playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
 board01

นายแก้ว สังข์ชู 
s Downloads คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ทำหน้าที่ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
board05 board04

ว่าที่ร้อยตรี ศรัณย์ สมานพันธ์
s Downloads คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรรมการส่วนราชการ

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสะอาด  

s Downloads คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

ผู้แทนสำนักงานเศษฐกิจการคลัง
กรรมการส่วนราชการ

board06 board10

นางอัจฉราวรรณ  มณีขัติย์  
s Downloads คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

ผู้แทนกรรมการพัฒนาชุมชน
กรรมการส่วนราชการ

นางชุตินาฎ  วงศ์สุบรรณ  

s Downloads คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการส่วนราชการ

board07  board08

นางศิริวรรณ  บุตราช  
s Downloads คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

ผู้แทนองค์กรชุมชนภาคตะวันตก
กรรมการผู้แทน องค์กรชุมชน

นายอดุลย์  ยกคำจู  
s Downloads คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

ผู้แทนองค์กรชุมชนภาคเหนือ
กรรมกาผู้แทน

board03 board02 board09

รศ.ดร. ประสาน  บุญโสภาคย์
s Downloads คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

กรรมการผู้ทรงคุณวิฒิ

นางสาวสมสุข  บุญญะบัญชา  
s Downloads คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพลากร  วงศ์กองแก้ว  
s Downloads คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter