playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

1กองทุนสวัสดิการชุมชนหนองตอกแป้นส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพดี โดยเชิญชวนให้เจ้าภาพที่เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการงดเหล้าในงานบุญ เจ้าภาพงานใดงดได้ กองทุนสวัสดิการมอบเงินทำบุญ 2,000 บาท ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ของเจ้าภาพแล้ว เจ้าภาพยังได้เงินทำบุญเพิ่ม แถมยังลดปัญหาการเมาสุราทะเลาะวิวาทในงานบุญ ส่วนสมาชิกที่มีหนี้สินก็สามารถกู้เงินกองทุนสวัสดิการไปชำระหนี้ธนาคารแล้วผ่อนชำระต่อกับกองทุนในอัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่ง ช่วยต่อลมหายใจให้คนในชุมชนได้ตั้งหน้าประกอบอาชีพอีกครั้ง

watchareeนางวัชรี แก้วชารี ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนหนองตอกแป้น หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันคือกองทุนสวัสดิการวันละหนึ่งบาทตำบลหนองตอกแป้น กล่าวว่า ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับแนวคิดเรื่องการจัดสวัสดิการชุมชนจากภรรยานายอำเภอยางตลาด เมื่อปี 2551 (นายอำเภอในขณะนั้นคือนายณรงค์ชัย ทิพย์กนก) ซึ่งได้เชิญนายก อบต.ในเขตอำเภอยางตลาดเข้าร่วมประชุม ประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการชุมชน ก่อนที่นายทรงเดช ก้อนวิมล นายกอบต.จะนำมาถ่ายทอดให้ภรรยาสมาชิกอบต. ภรรยากำนัน ผู้ใหญ่บ้านไปดำเนินการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนของตำบล ตนซึ่งเป็นภรรยาประธานสภา อบต.หนองตอกแป้น จึงได้ร่วมรับฟังแนวคิดการจัดตั้งกองทุน และได้รับเลือกเป็นประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตั้งแต่ปี 2551 มาจนถึงปัจจุบัน โดยแรกตั้งมีสมาชิก 409 คน จาก 9 ใน 10 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีสมาชิก 1,022 คน จากทั้ง 10 หมู่บ้าน จากจำนวนประชากรทั้งตำบลประมาณ 4,000 คน

ด้วยเหตุที่ อบต.เป็นผู้นำแนวคิดเรื่องการจัดสวัสดิการชุมชนมาสู่ตำบล ดังนั้นกองทุนสวัสดิการชุมชนหนองตอกแป้นจึงได้รับความร่วมมือจาก อบต.ด้วยดีเสมอมา ทั้งในแง่ของการอนุญาตให้ใช้สถานที่ การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกองทุน และการสมทบงบประมาณ โดยอบต.หนองตอกแป้นได้ให้การสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนจำนวน 40,000 บาท เป็นประจำทุกปี แม้ล่าสุดจะมีเสียงคัดค้านจากสมาชิก อบต.บางคนว่า ขณะนี้กองทุนสวัสดิการชุมชนหนองตอกแป้นมีเงินในกองทุนพอสมควรแล้ว (942,870 บาท ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2555) แต่ประธานกองทุนยืนยันว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนหนองตอกแป้นยังจำเป็นที่จะต้องได้รับการสมทบจากอบต. เพื่อความเข้มแข็งของกองทุน เพราะกองทุนมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายให้แก่สมาชิกเป็นประจำ ข้อมูลรวมปี 2554 กองทุนได้จ่ายสวัสดิการให้แก่สมาชิกจำนวน 195 ราย คิดเป็นเงินรวมประมาณ 310,000 บาท

การจัดสวัสดิการชุมชนของตำบลหนองตอกแป้นแบ่งเป็นสวัสดิการพื้นฐาน ได้แก่ เกิด เจ็บ และเสียชีวิต และสวัสดิการพิเศษ ได้แก่ สวัสดิการ งดเหล้า ลดหนี้ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ในกรณีการเกิด กองทุนจะจ่ายสวัสดิการให้แก่สมาชิก รายละ 500 บาท เป็นค่ารับขวัญเด็ก แม่นอนโรงพยาบาลจ่ายคืนละ 150 บาท กรณีเจ็บ นอนโรงพยาบาลจ่ายคืนละ 150 บาท จำกัดคนละไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี กรณีเสียชีวิต ถ้าเป็นสมาชิกครบ 6 เดือน จ่าย 2,500 บาท เป็นสมาชิกครบ 1 ปี จ่าย 5,000 บาท เป็นสมาชิกครบ 2 ปี จ่าย 10,000 บาท และเป็นสมาชิกครบ 4 ปี จ่าย 15,000 บาท ทั้งนี้ในช่วงปี 2552-2553 ได้จัดสวัสดิการให้กู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพด้วย แต่ปัจจุบันยกเลิกไป เนื่องจากคณะกรรมการต้องการรักษาสถานภาพทางการเงินของกองทุนให้มีความมั่นคงพอควร ไม่ให้กองทุนล้มได้โดยง่าย

ด้านการบริหารจัดการกองทุน เปิดให้สมาชิกจากทุกหมู่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุน โดยจัดประชุมคณะกรรมการเดือนละหนึ่งครั้ง เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ แล้วให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปเผยแพร่รายรับ-รายจ่ายของกองทุนให้ประชาชนได้รับทราบอีกทีหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการประชุมใหญ่สรุปความคืบหน้าปีละ 2 ครั้ง เชิญนายก อบต. ปลัดอบต.เข้าร่วมประชุมด้วย แรกเริ่มที่ก่อตั้งยังไม่มีการให้เบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการต่อมาปี 2553 จึงได้จัดเบี้ยประชุมให้ และเริ่มหัก 2% จากยอดเงินสมทบของสมาชิกที่กรรมการแต่ละหมู่เก็บได้ให้เป็นค่าบริหารจัดการแก่กรรมการหมู่นั้นๆ เมื่อมีกรณีเกิด เจ็บ เสียชีวิต หรืองานบุญต่างๆ ประธานและเหรัญญิกจะได้รับค่าน้ำมันในการเดินทางไปมอบสวัสดิการครั้งละ 40 บาท ทั้งนี้เพื่อสร้างและกำลังใจให้คนทำงาน ที่ต้องสละเวลามาทำงานเพื่อชุมชน

กองทุนสวัสดิการชุมชนหนองตอกแป้นใช้วิธีการหาสมาชิกจากการจัดประชุมทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวและการประกาศในงานบุญ งานศพ จ่ายสวัสดิการให้เจ้าภาพต่อหน้าแขกผู้เข้าร่วมงานให้ชาวบ้านได้เห็นว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนหนองตอกแป้นพูดจริง ทำจริง ซึ่งบางครั้งพระก็ช่วยพูดประชาสัมพันธ์ให้กองทุนสวัสดิการในงานบุญด้วย

เป้าหมายต่อไปของกองทุนคือการสานต่อโครงการงดเหล้าในงานบุญ จากเดิมที่ตั้งเป้าหมายทดลองทำ 1 ปี แต่คณะกรรมการกองทุนเห็นว่าโครงการนี้ประชาชนให้การตอบรับดี จึงคิดจะจัดให้เป็นสวัสดิการต่อเนื่องของกองทุน หลังจากนั้นจะขยายไปแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดเวรยามเฝ้าระวังในชุมชน และขยายไปยังเรื่องทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนในพื้นที่ต่อไป

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter