playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 

2561 9

ชื่อ   นายสมชาติ ภาระสุวรรณ

     ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

อายุ

57 ปี

เกิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2503

ประวัติการศึกษา

§  ปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปี  2544

§  ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2527

ประวัติการทำงาน

(2543 – ปัจจุบัน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน)2557 – 2559

§  รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

2550 – 2557

§  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กำกับดูแลกลุ่มงานพื้นที่ และกลุ่มงานสนับสนุนการเชื่อมโยงขบวนและพัฒนายุทธศาสตร์ชุมชน

§  รักษาการผู้จัดการสำนักงานสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนและภาคี

2549

§  เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

§  รักษาการผู้จัดการสำนักงานเลขานุการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน 

§  หัวหน้าหน่วยสนับสนุนงานขบวนการชุมชน

2548

§  เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

§  รักษาการผู้จัดการโครงการบ้านมั่นคง

2546 – 2547

§  เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

§  รักษาการผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคกลาง 

2545

§  เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

§  รักษาการผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ

2543 - 2544

§  ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ

2529 – 2542

§  ทำงานด้านองค์กรพัฒนาเอกชน

การศึกษาดูงาน

§  การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม; เดนมาร์ก นามีเบีย แอฟริกาใต้ ฟิลิปปินส์ อินเดีย เกาหลีใต้ สิงค์โปร์ เซี่ยงไฮ้ ลาว กัมพูชา

§  การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น; กรุงวอชิงตัน แคลิฟอร์เนีย เมืองพิตต์สเบิร์ก และนิวซีแลนด์

§  อบรมแนวทางการทำงาน CO (Community Organizing); เกาหลีใต้ และฟิลิปปินส์

§  แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน CO (Community Organizing); ฟิลิปปินส์  เกาหลีใต้  ฮ่องกง อินเดียและ ปากีสถาน

ความสามารถพิเศษ

§  วิทยากรวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

§  วิทยากรหลักสูตร “การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์”

§  วิทยากรหลักสูตร “การวิเคราะห์ชุมชนอย่างเร่งด่วน”

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter