playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

2561 9

 

ชื่อ-สกุล                       นายชัชวาลย์   ทองดีเลิศ

วัน/เดือน/ปีเกิด             1 กรกฎาคม 2500

ตำแหน่ง                       ประธานมูลนิธิสืบสานล้านนา / เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย

ที่ทำงาน                       35 ถ.รัตนโกสินทร์  ต.วัดเกต  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50000

วุฒิการศึกษาสูงสุด      ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

 • อาสาสมัครเพื่อสังคมรุ่น 1 โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม ปฏิบัติงานที่มูลนิธิโกมลคีมทอง   2523-2524 
 • ฝ่ายฝึกอบรมและติดตามอาสาสมัคร โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม                  2524-2525
 • เจ้าหน้าที่สังคมและการศึกษา โครงการพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ  
  (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ภาคเหนือกับมูลนิธิฟรีดรีชเนามัน ประเทศเยอรมันนี)   525-2527
 • ผู้ประสานงานโครงการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนภาคเหนือเพื่อการพัฒนา             2528-2532
  ผู้ประสานงานชมรมนักพัฒนาภาคเหนือ (มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ)                     2533-2536
 • ผู้ประสานงานคณะกรรมการส่งเสริมการระดมทุนเพื่องานพัฒนาภาคเหนือ         2537-2539
 • ผู้อำนวยการโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา                                              2540-2546
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการทางสังคม                                                    2546-2551
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ                  2540-ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาเครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา                                                 2547-ปัจจุบัน
 • ประธานโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา                                                    2550-ปัจจุบัน
 • คณะกรรมการมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม                                                     2550-ปัจจุบัน
 • เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย                                             2553-ปัจจุบัน 
 • อาจารย์พิเศษ ป.โท ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา                                  2556-ปัจจุบัน 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • อนุกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยประเด็นการศึกษา                      ปัจจุบัน
 • รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่                                        ปัจจุบัน
 • กรรมการบริหารสำนักข่าวประชาธรรม                                                ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยชนเผ่าประเทศไทย  ปัจจุบัน
 • ทีมยุทธศาสตร์ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตัวเอง                           ปัจจุบัน
 • ทีมยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่                                       ปัจจุบัน
 • ทีมยุทธศาสตร์เครือข่ายเชียงใหม่นครแห่งการอ่าน                              ปัจจุบัน

ผลงาน และประสบการณ์

 • การจัดฝึกอบรมแก่นักพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม” “การจัดการความรู้ท้องถิ่น”
 • บรรณาธิการหนังสือ “ตำนานชุมชนรักป่า”, “สืบสานล้านนา”, “เล่าขานตำนานเมืองแจ่ม”
 • หนังสือ “เส้นทางแห่งศรัทธา” รวมบทความ ข้อเขียน ด้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน
 • โครงการบวชป่าชุมชน 50 ล้านต้น เฉลิมฉลองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบปีที่ 50
 • รางวัล ashoka fellow
 • คณะทำงานเครือข่ายการศึกษาทางเลือก
 • คณะกรรมการบริหารแผน”สุขภาวะพื้นที่ชุมชน” สำนัก 3
 • คอลัมนิสต์ Social Conner นิตยสาร Hiclass
 • คอลัมนิสต์ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน นิตยสารขวัญเรือน
 • บรรณาธิการหนังสือ “ตำนานชุมชนรักป่า” ,  คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนภาคเหนือ, 2536
 • บรรณาธิการหนังสือ “บันทึกลับ NGO พัฒนาการองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ”, 2543
 • บรรณาธิการหนังสือ “สืบสานล้านนาเชียงใหม่”,  โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, 2543
 • หนังสือ “แนวคิดฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น”, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน),2547
 • หนังสือ “เส้นทางแห่งศรัทธา” , สำนักพิมพ์อมรินทร์, 2544, มูลนิธิภูมิปัญญา
 • หนังสือ “๑๐ปีสืบสานล้านนา”๒๕๕๐,โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
 • หนังสือ “เด็กสืบสานภูมิปัญญา” ๒๕๕๑,โครงการเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา
 • หนังสือ “ห้องเรียนมีชีวิต” 2553, โครงการเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา
 • เขียนหนังสือ “องค์กรชุมชนกับการปฏิรูปสังคมและการเมือง” (วิทยาลัยการจัดการทางสังคม,2550)

รางวัล

 • · ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี
 • · ASHOKA FELLOW
 • · Bright  and  charme  Aword 2555

การอบรม/ศึกษาดูงานต่างประเทศ

 • การพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศฟิลิปปินส์
 • Grassroot Demoeraey ประเทศอเมริกา
 • ชุมชนจัดการท่าองเที่ยว ประเทศเวียดนาม
 • การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมชุมชนไท ประเทศพม่า
 • ศึกษาดูงานชุมชนจัดการตัวเองและการจัดการภัยภิบัติ ประเทศญี่ปุ่น
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter