playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

25 1นายรวบ  เปรมประสิทธิ์ ที่ปรึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอ่าวน้อย อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่มีการจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนเมื่อปี 2549 เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย ด้วยกระบวนการดำเนินการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของคนอย่างกว้างขวาง จนปัจจุบันมีชาวบ้านสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนประมาณ 1,486 ราย และมีเงินหมุนเวียนจากการออมของสมาชิกเป็นเงินกว่า 1,212,670 บาท ได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลจำนวน 100,000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อยจำนวน 300,000 บาท และศูนย์พัฒนาสังคมที่ 28 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน 300,000 บาท

สำหรับการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกรวม 8 ประเภท ได้แก่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย พิการ ประกอบอาชีพ อัคคีภัยและเชื้อเอดส์ ประเภทสวัสดิการที่จัดให้กับสมาชิกไปแล้ว คือ 1. คลอดบุตร จำนวน 6 ราย จ่ายสวัสดิการรวม 3,000 บาท 2.นอนโรงพยาบาล จำนวน 76 ราย จ่ายสวัสดิการรวม 61,700 บาท 3.ผู้สูงอายุ จำนวน 50 ราย จ่ายสวัสดิการรวม 63,000 บาท และ4. กรณีเสียชีวิต 7 ราย จ่ายสวัสดิการรวม 85,000 บาท

นายรวบกล่าวอีกว่า การพัฒนาคุณภาพของกองทุนสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืนสามารถอำนวยประโยชน์แก่สมาชิก เด็กและผู้ด้อยโอกาสได้อย่างกว้างขวางต่อเนื่องได้นั้น จะต้องเร่งพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายสวัสดิการชุมชนที่มีอยู่แล้วให้สามารถจัดการตนเองได้อย่างเป็นระบบ และมีการเชื่อมโยงการเรียนรู้และขยายผลให้ครอบคลุมคนทั้งตำบลอย่างเป็นขบวนการ มีการประสานเชื่อมโยงสวัสดิการชุมชนกับระบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานท้องถิ่นและรัฐบาลอย่างเข้าใจและเกื้อกูลต่อกัน

สวัสดิการชุมชนตำบลอ่าวน้อยจึงต้องมุ่งเน้นไปสู่หลักการสำคัญ ดังนี้ เป็นระบบสวัสดิการที่ยั่งยืน คิดและดำเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน สามารถดูแลคนทุกเพศทุกวัยในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง และดูแลชาวชุมชนได้อย่างครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตาย นำไปสู่ความมั่นคงในชีวิตโดยมีฐานคิดที่ว่า สวัสดิการชุมชน คือ ความมั่นคงในชีวิต

นายรวบกล่าวต่ออีกว่า ลำพัง “เงิน” ที่ร่วมกันสมทบตั้งเป็นกองทุนเพื่อนำไปจัดสวัสดิการให้แก่กันนั้นไม่อาจนำมาซึ่งความมั่นคงของชีวิตได้ ดังนั้น สวัสดิการชุมชน ต้องประกอบด้วยสวัสดิการอย่างหลากหลายที่จะบูรณาการเข้าด้วยกันทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา การฟื้นฟูชุมชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมยั่งยืน จนเกิดความมั่นคงสร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนจากชุมชนฐานรากได้อย่างแท้จริง

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter