playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

๒. แนวทางสำคัญในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน  ปี  ๒๕๕๖

           เครือข่ายสวัสดิการชุมชนได้ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์สวัสดิการชุมชน ปี ๒๕๕๗- ๒๕๖๑  ซึ่งงานสำคัญตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ถือเป็นแนวทางสำคัญที่โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนนำมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๕๖  เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในปี ๒๕๖๑ ดังนี้ คือ

ยุทธศาสตร์   การพัฒนาสวัสดิการชุมชน  พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

วิสัยทัศน์   :      สวัสดิการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่ความเจริญ
                   สันติสุข ของสังคมไทยอย่างยั่งยืน

สวัสดิการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง หมายถึง

          ๑) ระบบสวัสดิการชุมชนที่หลากหลาย คำนึงถึงวิถีชีวิตที่ดีงามของชุมชน ทุกคนเป็นเจ้าของ ยึดการให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี  คนในชุมชนมีความ ความสัมพันธ์กันอย่างเกื้อกูล ๒) ระบบสวัสดิการชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดี มีกติการ่วมของชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ๓) ระบบสวัสดิการชุมชนที่สามารถสร้างคุณค่า ทำนุ บำรุงสิ่งที่ดีงาม  ทรัพยากรของชุมชนอย่างสร้างสรรค์  ๔) ระบบสวัสดิการชุมชนที่ใช้กองทุนสวัสดิการชุมชนเชื่อมโยงทุนทางสังคมในท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชน สังคม และประเทศ

สวัสดิการชุมชนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง

          ๑)  ประชาชน สมาชิกเข้าใจ เข้าถึงคุณค่า อุดมการณ์ของสวัสดิการชุมชน และนำมาปฏิบัติในการพัฒนาชีวิตของตนเอง ชุมชน และสังคม  ๒)  วิถีการดำเนินงานสวัสดิการชุมชนยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยคำนึงถึงความรู้ คุณธรรม และความหลากหลายของชุมชน

นำสู่ความเจริญ สันติสุข ของสังคมไทยอย่างยั่งยืน หมายถึง

          ๑) ระบบสวัสดิการชุมชนสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก และเป็นฐานของสังคมสวัสดิการไทย    ๒) ระบบสวัสดิการชุมชนทำให้คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี ดูแลซึ่งกันและกัน     

          ๓) ระบบสวัสดิการชุมชนมีความก้าวหน้า เติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
             ของสังคม เป็นมรดกของชุมชนท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น

 

พันธกิจร่วมของขบวนสวัสดิการชุมชน

               ๑. การขยายพื้นที่และพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรสวัสดิการชุมชน

                 ๒. เสริมสร้างขบวนสวัสดิการชุมชนและเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในทุกระดับ  
               ๓. พัฒนาระบบข้อมูล การจัดการความรู้  และเครือข่ายการเรียนรู้สวัสดิการชุมชน และพัฒนา
                   นโยบายสาธารณะสวัสดิการชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด และระดับชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๑

กลยุทธ์

๑.การเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบสวัสดิการชุมชน

 

 • คนส่วนใหญ่ในชุมชนให้และได้รับการคุ้มครองจากระบบสวัสดิการชุมชน
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนมีระบบบริหารจัดการที่ดี
 • กองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
  • เกิดแกนนำที่เข้าใจหลักคิดและอุดมการณ์สวัสดิการชุมชน๕๐,๐๐๐ คน
  • สมาชิกสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านคน
  • มีกองทุนสวัสดิการครอบคลุมพื้นที่ ร้อยละ ๙๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • กองทุนสวัสดิการร้อยละ ๘๐
   มีระบบบริหารจัดการที่ดี
  • ร้อยละ ๕๐ ของกองทุนสวัสดิการสามารถพึ่งตนเองได้
   • สร้างอุดมการณ์และพัฒนาแกนนำสวัสดิการชุมชน
   • ขยายฐานสมาชิกให้ครอบคลุมคนส่วนใหญ่ในพื้นที่
   • ขยายกองทุนสวัสดิการให้ครอบคลุม พื้นที่ อปท.ทั่วประเทศ
   • พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
   • ขยายประเภทสวัสดิการให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ ฐานะการเงินกองทุน และบริบทพื้นที่
   • บูรณาการทุนภายในชุมชนท้องถิ่นสู่การพึ่งตนเองของกองทุน

๒.การเสริมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย

 • ขบวนสวัสดิการชุมชนเข้มแข็ง
 • สวัสดิการชุมชนเป็นฐานของยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสามารถบูรณาการระหว่างชุมชน หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย
  • มีเครือข่ายสวัสดิการชุมชน
   ที่ทำงานต่อเนื่อง ทุกจังหวัด
   ทุกภาค และ ระดับประเทศ
  • ร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่สวัสดิการเป็นฐานการเชื่อมโยงสู่งานพัฒนาด้านอื่นๆ
   • สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสวัสดิการชุมชนให้เป็นขบวนการในทุกระดับ
   • เชื่อมโยงกองทุนสวัสดิการชุมชนกับงานพัฒนาด้านต่างๆในชุมชนท้องถิ่น

๓.การพัฒนาระบบข้อมูล  จัดการความรู้และการเรียนรู้

 

 • สวัสดิการชุมชนใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ในการพัฒนางาน และพัฒนาคน

 

 • กองทุนสวัสดิการชุมชนร้อยละ๘๐ มีฐานข้อมูลสมาชิกและรายงานสถานะการเงินที่เป็นปัจจุบัน
 • เกิดชุดความรู้ /นวตกรรมสวัสดิการชุมชน  ๓๐๐ เรื่อง
 • ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ
 • ส่งเสริมการจัดการความรู้และพัฒนานวตกรรมสวัสดิการชุมชน
 • สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของสวัสดิการชุมชน  

๔.พัฒนานโยบายสาธารณะและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนระบบสวัสดิการชุมชน

 

 • อปท. หน่วยงานรัฐ ทุกระดับสนับสนุนสวัสดิการชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 • สวัสดิการชุมชนเป็นรากฐานสำคัญของสังคมสวัสดิการ
 • เกิด พ.ร.บ.สวัสดิการชุมชน

 

 

 • ร้อยละ ๕๐ ของกองทุนสวัสดิการชุมชนได้รับการสมทบงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ยุทธศาสตร์สวัสดิการชุมชนบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด/แผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างน้อย ๓๐ จังหวัด
 • สมาชิกทุกคนได้รับการสมทบงบประมาณจากรัฐบาลส่วนกลางอย่างน้อย ๓ รอบ
 • ได้ร่าง พ.ร.บ.สวัสดิการชุมชนที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • ผนึกพลังความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น
  • ผลักดันให้สวัสดิการชุมชนเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ
  • สวัสดิการชุมชนเชื่อมโยงกับระบบสวัสดิการสังคมอื่นๆ
  • ผลักดัน ให้เกิด พ.ร.บ.สวัสดิการชุมชน และหรือแก้กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เป็นข้อติดขัดต่อการสนับสนุนสมทบสวัสดิการ

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter