ๘,๐๙๙ ราย รวมเงินคืนเข้ากองทุน ๒๔.๕๑ ล้านบาท ทุนบางส่วนในหลายตำบลได้หมุนเวียนออกไปให้สมาชิกคนอื่นใช้ซ่อมสร้างบ้านเป็นรอบที่สองแล้ว

          สำหรับการแก้ปัญหาที่ดิน ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการรวม ๔๐ พื้นที่ มีการอนุมัติโครงการรวม ๔๑ พื้นที่  มีชุมชนที่เข้าร่วมแก้ปัญหา ๒๕๘ ชุมชน ๓๑,๐๔๘ ครัวเรือน

             จากการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของโครงการ โดยรัฐบาลจ้างนักวิชาการจากภายนอกมาดำเนินการในปี ๒๕๕๔พบว่า ในประเด็น “ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ” กลุ่มตัวอย่าง(๑,๑๙๕คน) ให้คะแนน ๔.๒๖ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ประเด็น “เป็นส่วนหนึ่งที่นำความสงบสุขมาสู่หมู่บ้าน” ชาวบ้านให้คะแนน ๓.๘๓  ประเด็น” โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อคนจน” ได้ ๔.๓ คะแนน ทางด้านการต่อยอดงานพัฒนาจากโครงการในระเด็น “ยินดีเข้าร่วมโครงการอื่นของหมู่บ้าน”ชาวบ้านให้คะแนน ๔.๐๘ ซึ่งแสดงว่าโครงการนี้สามารถระดมคนมาทำงานให้กับชุมชนได้มากขึ้นในอนาคต

 

          โครงการนี้เป็นโครงการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายของรัฐบาล เริ่มดำเนินการในปี ๒๕๕๓ สถาบันได้รับงบประมาณรวมในปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ จำนวน ๑,๘๒๒ ล้านบาทสำหรับการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยและการแก้ปัญหาที่ดิน โดยเน้นให้ขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่ดำเนินการเอง

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter