playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธ์ รายการวิทยุพลังชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒

   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานสื่อสารสาธารณะ สำนักสื่อสารจัดการความรู้และนวัตกรรมชุมชน
     สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

   เป็นเงิน ๖๓๒,๒๕๐ บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    สืบราคาจาก บริษัท ทัฟครีเอชั่น จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๕.๑ นายสุวัฒน์       กิขุนทด        เจ้าหน้าที่สื่อสารการพัฒนาอาวุโส

    ๕.๒ นางสาวสุธิดา   บัวสุขเกษม      รักษาการผู้จัดการสำนักสื่อสารจัดการความรู้และนวัตกรรมชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter