playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 สำนักงานภาค มีหน้าที่ดังนี้ 


๑) เชื่อมโยงประสานเครือข่ายและขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่ทุกระดับทั้งเชิงพื้นที่และประเด็นการพัฒนาระดับตำบล จังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ สนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ของภาคประชาชนและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านต่าง ๆ พัฒนากลไกการทางานร่วมกับท้องถิ่น หน่วยงานภาคีพัฒนาทั้งภาครัฐ ประชาสังคม และภาคีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชนตาบล จัดให้มีเวทีกลางเพื่อเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชนระดับจังหวัด ภาค และระดับชาติ

๒.) สนับสนุนการพัฒนาและสร้างรูปธรรมแก้ไขปัญหาชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนท้องถิ่นและการดำเนินการตามแผนงานและโครงการพัฒนาต่างๆ ได้แก่ การจัดสวัสดิการชุมชนตาบล การพัฒนาการออมทรัพย์ เศรษฐกิจและทุนชุมชน โครงการบ้านมั่นคงทั้งในเมืองและชนบท เพื่อพัฒนาความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงด้านอาหารและภัยพิบัติ การพัฒนาโครงการสินเชื่อและติดตาม พัฒนาคุณภาพองค์กรผู้ใช้สินเชื่อในพื้นที่ที่รับผิดชอบและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.) สนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนในพื้นที่ทุกระดับโดยจัดให้มีระบบกลไกและทีมทางานพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและมีการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรชุมชนทั้งในระดับตาบล เมืองและจังหวัด ได้แก่ การพัฒนาระบบข้อมูลชุมชน การรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน การจัดทาแผนและเป้าหมายตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การบริหารจัดการงบประมาณโครงการและการเงิน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้และศูนย์เรียนรู้ชุมชน การสื่อสารชุมชน การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล การจัดทำรายงานการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพผู้นำ เป็นต้น

๔.) ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาคี ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และหน่วยงานภาคีพัฒนาต่างๆ เพื่อร่วมวางทิศทางเป้าหมาย ร่วมปฏิบัติการ สนับสนุนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะ

๕.) บริหารจัดการโครงการ แผนงาน งบประมาณ การเงินของสานักงานภาค การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดการข้อมูล การติดตามผลการดาเนินงานในพื้นที่ การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร การบริหารความเสี่ยง สนับสนุนการประชุมของคณะอนุกรรมการระดับพื้นที่ คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
โดยแบ่งเป็น ๕ สานักงานภาค ดังนี้

๕.๑ สำนักงานภาคเหนือ รับผิดชอบปฏิบัติงาน รวม ๑๕ จังหวัด ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ พะเยา น่าน เชียงราย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร

  • ที่อยู่ติดต่อlสำนักงานภาค : ๕/๕ ถ.แก้วนวรัตน์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.๐๕๓-๓๐๖๗๒๓-๔ โทรสาร ๐๕๓-๓๐๖๗๒๒

๕.๒ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับผิดชอบปฏิบัติงาน รวม ๒๐ จังหวัด ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร สกลนคร นครพนม หนองคาย อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี อานาจเจริญ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา

  • ที่อยู่ติดต่อสำนักงานภาค : ๒๙๕ หมู่ ๑๓ ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น โทร.๐๔๓-๒๔๑๘๕๑-๒ ต่อ ๑๑ โทรสาร. ๐๔๓-๒๔๑๘๕๑ ต่อ ๒๖

๕.๓ สำนักงานภาคกลาง และภาคตะวันตก รับผิดชอบปฏิบัติงาน รวม ๑๖ จังหวัด ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

  • ที่อยู่ติดต่อสำนักงานภาค : ชั้น ๔ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) เลขที่ ๙๑๒ ถ.นวมินทร์ ๔๕ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ โทร.๐๒-๓๗๘๘๓๐๐ ต่อ ๘๙๑๙,๘๗๑๐ โทรสาร.๐๒-๓๗๘๘๔๐๐

๕.๔ สำนักงานภาคกรุงเทพ ฯ ปริมณฑล และภาคตะวันออก รับผิดชอบปฏิบัติงาน รวม ๑๒ จังหวัด ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

  • ที่อยู่ติดต่อสำนักงานภาค : ชั้น ๔ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) เลขที่ ๙๑๒ ถ.นวมินทร์ ๔๕ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ โทร. ๐๒-๓๗๘๘๓๐๐ ต่อ๘๗๔๐,๘๕๕๕ โทรสาร.๐๒-๓๗๘๘๓๙๘

๕.๕ สำนักงานภาคใต้ รับผิดชอบปฏิบัติงาน รวม ๑๔ จังหวัด ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง สตูล สงขลา พัทลุง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี

  • ที่อยู่ติดต่อสำนักงานภาค : ๒๙ หมู่ ๑๐ ถ.ดอนรุน-ชายคลอง ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐ โทร. ๐๗๔-๖๑๕๘๑๖,๐๗๔-๖๑๗๑๙๗ โทรสาร.๐๗๔-๖๑๗๕๕๙
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter