playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

รัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

          เพื่อนำไปสู่เสถียรภาพและประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย  จึงมุ่งเน้นความเป็นอยู่ของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแสการ กระทำผิดกฎหมาย และการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำติชมได้ด้วยตนเอง หรือผ่านทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร และทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการประชาชน ที่มีความรวดเร็ว สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจึงได้เปิดช่องทางเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยเรื่องราวที่เสนอจะได้รับการพิจารณา และแจ้งผลให้ทราบภายในเวลาอันสมควร

  • ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ.2561
  • คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
  • ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
  • รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนของสถาบัน

flowReceive complaints

ช่องทางร้องเรียน

รับเรื่องร้องเรียน  แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน
ไปรษณีย์  นายทะเบียนเรื่องร้องเรียน   
สำนักอำนวยการกลาง 
(ที่อยู่สถาบัน)
ยื่นเรื่องด้วยตนเอง นายทะเบียนเรื่องร้องเรียน
สำนักอำนวยการกลาง 
(ที่อยู่สถาบัน)

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter