playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เน้นย้ำกองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถดูแลประชาชนได้ทุกระดับ พร้อมผลักดันให้จังหวัดอุดรธานีเป็นสังคมสวัสดิการเต็มพื้นที่ เพื่อให้ได้รับสวัสดิการกันอย่างถ่วนหน้าสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น ภายใต้การทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล  

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา คณะทำงานส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุดรธานี จัดเวทีพัฒนาเสริมศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนให้มีคุณภาพและเกิดการขยายผลครอบคลุมประชาชนทั้งจังหวัด ขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรมศิริแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจาก 67 ตำบล คณะทำงานส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุดรธานี และเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประมาณ 150 คน โดยมีนายกอบเกียรติ กาญจนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

นายกอบเกียรติ กาญจนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนที่เกิดจากการร่วมคิดของชาวบ้านมาอย่างยาวนานจนปัจจุบันได้ถูกยอมรับจากทุกฝ่ายและถูกผลักดันให้เป็นนโยบายจากรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วนั้น ในจังหวัดอุดรธานีเองทั้งภาคประชาชน หน่วยงานรัฐท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีความกระตือรือร้นที่จะให้กองทุนสวัสดิการเติบโตและชาวชุมชนเข้ามาเป็นสมาชิกร่วมกัน เป็นเครือข่ายโยงใยกันทั้งจังหวัด จึงอยากฝากให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมพลังออกแรงผลักดันให้กองทุนสวัสดิการเข้มแข็ง ดูแลกันได้ตั้งแต่เกิดจนตาย

กองทุนสวัสดิการชุมชนจะเป็นภารกิจอันศักดิ์สิทธ์ร่วมกันของชาวอุดรธานี ที่จะก่อสร้างให้เป็นรากฐานหลักในการค้ำจุนชุมชน ซึ่งทุกคนจะต้องร่วมมือกัน

ดังนั้นในวันนี้ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของทุกคน คือการทำความคิดให้ตกผลึกว่าเราจะสามารถขยายกองทุนสวัสดิการให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดกันอย่างไร

จึงขอนำเสนอเพื่อเป็นประกายแห่งความคิด เพื่อการช่วยกันคิดช่วยกันอ่านและช่วยกันทำเพื่อเพื่อให้ชุมชนของเราน่าอยู่ และขอฝากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองให้น่าอยู่ และช่วยกันพัฒนากองทุนสวัสดิการเพื่อขยายผลสู่ตำบลข้างเคียงครอบคลุมทั้งจังหวัด เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งความรัก สังคมแห่งความสามัคคีอยู่ดีมีสุข และเป็นสังคมที่ดีงามบนพื้นฐานของคุณธรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต่อว่า การที่จะทำให้กองทุนมีความเข้มแข็งมีคุณภาพและสามารถขยายให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดได้นั้นต้องสอดคล้องกับวิถีชุมชนที่หลากหลาย เน้นให้ชุมชนหันมาฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและความสัมพันธ์ ในรูปแบบของสวัสดิการแบบครบวงจร เป็นสวัสดิการแบบพึ่งตนเองที่ชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างระบบ ร่วมบริหารจัดการและร่วมรับผลประโยชน์ และมีการสมทบงบประมาณจาก 3 ฝ่าย คือ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐบาล เป็นระบบสวัสดิการของชุมชนเพื่อชุมชน

ผศ.พิศมัย  ธารเลิศ รองประธานคณะทำงานส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุดรธานี  กล่าวว่า เพื่อให้ชาวบ้านมีหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากให้ชุมชนเข้มแข็ง  มีการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานตั้งแต่เกิดจนตาย และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเป็นกลไกในดำเนินการ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ทุกพื้นที่จัดตั้ง และพัฒนาคุณภาพสวัสดิการชุมชนได้อย่างทั่วถึง เกิดการเชื่อมโยงอย่างบูรณาการระหว่างชุมชนท้องถิ่นและภาครัฐ เพื่อความมั่นคงในชีวิต

ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานี มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนไปแล้ว 31 ตำบล ครอบคลุม 1,897 หมู่บ้าน สมาชิก 9,900 คน เงินออมสมาชิกรวม 1,044,161 บาท เงินสมทบจากภาครัฐ 1,067,272 บาท

แนวคิดการจัดสวัสดิการชุมชนไม่ไช่ตั้งขึ้นเพื่อทดแทนสวสัดิการที่รัฐจัดให้เท่นั้น หากแต่เป็นเครื่องมือในการดูแลเชื่อมความสัมพันธ์ของชุมชนให้เกิดการรักใคร่ ปรองดอง  เชื่อมประสานหน่วยงานที่มีการจัดสวัสดิการเพื่อเกิดการยอมรับการทำงานอย่างบูรณาการ

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter