playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

๔.    แนวทางการสนับสนุน/หลักเกณฑ์การเสนอขอรับการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล และจัดทำโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด

             ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานรับงบประมาณ 
เพื่อดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน  โดยในการดำเนินโครงการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด  เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงาน  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจึงกำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  ดังนี้คือ

ประเด็น

แนวทางการสนับสนุน

การสมทบงบประมาณ/เกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

๑. แนวทาง
    การสนับสนุน

การส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลใหม่   และสนับสนุนการพัฒนาและการสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีการจัดตั้งแล้ว  ซึ่งเป็นการสมทบงบประมาณต่อเนื่อง ๓ ปี และสมทบปีที่ ๔ สำหรับสมาชิกกองทุนที่ยังไม่ได้รับสมทบครบ ๓ ครั้ง

 

 

๒. กรอบงบประมาณ
 ในการสนับสนุน

๒.๑ ระดับตำบล

 

 

กองทุนสวัสดิการชุมชนได้ดำเนินการจัดสวัสดิการชุมชนและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนจนมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในโครงการทั้ง ๕ ประการ คือ

๑.     เป็นกองทุนที่มีการจัดตั้งและดำเนินการสวัสดิการชุมชนไม่ต่ำกว่า ๑ ปี

๒.     มีสมาชิกที่เป็นสมาชิกครบ ๑ ปี

๓.     มีเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มาจากสมาชิกสมทบ  และได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.     มีระบบการบริหารกองทุนที่ดีมีความชัดเจน ทั้งคณะกรรมการ สมาชิก ทะเบียน/ข้อมูลสมาชิก ระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุน ระบบบัญชีการเงิน แผนการพัฒนาองค์กร การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ

๕.     มีการจัดสวัสดิการชุมชนพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง เช่น เกิด เจ็บ ตาย การศึกษา อาชีพ ที่ดูแลสมาชิกและคนในชุมชน และเชื่อมโยงสวัสดิการกับงานพัฒนาอื่นๆ ในชุมชน เช่น องค์กรการเงินชุมชน ฯลฯ

๑. การสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรอบแรก

 

 

 

 • กองทุนที่เสนอรับการสมทบครั้งแรก โครงการจะสมทบสวัสดิการเท่ากับจำนวนเงินสมทบสวัสดิการของสมาชิกที่มีอายุครบ ๑ ปี ณ วันที่ตั้งกองทุน  รวมกันแต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อกองทุน เช่น ถ้ากองทุนมีเงินสมทบสวัสดิการมี ๘๐,๐๐๐ บาท โครงการจะสมทบ ๘๐,๐๐๐ บาท แต่ ถ้ากองทุนกลุ่มมีเงินสมทบสวัสดิการเกิน๑๐๐,๐๐๐ บาท เช่น มี ๑๕๐,๐๐๐ บาท โครงการจะสมทบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑. เป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ประชาชนจัดตั้งขึ้น ดำเนินการจัดสวัสดิการชุมชนในระดับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และระดับเขตของกรุงเทพมหานคร ที่มีการจัดตั้งและดำเนินการจัดสวัสดิการชุมชนมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๑  ปี ได้รับรองจากคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

๒. สมาชิกและผู้รับประโยชน์กองทุนสวัสดิการชุมชนกระจายเกินร้อยละ ๕๐ ของหมู่บ้านในตำบล โดยมีข้อพิจารณาเพิ่มเติม/ข้อยกเว้น ดังนี้

๒.๑ กลุ่มจะต้องเปิดกว้างในการรับสมาชิกที่หลากหลาย
 ครอบคลุมทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มคน เช่น เด็ก
 คนทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และสมาชิกต้อง
 กระจายครอบคลุมพื้นที่ ไม่กระจุกที่หมู่บ้านใด
 หมู่บ้านหนึ่ง

๒.๒ กรณีกองทุนสวัสดิการชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เมือง 
เช่น  กรุงเทพมหานคร เทศบาล ที่มีชุมชนมากกว่า ๓๐ ชุมชนขึ้นไป ซึ่งยังไม่สามารถขยายสมาชิกให้เกินร้อยละ ๕๐ ของชุมชนทั้งหมด
 ได้ กำหนดให้มีสมาชิกกระจายอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวนชุมชนทั้งหมด
ใน อปท./เขต ที่มีการจัดตั้งกองทุนนั้น

๒.๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบล/เทศบาล ที่มี
 การจัดตั้งกองทุนระดับตำบล/เทศบาล ก่อนการยุบ
 รวม เช่น  ๒ ตำบลเป็น ๑  เทศบาล/ตำบล ตาม
 ประกาศของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ให้บูรณาการกองทุนเป็นกองทุนเดียวกันภายใน
 หนึ่งปี

๓.     กองทุนสวัสดิการชุมชนจะต้องมีเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการที่มาจากการสมทบของสมาชิกเพื่อสวัสดิการเป็นการเฉพาะ ซึ่งมิใช่เงินหุ้นหรือเงินฝากของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ปกติ และได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

๔.     กองทุนสวัสดิการชุมชนจะต้องมีระบบการบริหารจัดการกองทุนที่ดี และมีธรรมาภิบาล ได้แก่ คณะกรรมการบริหารที่มาจากการคัดสรรของสมาชิก มีการกำหนดสถานภาพการเป็นสมาชิกที่ชัดเจน มีระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุนที่ผ่านการเห็นชอบร่วมกันของสมาชิกโดยคำนึงถึงความยั่งยืนของกองทุน   มีการจัดทำระบบบัญชีการเงินที่เป็นปัจจุบัน มีการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกและกิจการของกองทุน มีแผนหรือตัวชี้วัดการพัฒนาของกองทุนมีระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อสมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง

๕.     กองทุนสวัสดิการชุมชนมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกแล้วอย่างน้อย ๓ ด้านตามความเหมาะสมของท้องถิ่นและความสามารถในการสมทบของสมาชิก รวมทั้งมีการเชื่อมโยงหรือมีแผนที่จะเชื่อมโยงกับงานพัฒนาด้านต่างๆของชุมชน

 

๒. การสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรอบสอง

 • กองทุนที่จะเสนอรับงบประมาณสมทบรอบที่สองให้พิจารณาวันครบปีตรงกับวันที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนในครั้งแรก
 • การเตรียมเอกสารในการเสนอรับการสมทบงบประมาณกองทุนสามารถทำได้ล่วงหน้า ๑ เดือนก่อนครบวันครบรอบปีและหลังจากวันครบรอบปีไม่เกินหกสิบวัน (โดยใช้วันที่ได้รับการอนุมัติในครั้งแรก)  หากไม่เสนอภายในเวลาที่กำหนด  ให้คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด  ทำหนังสือชี้แจงและแจ้งขอยืดระยะเวลาต่อคณะทำงานสนับสนุนสวัสดิการชุมชนระดับชาติ
 • การนับจำนวนสมาชิกที่ครบปีให้นับจำนวนสมาชิก ณ  วันที่อนุมัติงบประมาณจากคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนใน
  ครั้งแรก
 • การพิจารณาอนุมัติงบประมาณสมทบกองทุนรอบสอง  ต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
 • กองทุนที่อนุมัติรอบสุดท้ายของปี(กองทุนที่เสนอในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณ)  การเสนอในรอบสองให้มีการพัฒนามาก่อนครบปีล่วงหน้าได้ ๖๐ วัน

๑.    เป็นกองทุนที่ได้รับการพิจารณาสมทบงบประมาณกองทุนในรอบแรกมาแล้ว

๒.    สมาชิกและผู้รับประโยชน์ของกองทุนสวัสดิการชุมชนมีความหลากหลายครอบคลุมกลุ่มคน  รวมถึงเยาวชน  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  และสมาชิกกระจายพื้นที่ในตำบล  รวมทั้งมีแผนการพัฒนาและขยายจำนวนสมาชิกให้ครอบคลุม

๓.    มีเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มาจากสมาชิกสมทบ  และได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.    มีระบบการแสดงสถานะการเงินทุก ๖ เดือน   การบริหารกองทุนที่ดีมีความชัดเจน  ทั้งคณะกรรมการ  สมาชิก  ทะเบียน/ข้อมูลสมาชิก  ระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุน  ระบบบัญชีการเงิน  แผนการพัฒนาองค์กร  และการรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ

๕.    มีการจัดสวัสดิการชุมชนพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓  เรื่อง  เช่น  เกิด  เจ็บ  ตาย  การศึกษา  อาชีพ  ที่ดูแลสมาชิกและคนในชุมชน  และเชื่อมโยงสวัสดิการกับการพัฒนาอื่นๆในชุมชน  เช่น  องค์กรการเงินชุมชน

๖.    มีรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ส่งรายงานความคืบหน้าการดำเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการเสนอรับการสนับสนุน)

 

 

๓.   การสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรอบสาม

 • กองทุนที่จะขอรับงบประมาณสมทบรอบที่สามให้พิจารณาวันครบปีตรงกับวันที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากคณะทำงานสนับสนุนสวัสดิการชุมชนในรอบสอง
 • การเตรียมเอกสารในการเสนอขอรับการสมทบงบประมาณกองทุนสามารถทำได้ล่วงหน้า ๑ เดือนก่อนครบวันครบรอบปีและหลังจากวันครบรอบปีไม่เกินหกสิบวัน(โดยใช้วันที่ได้รับการอนุมัติในรอบสอง)  หากไม่เสนอภายในเวลาที่กำหนด  ให้คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ทำหนังสือชี้แจงและแจ้งขอยืดระยะเวลาต่อคณะทำงานสนับสนุนสวัสดิการชุมชนระดับชาติ
 • การนับจำนวนสมาชิกที่ครบปีให้นับจำนวนสมาชิกครบรอบปี ณ  วันที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนในรอบสอง
 • การพิจารณาอนุมัติงบประมาณสมทบกองทุนรอบสาม  ต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
 • กองทุนที่อนุมัติรอบสุดท้ายของปี (กองทุนที่เสนอในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณ)  การเสนอในรอบสามให้มีการพัฒนามาก่อนครบรอบปีล่วงหน้าได้ ๖๐ วัน

๑. เป็นกองทุนที่ได้รับการพิจารณาสมทบงบประมาณกองทุนในรอบแรกและรอบสองมาแล้ว

๒. สมาชิกและผู้รับประโยชน์ของกองทุนสวัสดิการชุมชนมีความหลากหลายครอบคลุมกลุ่มคน  รวมถึงเยาวชน  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  และสมาชิกกระจายพื้นที่ในตำบล  รวมทั้งมีแผนการพัฒนาและขยายจำนวนสมาชิกให้ครอบคลุม

๓.    มีเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มาจากสมาชิกสมทบ  และได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. มีระบบการแสดงสถานะการเงินทุก ๖ เดือน   การบริหารกองทุนที่ดีมีความชัดเจน  ทั้งคณะกรรมการ  สมาชิก  ทะเบียน/ข้อมูลสมาชิก  ระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุน  ระบบบัญชีการเงิน  แผนการพัฒนาองค์กร  และการรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ

๕. มีการจัดสวัสดิการชุมชนพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓  เรื่อง  เช่น  เกิด  เจ็บ  ตาย  การศึกษา  อาชีพ  ที่ดูแลสมาชิกและคนในชุมชน  และเชื่อมโยงสวัสดิการกับการพัฒนาอื่นๆในชุมชน  เช่น  องค์กรการเงินชุมชน

๖. มีรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ส่งรายงานความคืบหน้าการดำเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการเสนอรับการสนับสนุน)

 

๔.     สมทบปีที่ ๔ สำหรับสมาชิกกองทุนที่ยังไม่ได้รับสมทบครบ ๓ ครั้ง

 • กองทุนที่จะขอรับงบประมาณสมทบครั้งที่ ๔ ให้พิจารณาวันครบปีตรงกับวันที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากคณะทำงานโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนที่ได้รับการสมทบยังไม่ครบ ๓ ครั้ง/คน/ปีและมีอายุครบ ๑ ปี
 • การเตรียมเอกสารในการเสนอขอรับการสมทบงบประมาณกองทุนสามารถทำได้ล่วงหน้า ๑ เดือนก่อนครบวันครบรอบปีและหลังจากวันครบรอบปีไม่เกินหกสิบวัน โดยใช้วันที่ได้รับการอนุมัติในแต่ละครั้ง)
 • การนับจำนวนสมาชิกในการคิดงบสมทบให้คิดจากจำนวนสมาชิกครบรอบปีที่เพิ่มจากจำนวนสมาชิกที่นำมาคิดสมทบรอบแรก ตัวอย่างเช่น ในปี ๒๕๕๓  กองทุน ก. มีสมาชิกทั้งหมด ๕๐๐ ราย เป็นสมาชิกครบปี ๔๐๐ ราย  ปัจจุบันกองทุน  ก.มีสมาชิกรวม ๑,๕๐๐ ราย เป็นสมาชิกทีมีอายุการเป็นสมาชิกหนึ่งปีขึ้นไป ๑,๔๐๐ ราย จำนวนสมาชิก ที่นำมาคิดงบสมทบครั้งนี้ คือ ๑,๔๐๐- ๔๐๐ รายเท่ากับ ๑,๐๐๐ ราย ทั้งนี้ในการพิจารณาจะใช้ฐานข้อมูลที่เคยบันทึกในฐานข้อมูลการสมทบรอบที่หนึ่งยืนยันจำนวนสมาชิก
 • กองทุนที่อนุมัติรอบสุดท้ายของปี(กองทุนที่เสนอในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณ)  การเสนอในรอบนี้ให้มีการพัฒนามาก่อนครบรอบปีล่วงหน้าได้ ๖๐ วัน

๑. เป็นกองทุนที่ได้รับการพิจารณาสมทบงบประมาณกองทุนรอบแรก รอบสอง และรอบสามแล้ว  ซึ่งสมาชิกที่เพิ่มขึ้นจากการคำนวนงบประมาณสนับสนุนในรอบแรก  

๒. สมาชิกและผู้รับประโยชน์ของกองทุนสวัสดิการชุมชน
มีความหลากหลายครอบคลุมกลุ่มคน  รวมถึงเยาวชน  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  และสมาชิกกระจายพื้นที่ในตำบล  รวมทั้งมีแผนการพัฒนาและขยายจำนวนสมาชิกให้ครอบคลุม

๓. มีเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มาจากสมาชิกสมทบ  และได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. มีระบบการแสดงสถานะการเงินทุก ๖ เดือน
การบริหารกองทุนที่ดีมีความชัดเจน  ทั้งคณะกรรมการ  สมาชิก  ทะเบียน/ข้อมูลสมาชิก  ระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุน  ระบบบัญชีการเงิน  แผนการพัฒนาองค์กร  และการรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ

๕. มีการจัดสวัสดิการชุมชนพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๕  เรื่อง  เช่น  เกิด  เจ็บ  ตาย  การศึกษา  อาชีพ  ที่ดูแลสมาชิกและคนในชุมชน  และเชื่อมโยงสวัสดิการกับการพัฒนาอื่นๆในชุมชน  เช่น  องค์กรการเงินชุมชน

๖. มีรายงานผลการดำเนินงานประจำปีและรายงานสถานะการเงิน (ส่งรายงานความคืบหน้าการดำเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล และรายงานสถานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการเสนอรับการสนับสนุน) 

๒.๒ ระดับจังหวัด

 

 • การสนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการและขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัด ๗๗ จังหวัดๆ ละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
 • ค่าตอบแทนกองเลขานุการจังหวัด ผันแปรตามจำนวนกองทุนสวัสดิการในจังหวัดที่แบ่งเป็น ๓ คือ
  • กลุ่มที่ ๑ น้อยกว่า ๔๐ กองทุน

จำนวน ๖,๐๐๐ บาท/เดือน   

 • กลุ่มที่ ๒ ระหว่าง ๔๐ – ๑๐๐ กองทุน

จำนวน ๗,๕๐๐ บาท/เดือน

 • กลุ่มที่ ๓ มากกว่า ๑๐๐ กองทุน

จำนวน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน

๓.     งบจัดสมัชชาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด ผันแปรตามจำนวนกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดที่จัดเป็น ๓ กลุ่ม คือ

 • กลุ่มที่ ๑ น้อยกว่า ๔๐ กองทุน

จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท/จังหวัด

 • กลุ่มที่ ๒ ระหว่าง ๔๐ – ๑๐๐ กองทุน

จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท/จังหวัด

 • กลุ่มที่ ๓ มากกว่า ๑๐๐ กองทุน

จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท/จังหวัด

๔.    งบประมาณสนับสนุนการจัดประชุมและขับเคลื่อนงานสวัสดิการจังหวัด ให้เบิกจ่าย อย่างน้อย ๒ งวด
(๗๐ : ๓๐)

 

แนวทางการจัดทำโครงการจัดประชุมและขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนจังหวัด ให้ฝ่ายเลขานุการร่วมของคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด จัดทำโครงการจัดประชุมและขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนจังหวัด เสนอให้คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเห็นชอบ  โดยมีประเด็นสำคัญที่จะต้องระบุไว้ในโครงการ ดังนี้

๑) สรุปผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยผลงานเชิงปริมาณ/คุณภาพ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ (ตามประเด็นในรายงานผลการการดำเนินงาน)

๒) ที่มาการพัฒนาโครงการ  ที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันของผู้แทนชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในการสรุปงานที่ผ่านมา  และวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป

๓)    เป้าหมาย  ผลลัพธ์ ของภาพรวมโครงการ

๔)    แผนงาน กิจกรรมที่จะดำเนินการ ผลลัพธ์ของแต่ละเรื่อง งบประมาณ ช่วงเวลา

๕)    วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ การรายงานผล (กรณีที่มีการแยกการบริหารงบสนับสนุนประชุมกับงบขับเคลื่อน/พัฒนากองทุน)

๖)    กลไกการบริหารจัดการ/ทีมงานที่รับผิดชอบ

 

๑.   การสนับสนุนจัดประชุมคณะกรรมการและขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัด

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนในจังหวัดบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

การสนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการและขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัด อ้างอิงตามแนวทางการสนับสนุนข้อ ๑.

 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดประชุมของคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด

-       ค่าเดินทางของคณะกรรมการ เหมาจ่ายภายในอำเภอ ๓๐๐ บาท ต่างอำเภอ ๕๐๐ บาท

-       ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ๕๐๐ บาทต่อครั้ง

-       ค่าอาหารและอาหารว่าง  อาหารมื้อละไม่เกิน ๑๐๐ บาท/คน อาหารว่างมื้อละไม่เกิน ๒๕ บาท/คน

-       ค่าสถานที่  ขอให้ใช้ห้องประชุมของส่วนราชการ  หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้เบิกจ่ายตามจริง  แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

-       ค่าจัดทำเอกสารการประชุม/วัสดุสำนักงาน  ให้เบิกจ่ายตามจริง

๕.    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ สถาบันมิได้กำหนดอัตราที่ตายตัวคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ สามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสม โดยยึดหลักการของความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประหยัดและเปิดเผยโปร่งใส  โดยคำนึงถึงผลลัพธ์และความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ

 

๒.    การสนับสนุนการทำงานกองเลขาจังหวัด ๗๗ จังหวัด

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กรสวัสดิการชุมชนภายในจังหวัดให้มีบทบาทในการทำงานสนับสนุนคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด  ซึ่งกองเลขานุการอาจเป็นองค์กรชุมชนที่ดำเนินงานต่างๆ แล้วและรับภารกิจเกี่ยวกับกองเลขานุการสวัสดิการชุมชนเพิ่มเติม  หรืออาจมอบหมายบุคคลที่ขบวนองค์กรชุมชนร่วมกันคัดเลือกมารับภารกิจให้ชัดเจนก็ได้

ค่าตอบแทนกองเลขานุการจังหวัด อ้างอิงตาม
แนวทางการสนับสนุนข้อ ๒.

สนับสนุนการทำงานของกองเลขานุการสวัสดิการชุมชนที่ทำงานสนับสนุนคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด  ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงาน การจัดสรรงบประมาณให้ค่าตอบแทนกองเลขานุการ จึงจัดเป็นแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ตามจำนวนกองทุนที่มีการบันทึกข้อมูลแบบสถานะเข้าฐานข้อมูลครบถ้วนแล้ว

 

๓.     การสนับสนุนการจัดระบบข้อมูลสมาชิกสวัสดิการชุมชนตำบลระดับจังหวัด

วัตถุประสงค์  เพื่อสนับสนุนการทำงานกองเลขานุการสวัสดิการชุมชนจังหวัดในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล เพื่อจ่ายให้กองเลขานุการหรือผู้ที่รวบรวมบันทึกข้อมูลสวัสดิการชุมชนลงฐานโปรแกรมสวัสดิการชุมชน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สถานะกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่แยกต่างหากจากค่าตอบแทนกองเลขานุการรายเดือนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

งบประมาณให้สำหรับการจัดทำและบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมฐานข้อมูลสวัสดิการกองทุนละ ๑,๐๐๐ บาท คูณจำนวนกองทุนที่เสนอขอรับการสมทบรอบที่ ๑, รอบที่ ๒, รอบที่ ๓ และข้อมูลกองทุนที่สมาชิกยังได้รับสมทบไม่ครบ ๓ รอบ ที่เสนอรับการสมทบงบประมาณแต่ละเดือน โดยต้องบันทึกข้อมูลลงฐานให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นก่อนและออกรายงานเพื่อนำเสนอเข้าพิจารณารับการสมทบกองทุนตั้งแต่การประชุมระดับจังหวัด

 

 

๔.    การสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่กองทุนสวัสดิการชุมชนเดิม

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด ในการพัฒนาองค์กรสวัสดิการชุมชนพื้นที่เดิม ให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ของโครงการจนสามารถรับการสนับสนุนงบสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนจากโครงการได้

 

สนับสนุนคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด เพื่อการพัฒนาคุณภาพกองทุนตำบลทุกกองทุน  การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน  คิดจากฐานจำนวนองค์กรสวัสดิการชุมชนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ มีแบบสถานะข้อมูลกองทุนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และบันทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

งบประมาณสนับสนุนการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนพื้นที่เดิม โดยมีเกณฑ์การคิดงบประมาณดังนี้

๑)    กรอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน คิดฐานจากจำนวนองค์กรสวัสดิการชุมชนพื้นที่เดิม ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณสมทบของแต่ละจังหวัด (ซึ่งมีข้อมูลสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชนในฐานข้อมูลครบถ้วน) คูณด้วย ๕,๐๐๐ บาทต่อองค์กร แต่ในการบริหารจัดการงบประมาณของคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด  ให้นำกรอบงบประมาณทั้งหมดมาวางแผนการดำเนินงานพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนโดยระบุกิจกรรมแผนงานที่จะดำเนินการให้ชัดเจน ไม่นำไปแยกจ่ายให้กับแต่ละตำบล

๒)    การใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสวัสดิการชุมชนพื้นที่เดิม  รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามจำนวนที่องค์กรสวัสดิการชุมชนได้เสนอในแผนงานที่เสนอต่อรัฐบาล  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแผนงานที่คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดได้กำหนดและเสนอต่อสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  โดยกิจกรรมต่างๆ มุ่งเน้นให้องค์กรชุมชนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน และมีหน่วยราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน ทั้งนี้หากมีการบูรณาการงบประมาณจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หรือองค์กรต่างๆในจังหวัดด้วยยิ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการ

๓)     ค่าใช้จ่ายหมวดนี้สถาบันฯ มิได้กำหนดค่าใช้จ่ายที่ตายตัว  ขอให้คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยยึดหลักการของความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประหยัดและเปิดเผยโปร่งใส  และคำนึงถึงผลลัพธ์และความพอเพียงของงบประมาณ
ที่ได้รับ

 

๕.     การสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนใหม่

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด   ในการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนใหม่ ให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ของโครงการจนสามารถรับการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนจากโครงการ

สนับสนุนคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด เพื่อการจัดตั้งกองทุนใหม่ ตามจำนวนเป้าหมายและแผนงานของคณะทำงานการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนใหม่ ต้องเป็นตำบลที่ยังไม่เคยรวมอยู๋ในรายชื่อกองทุนที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งของทุนมาก่อนในแต่ละปี การสนับสนุนงบประมาณ คิดฐานจากจำนวนองค์กรสวัสดิการชุมชนจัดตั้งใหม่ที่ได้มีการส่งแบบสถานะข้อมูลกองทุนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และบันทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมูลแล้ว คูณด้วย ๕,๐๐๐ บาทต่อองค์กร

มีการบันทึกข้อมูลเข้าฐานโปรแกรม  V๒.๒ ก่อน จึงจะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้

 

๖.     การสนับสนุนเวทีสมัชชาขบวนองค์กรชุมชน ๗๗ จังหวัด

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กรสวัสดิการชุมชนในจังหวัดที่เกี่ยวกับการจัดเวทีสาธารณะโดยการยกระดับงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนสู่สมัชชาขบวนองค์กรชุมชนระดับจังหวัด  สื่อประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมพัฒนาและยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชน การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย การจัดเวทีเรียนรู้/การเชื่อมโยงองค์กรสวัสดิการชุมชน ตลอดจนการบูรณาการแผนงานโครงการงบประมาณจากส่วนราชการและยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้สวัสดิการชุมชนระดับจังหวัด  ทั้งนี้มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการงบประมาณในการจัดงานร่วมกับองค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เครือข่ายงานพัฒนาด้านต่างๆ และหน่วยงานราชการในจังหวัด

งบจัดสมัชชาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด อ้างอิงตามแนวทางสนับสนุนข้อ ๓.

 

ค่าใช้จ่ายหมวดนี้สถาบันมิได้กำหนดค่าใช้จ่ายที่ตายตัว  ขอให้คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยยึดหลักการของความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประหยัดและเปิดเผยโปร่งใส และผลลัพธ์การจัดสมัชชา รวมทั้งการบูรณาการงบประมาณร่วมกันของชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในจังหวัด

๒.๓ ระดับภาค

 • การสนับสนุนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การประชุมคณะทำงาน ๑๑ ภาค
 • การสนับสนุนการติดตามสอบทานสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล/พัฒนา ๗๗ จังหวัด
 • การสนับสนุนกองเลขาภาค (จัดจ้าง เจ้าหน้าที่เบิกจ่าย  เจ้าหน้าที่ข้อมูล  วัสดุสำนักงาน  การลงพื้นที่) ๑๑ ภาค

งบสนับสนุนการติดตามผลกองทุนจัดเป็น ๓ กลุ่ม
ตามจำนวนกองทุนในจังหวัด  คือ 

 • กลุ่มที่ ๑ น้อยกว่า ๔๐ กองทุน จำนวนเงิน๘๐,๐๐๐ บาท/จังหวัด
 • กลุ่มที่ ๒ ระหว่าง ๔๐ – ๑๐๐ กองทุน

จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/จังหวัด

 • กลุ่มที่ ๓ มากกว่า ๑๐๐ กองทุน

จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท/จังหวัด

 • งบประมาณสนับสนุนระดับภาคให้เบิกจ่าย อย่างน้อย ๒ งวด (๗๐ : ๓๐)
 • ตั้งไว้ที่คณะทำงานภาค

๒.๔ ส่วนกลาง

 • สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนทำงานในขบวน การจัดทำ
      ข้อมูลสารสนเทศ
 • สนับสนุนการบริหารจัดการส่วนกลาง

 

 

๓. เป้าหมาย

 • เกิดการสมทบกองทุนจัดตั้งใหม่ ๕๖๐ ตำบล
 • สมทบกองทุนรอบสอง รอบสาม ๑,๖๑๓,๕๑๙ คน

 

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter