playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า17 1งานสวัสดิการชุมชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนพร้อมทั้งยังได้รายงานผลของการจัดงานสัมมนาสวัสดิการที่ผ่านมาให้ผู้เข้าร่วมทราบอีกด้วย

นายชาติวัฒน์ ร่วมสุข แกนนำขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า “จากการที่เครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดลงพื้นที่ พบว่ามีกองทุนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวอยู่ 24 กองทุน ดั้งนั้นทางเครือข่ายจึงได้จัดแบ่งทีมทำงานออกเป็น 3 ทีม เพื่อลงไปติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง การสร้างความเข้าใจของกองทุน และไปพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆของกองทุน เช่น การบริหารจัดการกองทุน การรายงานผลการทำงาน  
ทั้งนี้ จ.อำนาจเจริญ มีการจัดตั้งสวัสดิการชุมชนแล้ว  50  กองทุน มีสมาชิกรวม  23,076 คน จำนวนเงินออม 11,337,308 บาท

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter