playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

พอเอ่ยชื่อ "กาฬสินธุ์" คนก็มักจะนึกถึงวัฒนธรรมผู้ไทยกับผ้าไหมแพรวา แต่จริง ๆ แล้ว กาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่พรั่งพร้อมไปด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลายชนิด ซึ่งผู้เฒ่า ผู้แก่ สืบทอดมาจนถึงวันนี้ การ "เฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน" จึงขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งสิ้น

ด้วยเหตุนี้ เมื่อโครงการสวัสดิการผู้สูงอายุ ได้สนับสนุนเงินกองทุนจังหวัดละ 1 ล้านบาท กลุ่มผู้สูงอายุที่นี่ (ซึ่งมาจากตัวแทนผู้สูงอายุทั้ง 14 อำเภอ) จึงได้นำไปจัดสรร เป็น 3 ส่วน คือ ร้อยละ 5 สำหรับเป็นงบบริหารจัดการ ร้อยละ 10 สำหรับสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ในรูปแบบของเบี้ยยังชีพรายเดือนและกู้ยืมฉุกเฉินโดยไม่คิดดอกเบี้ย และร้อยละ 85 เป็นเงินหมุนเวียนให้องค์กรผู้สูงอายุในอำเภอต่างๆ กู้ไปประกอบอาชีพ โดยคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 3 ต่อปี โดยกำหนดไว้ว่า จะต้องเป็นอาชีพที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น กลุ่มสมุนไพร กลุ่มจักสาน กลุ่มทอผ้า และกลุ่มทำเครื่องดนตรีพื้นบ้าน เป็นต้น

นอก จากนี้ ยังเปิดให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสสนับสนุนผู้สูงอายุ โดยให้มีการระดมหุ้นจากลูกหลานภายในจังหวัด หุ้นละ 10 บาท หนึ่งคนถือได้ไม่เกิน 50 หุ้น เพื่อนำไปลงทุนแบบ "ร่วมทุน" ที่ไม่เน้นผลกำไร แต่หวังให้เกิดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง ผู้สูงอายุและลูกหลาน ในเบื้องต้น จะนำไปร่วมทุนในโครงการ "งานศพครบวงจร" ซึ่งเครือข่ายผู้สูงอายุ จะมีบทบาทหลักในการประสานการจัดงานศพ ให้กับประชาชน โดยมีการบริการสิ่งจำเป็นในการจัดงาน 7 อย่าง คือ โลงศพ, ดอกไม้จันทน์/ดอกไม้สด, ของที่ระลึก, การ์ด/หนังสือประวัติ, อาหาร/เครื่องดื่ม, พิธีกร,บริการรถแห่/เครื่องเสียง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะใช้แรงงานของเครือข่ายผู้สูงอายุเป็นหลัก ส่วนกำไรที่เกิดขึ้นจะสบทบเข้ากองทุน และปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ตอนปลายปีอีกด้วย

ที่มา ข่าวชุมชน ฉบับ เดือนมีนาคม 2545

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter