playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

board2017 somkid

ประวัติชื่อ – สกุล                นายสมคิด  สมศรี 

วัน/เดือน/ปี             19 - มค. - 2502

ตำแหน่งปัจจุบัน        อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

สถานที่ทำงาน          กรมกิจการผู้สูงอายุ

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)   0 2642  4901-3

โทรศัพท์มือถือ          08 9810 0068 

ประวัติการศึกษา       ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สาขาพัฒนาสังคม (SD 41)

                       

ประวัติการทำการงาน

พ.ศ. 2542  - 2546              ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จ.กำแพงเพชร
พ.ศ. 2546  - 2548              ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองตากฟ้า จ.นครสวรรค์
พ.ศ.2548 – 2550               พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
พ.ศ.2550 – 2551               พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2551– 2552                พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
พ.ศ.2552 – ก.ค. 2555         ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8
                                      และปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตที่ 2 และ 18
11 ก.ค. – 31 ต.ค. 2555       รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
                                      เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
1 พ.ย. 2555 – 10 พ.ย.2557  รองอฺธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
11 พ.ย.2557 – 30 ก.ย.2559  ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.
1 ต.ค.2559 –  ปัจจุบัน         อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ


ประวัติการอบรม/ดูงาน/ฝึกงาน          การอบรม       หลักสูตร  นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 65/66 สำนักงาน ก.พ.

                             หลักสูตร  การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11

                                         สถาบันพระปกเกล้า

                             หลักสูตร  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2556


          การศึกษาดูงาน         ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น สแกนดิเนเวีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
                                      ฝรั่งเศส อังกฤษ ฯลฯ


ความชำนาญเฉพาะด้าน       งานด้านพัฒนาสังคม  งานด้านเด็กและเยาวชน  งานผู้สูงอายุ

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter