playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

๓. กลไกและขั้นตอนในการบริหารโครงการ

 

wellfarecontent110257

 

welfare110257-1

หมายเหตุ         

 กรณีกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลที่มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นหรือลดลงผิดปกติ  ให้กองทุนฯแนบ  หนังสือชี้แจงเหตุผลการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของจำนวนสมาชิก พร้อมทำจัดทำแผนพัฒนาในการขยายฐาน  สมาชิกเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพิจารณา และเสนอต่อ  คณะทำงานสนับสนุนสวัสดิการชุมชนเพื่อรับทราบต่อไป

welfare110257-2

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter