playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

220153-21นายหนูค่าย  ชมพูหลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า “หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ชุมชนต้องรู้และนำปฏิบัติ ประชากรที่อยู่ในพื้นที่มีมากกว่า 8,000 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชระยะสั้น เช่น พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว และข้าวโพดหวาน พืชระยะสั้นเหล่านี้จะลงมือปลูกช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว ในพื้นที่บริการของอ่างเก็บน้ำโคกก่อ ราว 100 กว่าไร่ นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นมูลค่าหลายแสนบาทต่อปี เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตสิ่งหนึ่งที่ต้องเดินหน้าต่อไปคือผลักดันโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพของอบต. ให้เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพที่ได้มาตรฐานใน จ.มหาสารคาม

ในด้านการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.โคกก่อได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสองแสนบาท และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือ  พอช. สนับสนุนอีกห้าหมื่นห้าพันบาท ส่วนสมาชิกมีการสมทบโดยเป็นเงินสัจจะออมวันละ 1 บาท หรือปีละ 360 บาท/คน การบริหารจัดการกองทุนเป็นเรื่องของคณะกรรมการที่สมาชิกในหมู่บ้านเลือกกันขึ้นมา เพื่อให้คนในหมู่บ้านดูแลกันเอง ขณะนี้ทางกองทุน มีสมาชิกกว่า 1,000 คนแล้ว และมีเงินกองทุน เกือบหนึ่งล้านบาท กองทุนบุญสัจจะสวัสดิการชุมชนตำบลโคกก่อ นอกจากเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนแล้ว ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านรักการออม   ที่สำคัญกองทุนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของชาวบ้านอย่างแท้จริง”

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter