playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ตราสัญลักษณ์ของพอช. และความหมายของสัญลักษณ์

ความหมายของสัญลักษณ์

เข้มแข็งมั่นคง เป็นองค์รวม อย่างมีพลวัต
ประสานพลังพหุภาคี เรียนรู้พัฒนาร่วมกัน อย่างต่อเนื่อง
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รัฐกิจ พันธมิตร และประชาสังคม

 

Download ตราสัญลักษณ์ในแบบไฟล์ต่างๆ

iconตราสัญลักษณ์ (Illustrator)

iconตราสัญลักษณ์ (Photo shop)

iconตราสัญลักษณ์ (JPEG) 

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter