playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

๕.  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล และโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด ปี ๒๕๕๖

การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ประกอบด้วย

๑.      เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณงบสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  เพื่อให้การบริหารโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  จึงมีข้อตกลงร่วมกันในการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

ê  ในการเสนองบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการ  ขอให้กองเลขานุการสวัสดิการชุมชนจังหวัดบันทึกข้อมูลสถานะกองทุนสวัสดิการเข้าฐานข้อมูล v2.2 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  และบันทึกข้อมูลแบบเสนอรับการสนับสนุนงบให้เสร็จเรียบร้อย  เพื่อจะสามารถแจ้งผลการอนุมัติได้รวดเร็วขึ้น

ê  กองทุนสวัสดิการชุมชนที่ได้อนุมัติงบประมาณสมทบแล้ว ต้องเร่งจัดทำบันทึกความร่วมมือและเสนอเบิกจ่ายงบประมาณ  เบิกจ่ายงบประมาณภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ หากมีข้อติดขัดไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน สถาบันฯ อาจพิจารณายกเลิกโครงการ และงบประมาณที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณหรือมีงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมอื่นที่มีความจำเป็นต่อไป หากโครงการจำเป็นต้องใช้งบประมาณให้เสนอพิจารณาอีกครั้ง

๒.      เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด ปี ๒๕๕๖ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเป็นงวด โดยงวดที่ ๑ เบิกจ่ายงบประมาณภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ และเบิกจ่ายงวดต่อไปภายในระยะเวลา ๑ ปี หากมีข้อติดขัดไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน สถาบันฯ อาจพิจารณายกเลิกโครงการ และงบประมาณที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณหรือมีงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมอื่นที่มีความจำเป็นต่อไป หากโครงการจำเป็นต้องใช้งบประมาณให้เสนอพิจารณาอีกครั้ง การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ให้แบ่งการเบิกจ่ายงบประมาณเป็น ๒ งวด คือ งวดแรกไม่เกินร้อยละ ๗๐ และงวดที่ ๒ เบิกจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ โดยงวดที่ ๒ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อมีการจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการงวดแรกเรียบร้อยแล้ว

๓.      สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจะจัดสรรงบประมาณให้กับคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด โดยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยที่คณะกรรมการมีมติให้เปิดบัญชีเป็นการเฉพาะ  ซึ่งต้องมีชื่อผู้มีอำนาจอย่างน้อยสามคน และอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด

๔.      คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด ต้องใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์   ตามหลักเกณฑ์ และเก็บหลักฐานการเงินไว้ตามหลักการของการเก็บเอกสารการเงินของทางราชการพร้อมจัดทำบัญชีค่าใช้จ่าย

๕.      สถาบันฯ ขอให้กรรมการได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผน  และผลการใช้จ่ายงบประมาณให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทุกสามเดือนนับตั้งแต่ได้รับโอนงบประมาณ

๖.      เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นคล่องตัว คณะทำงานสนับสนุนสวัสดิการชุมชนระดับชาติ
อาจพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดได้ และในส่วนของงบประมาณตามข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ ,๕ และ ๖  ซึ่งถ้าหากเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดได้จัดทำแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด ให้สามารถแยกการบริหารจัดการเพื่อความยืดหยุ่นคล่องตัวในการขับเคลื่อนงาน โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงในการบริหารจัดการ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จังหวัด   โดยให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณเสนอที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ตามระยะเวลาที่มติคณะกรรมการเห็นชอบ

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter