playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

waratip 2562

 

นางสาววราทิพย์  อากาหยี่

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

วัน/เดือน/ปีเกิด           1 สิงหาคม 2506 (อายุ 56 ปี)

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ระดับปริญญา

สถาบันการศึกษา

ปีที่สาเร็จการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต

(ศึกษาศาสตร์ -เกษตร)

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2528

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(เศรษฐศาสตร์)

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2533

M.B.A

(Business Administration)

ปริญญาโท

University of Southern Colorado, U.S.A

2542

ประสบการณ์การทำงาน

 • เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เมื่อปี 2533 เป็นระยะเวลา 5 เดือน
 • เริ่มรับราชการที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2534 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 27 ปี

ผลงานทางวิชาการ

 • การปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิต รถยนต์
 • การปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราภาษีศุลกากร
 • การศึกษาแนวทางการนำภาษีสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในประเทศไทย
 • แนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • มาตรการภาครัฐเพื่อเตรียมรับสังคมผู้สูงอายุ
 • โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561
 • แนวทางการดำเนินโครงการประภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562

รางวัลหรือทุนการศึกษา (เฉพาะที่สำคัญ)

 • ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจาปีการศึกษา 2532 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มของธุรกิจประเภทต้น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวแตกต่างกัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ได้รับทุนตามโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง เพื่อศึกษาปริญญาโท สาขา Business Administration ณ U.S.A ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2540 – 23 สิงหาคม 2542
 • ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 8

สถานที่ติดต่อ

สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท

กรุงเทพฯ โทร 02-273-9020

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter