playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

๖.    แบบฟอร์มและเอกสารเสนอโครงการสวัสดิการชุมชนตำบล

  เอกสารเสนอโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน เอกสารที่กองทุนสวัสดิการระดับตำบลเตรียมเพื่อประกอบการกลั่นกรอง  ระดับจังหวัด

๑)   แบบแสดงสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล (บันทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมูลสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชน v2.2  ก่อนเข้าประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด เพื่อสามารถออกรายงานมาใช้เป็นเอกสารประชุมได้ )

๒)   แบบเสนอเพื่อรับการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน (บันทึกข้อมูลแบบเสนอเข้าฐานข้อมูลโปรแกรมฐานข้อมูลโครงการ Promap ก่อนเสนอคณะทำงานสนับสนุนสวัสดิการชุมชนระดับชาติ)

๓)        สำเนาทะเบียนสมาชิกกองทุนสวัสดิการ  (โดยระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน)
๔)        ทะเบียนเงินออมเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการของสมาชิก
๕)        รายงานการเงินของกองทุน
๖)        โครงสร้างการบริหารจัดการ
๗)        รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน/รูปภาพกิจกรรม
๘)        แผนพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
๙)        จำนวน / บัญชีรายชื่อผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น
๑๐)    สำเนาระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล

เอกสารที่จังหวัดจัดเตรียมเพื่อเสนอคณะทำงานสนับสนุนสวัสดิการชุมชนระดับชาติ

๑)        จดหมายนำส่ง และ บัญชีรายชื่อกองทุนที่ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะทำงานฯจังหวัด จากเลขานุการคณะทำงาน  (พมจ.)
๒)        แบบการวิเคราะห์กองทุน
๓)        แบบสถานะกองทุน (บันทึกเข้าฐานข้อมูล V2.2 )
๔)        แบบเสนอเพื่อรับการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน (บันทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมูลโครงการProMAPS)

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter