playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

รายงานผลการดำเนินงาน

  ปี 2559
รายงานงบการเงินประจำปี 2559
  ปี 2558
รายงานโครงการติดตามประเมิณผลการดำเนินงานของสถาบัน ฯ ปี 2555-2557 
รายงานประจำปี 2558
รายงานงบการเงินประจำปี 2558
ปี 2557
รายงานประจำปี 2557
รายงานงบการเงินประจำปี 2557
  ปี 2556
รายงานประจำปี 2556
รายงานงบการเงินประจำปี 2556
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556
  ปี 2555
รายงานประจำปี 2555
รายงานงบการเงินประจำปี 2555
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน ประจำปี 2555
  ปี 2554
รายงานงบการเงิน 2554
s Downloads รายงานประจำปี  2554
  ปี 2553
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน ประจำปี 2553
รายงานประจำปี 2553
รายงานงบการเงิน 2553
จดหมายเหตุ ๑๐ ปี พอช
รายงานผลการดำเนินงาน ๑๐ ปี พอช 2543 - 2553
แผนปฏิบัติการปี 2553
   
  ปี 2552
รายงานประจำปี 2552
งบรายงานการเงิน รอบระยะเวลา 12 เดือน ตุลาคม 2551-กันยายน 2552
งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551
แผนปฏิบัติงาน ปีพ.ศ. 2552
คำรับรองการปฏิบัติงาน ปีพ.ศ. 2552
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2552 และปี 2551
   
  ปี 2551
รายงานประจำปี 2551
   
  ปี 2550
รายงานประจำปี 2550
คำรับรองการปฏิบัติงาน ปีพ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 1)
คำรับรองการปฏิบัติงาน ปีพ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2)
คำรับรองการปฏิบัติงาน ปีพ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 3)
   
  ปี 2549
รายงานประจำปี 2549
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
คำรับรองการปฏิบัติงาน ปีพ.ศ. 2549
   
  ปี 2548
รายงานประจำ ปี 2548
สรุปรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปีพ.ศ. 2548
คำรับรองการปฏิบัติงาน ปีพ.ศ. 2548
   
  ปี 2546-2547
รายงานประจำ ปี 2546 - 2547
   
  ปี 2545
รายงานประจำ ปี 2545
   
  ปี 2544
รายงานประจำ ปี 2544
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter