playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

01 2ร้อยเอ็ด : ชาวบ้านตำบลโคกล่ามร่วมใจกันจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อต้องการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตั้งแต่เกิดจนตาย และเป็นศูนย์รวมน้ำใจของคนทุกวัยลดช่องว่างความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้เกิดความเสมอภาคและสร้างสันติสุขร่วมกันเสมือนญาติพี่น้อง

นายประทวน จิตพล ผู้ประสานงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า เพื่อให้การจัดสวัสดิการชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดความเสมอภาค เอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกโดยส่วนรวม จึงได้เปิดเวทีสร้างความเข้าใจและดึงหน่วยงานรัฐท้องถิ่นเขามาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของกองทุนสวัสดิการให้เกิดความเข้มแข็งและคนในชุมชนมีสวัสดิการอย่างครบวงจรชีวิต

เรามองว่าชาวบ้านคือคนที่หมดโอกาสที่จะมีสวัสดิการเหมือนกับข้าราชการ พนักงานบริษัท ห้างร้าน ต่างๆ หากภาคประชาชนมีการจัดสวัสดิการดูแลกันเองจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเหลือกันได้ จึงได้จัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 โดยมีสมาชิกเริ่มแรก 541 ราย เงินกองทุน 55,166 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 652 ราย เงินกองทุน 282,820 บาท ในจำนวนนี้ได้รับการสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 55,000 บาท มีการบริหารการจัดการที่สมาชิกเลือกกันขึ้นมาเองทั้ง 16 หมู่บ้าน

ปัจจุบันได้มีการจัดสวัสดิการไปแล้ว 3 ประเภท คือ สวัสดิการเกิด 5 ราย จ่ายสวัสดิการ 25,000 บาท รักษาพยาบาล 90 ราย จ่ายสวัสดิการ 51,400 บาท และสวัสดิการเสียชีวิตจำนวน 5 ราย จ่ายสวัสดิการ 142,000 บาท ซึ่งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกล่ามได้พัฒนาให้เกิดคุณภาพและพร้อมที่จะรับการสมทบกองทุนแล้ว

ผู้ประสานงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกล่าม กล่าวต่อไปว่า ตั้งแต่มีการจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนคนในชุมชนยังมีน้ำใจต่อกันเป็นการปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบร่วมกันมากขึ้น สามารถประสานความร่วมมือต่อการจัดระบบสวัสดิการเพื่อสังคมและชุมชน พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและหน่วยงานรัฐท้องถิ่น ลดช่องว่างความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้เกิดความเสมอภาคสร้างสันติสุขร่วมกัน

มีชาวบ้านให้ความสนใจในเรื่องการจัดสวัสดิการชุมชนกันมากขึ้น  โดยได้ตั้งเป้าหมายการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมตั้งแต่เกิด  แก่  เจ็บ  ตาย  อย่างไรก็ตามเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งสำคัญในการจัดสวัสดิการโดยชุมชน  คือ  น้ำใจที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของการจัดสวัสดิการโดยชุมชน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญกับการจัดสวัสดิการโดยชุมชนมากขึ้น

ผู้ประสานงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกล่าม กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับ จ. ร้อยเอ็ด มีกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เข้าข่ายที่จะได้รับการสมทบประมาณ 105 กองทุน จากการตรวจทานมีกองทุนที่ส่งรายงานเข้ามา 86 กองทุน และอีก 18 กองทุนจะทยอยส่งเข้ามา ในที่นี้จะมีกองทุนใหม่ที่ดำเนินงานยังไม่ครบ 1 ปี เพิ่มมาอีก 41 กองทุน ซึ่งมองดูแล้วในอนาคต จ. ร้อยเอ็ดมีกองทุนสวัสดิการชุมชนประมาณ 146 กองทุน โดย จ. ร้อยเอ็ด มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับภาคประชาชนเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งในรอบที่ 1 กองทุนสวัสดิการชุมชน จ.ร้อยเอ็ดพร้อมรับการสมทบแล้ว 44 กองทุน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter