playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง

 1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงโปรแกรมระบบบริหารการเงิน พอช. (CODI E-Finance) เพื่อเชื่อมโยงกับโปรแกรม

                    ระบบบริหารจัดการโครงการ (CODI Project Management Interoperability)
                    หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 963,000.00 บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 5 กรกฏาคม 2561

    เป็นเงิน  963,000.00 บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

               4.1 สืบราคาจาก บริษัท เมนซา บิสิเนส โซลูชั่น จำกัด

 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

              5.1 นางสาวเยาวลักษณ์  จิตรดำรงค์  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส

 

 

 

Attachments:
Download this file (09072561.pdf)ราคากลาง66 kB
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter