playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

07_ว่าที่ ร.ต. ศรัณย์ สมานพันธ์.JPG
ว่าที่ร้อยตรี ศรัณย์   สมานพันธ์
กรรมการผู้แทนส่วนราชการ


เกิดวันที่        ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ อายุ ๕๗ ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน   สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
๑๐๓๔ ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วุฒิการศึกษา

 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โรงเรียนปลัดอำเภอ  วิทยาลัยการปกครอง
 • หลักสูตรผู้บังคับหมวด  กองรบพิเศษ (พลร่ม) ที่ ๑
 • นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ ๕๑  สำนักงาน ก.พ.
 • ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร วปอ.รุ่นที่ ๕๓  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประสบการณ์การทำงาน

 • ๒๐ ธ.ค. ๒๕๔๒   หัวหน้ากลุ่มงานกิจการพิเศษ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘)   สังกัด : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ๑๔ ม.ค. ๒๕๔๓   ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  สังกัด : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • ๑๓ พ.ย. ๒๕๔๕   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สังกัด : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ๒๐ ม.ค. ๒๕๔๖   ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สังกัด : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๗   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๙)  สังกัด : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ๑๑ เม.ย. ๒๕๔๘   หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๙)  สังกัด : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ๒๔ ต.ค. ๒๕๔๙   รักษาราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สังกัด : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ๓ ต.ค. ๒๕๕๑   รองผู้อำนวยการสำนักงาน (นักบริหาร ๙/รองอธิบดี)   สังกัด : สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการ และ  ผู้สูงอายุ
 • ๙ ก.พ. ๒๕๕๕   ผู้ตรวจราชการกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ตุลาคม ๒๕๕๗  รองปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผลงานหรืองานสำคัญในตำแหน่งอื่นๆที่ปรากฏ

 • ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม  ASEAN  STUDENT  FESTIVAL  ณ ประเทศสิงคโปร์
 • ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอและผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
 • วิทยากรบรรยายด้านความมั่นคงของชาติและการส่งเสริมการปกครองต่อเครือข่ายกลุ่มพลังมวลชนและองค์กรเอกชน
 • วิทยากรการฝึกภาคสนามนักเรียนนายร้อยทหารบกสังกัดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • หัวหน้าชุดปฏิบัติการโยธิน  ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามรักษาความมั่นคงภายใน  อำเภอพรหมคีรี   จังหวัดนครศรีธรรมราช รับประกาศชมเชยจากกองทัพภาคที่ ๔  และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔  เรื่องการปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญ  เสียสละ  และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างแท้จริงสมควรยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น
 • หัวหน้างานทีมการข่าวกรอง  ๓๓  รับผิดชอบภารกิจ กอ.รมน. ปฏิบัติราชการพิเศษพื้นที่ชายแดนภาคเหนือเขตติดต่อ  สปป.ลาว  จังหวัดน่าน  อุตรดิตถ์  และพื้นที่หลังแนว
 • หัวหน้าสำนักงานของอธิบดีกรมการปกครอง  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  และรัฐมนตรีช่วยว่าการ  กระทรวงมหาดไทย  (นายเอนก  สิทธิประศาสน์)
 • หัวหน้าสำนักงานของรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • หัวหน้ากลุ่มงานกิจการพิเศษ  สำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบภารกิจพิเศษ (เพิ่มเติม) ในการกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ชุมนุมร้องเรียน บริเวณพื้นที่โดยรอบทำเนียบรัฐบาล
 • หัวหน้าทีมกีฬาสำนักนายกรัฐมนตรี  รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ๓ ปีซ้อนจาก  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
 • คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการโครงการศูนย์รวมใจศิลปินเพื่อชาติเพื่อเอเชี่ยนเกมส์  ในคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์  ครั้งที่ ๑๓
 • คณะทำงานศูนย์อำนวยการประชาสัมพันธ์  (MAIN PRESS CENTER)  การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓
 • คณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ ๑
 • คณะทำงานฝ่ายเลขานุการและประสานงาน  ในคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีการแข่งขันกีฬาเฟสปิกเกมส์  ครั้งที่ ๗
 • กรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล
 • กรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๔๕  สำนักนายกรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล
 • คณะทำงานและเลขานุการโครงการสร้างวัตถุมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ (ในนามรัฐบาล)
 • คณะทำงานและเลขานุการโครงการจัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖ รอบ  ๕  ธันวาคม  ๒๕๔๒  (ในนามรัฐบาล)
 • คณะทำงานและเลขานุการเตรียมการเพื่อเสนอแนวทางต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๔๗
 • กรรมการมูลนิธิทุนเล่าเรียนหลวงกาญจนาภิเษก  ทำเนียบรัฐบาล
 • กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการรณรงค์ให้ใช้สินค้าและบริการไทยตามนโยบายนายกรัฐมนตรี  (พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร)  โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์  ฉายแสง)  เป็นประธาน
 • หัวหน้าสำนักงานของปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  รับผิดชอบการปฏิบัติราชการในระยะบุกเบิกเริ่มต้นของการก่อตั้งกระทรวงฯ  ตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการของนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการโครงการออกหน่วยบริการสังคมเขตกรุงเทพมหานครและหน่วยบริการประชาชนในส่วนภูมิภาคของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กรรมการกำกับการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาโครงการศึกษาการสร้างและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กรรมการอำนวยการจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ ๕
 • อนุกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา  ครั้งที่  ๕
 • กรรมการศูนย์อำนวยการประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสถานการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่บริเวณภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน
 • กรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กรรมการอำนวยการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๘  ลงมา  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กรรมการบริหารโครงการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
 • คณะทำงานประชาสัมพันธ์  โครงการมิตรภาพเยาวชนลุ่มแม่น้ำโขง
 • คณะทำงานประชาสัมพันธ์โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
 • กรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
 • อนุกรรมการประชาสัมพันธ์วันเยาวชนแห่งชาติ
 • อนุกรรมการประชาสัมพันธ์จัดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
 • เลขานุการและคณะทำงานโฆษกประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • คณะทำงานจัดกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์และการรณรงค์สัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว
 • อนุกรรมการพิจารณาผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน
 • อนุกรรมการคัดเลือกหน่วยงานภาครัฐดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
 • กรรมการกำกับและตรวจสอบราชการใสสะอาด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กรรมการพัฒนาระบบราชการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • อ.ก.พ. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

ผลงานทางวิชาการ

 • วิทยากรบรรยายด้านความมั่นคงของชาติและการส่งเสริมการปกครองต่อเครือข่ายกลุ่มพลังมวลชนและองค์กรเอกชน
 • วิทยากรบรรยายประกอบการดูงานพื้นที่พิเศษการฝึกภาคสนามนักเรียนนายร้อยทหารบก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ
 • แนวทางการปฏิบัติราชการของหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีหลังการปฏิรูประบบราชการ : ศึกษากรณีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ – กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
 • แนวทางและขั้นตอนการประสานงานคณะรัฐมนตรี ของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) – มีนาคม ๒๕๔๘
 • กระบวนการตราพระราชบัญญัติ : ศึกษากรณีพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖ – มีนาคม ๑๕๔๘
 • บทบาทของผู้สูงอายุต่อครอบครัว – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
 • แนวทางการบริหารงานพัฒนาเยาวชนของประเทศไทย – มิถุนายน ๒๕๕๔

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (๕ ธ.ค. ๒๕๔๘)
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (๕ ธ.ค. ๒๕๕๑)
 • มหาวชิรมงกุฎ (๕ ธ.ค. ๒๕๕๕)
 
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter