playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ตารางแจงนับจำนวนกรรมการองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน

ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ประชุมครั้ง

วัน/เดือน/ปี

จำนวนคณะกรรมการสถาบันฯทั้งหมด

คณะกรรมการสถาบันฯเข้าร่วมประชุม

ร้อยละ

ครั้งที่ 10/61

25 ตุลาคม 2561

11 คน

11 คน

100.00

ครั้งที่ 11/61

29 พฤศจิกายน 2561

11 คน

8 คน

72.73

ครั้งที่ 12/61

13 ธันวาคม 2561

10 คน

7 คน

63.64

ครั้งที่ 13/61

26 ธันวาคม 2561

10 คน

10 คน

100.00

ครั้งที่ 1/62

30 มกราคม 2562

10 คน

10 คน

100.00

ครั้งที่ 2/62

27 กุมภาพันธ์ 2562

10 คน

9 คน

90.00

ครั้งที่ 3/62

28 มีนาคม 2562

11 คน

10 คน

90.90

ครั้งที่ 4/62

25 เมษายน 2565

11 คน

9 คน

81.81

ครั้งที่ 5/62

พฤษภาคม 2562

     

ครั้งที่ 6/62

มิถุนายน 2562

     

ครั้งที่ 7/62

กรกฎาคม 2562

     

ครั้งที่ 8/62

สิงหาคม 2562

     

ครั้งที่ 9/62

กันยายน 2562

     

ครั้งที่ 10/62

ตุลาคม 2562

     

ครั้งที่ 11/62

พฤศจิกายน 2562

     

ครั้งที่ 12/62

ธันวาคม 2562

     
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter