playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

wisai

นายวิทัศน์  เตชะบุญ

...กรรมการผู้แทนส่วนราชการ...


เกิดวันที่      ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๑ อายุ ๕๘ ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน   สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
                 ๑๐๓๔ ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค
                 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐


ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วุฒิการศึกษา

-       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-       วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการรับราชการในตำแหน่งสำคัญ

-       ตำแหน่งปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

-       หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (๑๓ ต.ค.๒๕๕๗–๓๐ ก.ย.๒๕๕๘)

-       ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (๑ ต.ค.๒๕๕๖–๑๒ ต.ค.๒๕๕๗)

-       รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (๑ ต.ค.๒๕๕๓-๓๐ ก.ย.๒๕๕๖)

-       พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (๑ ต.ค.๒๕๕๒-๓๐ ก.ย.๒๕๕๓)

-       ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๘ จังหวัดลพบุรี (๑๑ พ.ย.๒๕๔๕-๓๐ ก.ย.๒๕๕๒)

-       ผู้อำนวยการกองบริการชุมชน (๑ ต.ค.๒๕๔๔-๑๐ พ.ย.๒๕๔๕)ประสบการณ์การทำงาน

-       คณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม (ผู้แทนถาวรของกระทรวง พม.) ปี ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน

-       คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) ชุดที่ ๙ ปี ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน

-       ประธานคณะทำงานบูรณาการข้อมูลด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ปี ๒๕๕๗ -ปัจจุบัน

-       ประธานคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว ชุดที่ ๔๐ ปี ๒๕๕๗

-       ประธานตรวจสอบความผิดละเมิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน

-       อนุกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี ๒๕๕๖ -ปัจจุบัน

-       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) ปี ๒๕๕๖

-       คณะทำงานขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน ปี ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน

-       กำกับดูแลการดำเนินงานในสายงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในตำแหน่งรองอธิบดี ได้แก่ สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กลุ่มประสานการต่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑-๑๒ สำนักพัฒนาสังคม กองประสานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และสำนักกิจการชาติพันธุ์

-       ประธานคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประวัติการอบรมและดูงาน

-       ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักนายกรัฐมนตรี

-       นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ ๔ สำนักงานป.ป.ช.

-       วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ ๕๔) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

-       นักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑ กระทรวงการต่างประเทศ

-       นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๔๘ กระทรวงมหาดไทย

-       การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร รุ่นที่ ๓ สำนักงาน กพ.

-       นักบริหารงานประชาสงเคราะห์ (นป.) รุ่นที่ ๑๙ กรมประชาสงเคราะห์

-       การประชาสงเคราะห์ (ปส.) รุ่นที่ ๑๓ กรมประชาสงเคราะห์

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

-        กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) ณ ประเทศอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘

-        หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักนายกรัฐมนตรี ณ ราชอาณาจักรสเปน และสาธารณรัฐโปรตุเกส

-        โครงการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ ๔ ณ สาธารณรัฐอินเดีย และ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ปี ๒๕๕๖

-        โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ ณ สาธารณรัฐ สิงค์โปร์ ปี ๒๕๕๖

-        การตอบรับต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ สหราชอาณาจักร และประเทศเนเธอร์แลนด์ ปี ๒๕๕๕

-        งานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย (นอรเวย์ สวีเดน และเดนมาร์ก)

-        งานด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ณ สหราชอาณาจักร และประเทศฝรั่งเศส

-        ประชุมเพื่อจัดทำร่างข้อตกลงความร่วมมือด้านกิจการชาติพันธุ์และงานการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่ม ชาติพันธุ์ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี ๒๕๕๔

-        งาน World Expo ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี ๒๕๕๓

-        งานด้านกิจการเด็กและเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น

-        การพัฒนาและการท่องเที่ยว ณ ประเทศออสเตรเลีย

-        การพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ณ ประเทศฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ และอิตาลี

-        การอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

-        การพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน สถาบันวิจัยการเกษตร ณ สาธารณรัฐอียิปต์

-        ระบบการปลูกพืชในพื้นที่ สถาบันวิจัยเกษตรแห้งแล้งและการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

-        การทำไร่เลื่อนลอย ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

-        การใช้และการอนุรักษ์ดิน ณ สถาบันวิจัย ประเทศออสเตรเลีย

-        ระบบปลูกพืช ณ สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ประเทศฟิลิปปินส์

วิทยากร

-        วิทยากรบรรยาย ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน (สวัสดิการ ๓ ขา) แก่จังหวัดต่างๆ ที่ร้องขอมากกว่า ๕๐ จังหวัด ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบล/จังหวัด และบุคลากรภาครัฐและเอกชนมีความรู้และความเข้าใจในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วมรวมทั้งเตรียมความพร้อมไปสู่สังคมสวัสดิการเพื่อสวัสดิการถ้วนหน้าต่อไป

-        วิทยากรบรรยายตามโครงการส่งเสริมระบบเกษตรเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูงและการพัฒนาลุ่มน้ำขนาดเล็กแบบผสมผสาน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นที่สูง ๖ จังหวัดภาคเหนือมีความรู้ความเข้าใจ และประชาชนบนพื้นที่สูงได้รับ การบริการส่งเสริมระบบเกษตรเชิงอนุรักษ์ที่มีความยั่งยืนมากกว่า ๕๐,๐๐๐ คน

-        วิทยากรบรรยายงานด้านการกระทำรุนแรงในครอบครัว

-        วิทยากรบรรยายงานด้านการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

-        วิทยากรบรรยายงานด้านการค้ามนุษย์ของกระทรวง ฯ

-        วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับคนไร้รัฐ ไร้สถานะ และผู้พ้นโทษ ณ สถาบันพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

-        วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับศูนย์ช่วยเหลือสังคม(OSCC) แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวง ฯและภาคีเครือข่าย

-        วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ความรู้และแนวทางการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ” หลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter